Тема: „Актуални проблеми при храненето на овощни и лозя. Консултантски пакет А2Б в помощ на млади земеделски стопани"

Дата: 16 декември 2022 г. (петък)

Място на провеждане: гр. Враца, залата на ТОО гр.Враца, бул. "Христо Ботев" № 78; ет.2

Начален час: 10:00 ч.

Краен час: 12:45 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Враца) и Аграрен университет Пловдив

По време на семинара: участниците ще придобият теоретико-практически представа за необходимите средства като торове под формата на органични и химични подобрители при отглеждането на трайни насаждения и за влиянието, което оказват върху процесите свързани с вегетативните и репродуктивни прояви при отглеждането им в различните периоди от техният жизнен цикъл. Присъстващите ще се запознаят и с различните средства и начини за правилно вземане на средна почвена проба за определяне на почвена киселинност и запасеност с хранителни вещества, както и с приложението на макро- и микроелементи, необходими на овощните насаждения и лозята по време на всеки жизнен цикъл (преди създаването им, в младенческа възраст и в периода на плододаване).

По време на втората част на семинара присъстващите ще бъдат информирани за възможностите за подпомагане на младите земеделски стопанства по настоящия прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., както и дейностите на НССЗ, включващи безплатно изготвяне на проектните предложения на млади фермери през настоящия прием.

Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Средства за пробовземане
  • Методи за определяне на недостиг, както и честота на пробовземането
  • Приложение на микро и макро елементи преди насаждения, в младенческа възраст и в период на плододоване. 
  • Възможности за подпомагане на младите земеделски стопанства по настоящия прием по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

За допълнителна информация и въпроси: г-жа Емилия Петрова (координатор на ТОО - Враца) тел.: 0885 848 180, е-mail: vratza.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!