Тема: "Данъчно облагане и социално осигуряване на земеделските производители"

Дата: 24 ноември 2022 г. (четвъртък)

Място на провеждане: гр. Враца, бул. „Христо Ботев“ № 78, ет. 2 - зала на Териториален областен офис - Враца

Начален час: 10:30 ч.

Краен час: 12:15 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) - Враца и Нов български университет - гр. София

По време на семинара: Участниците ще се запознаят с отчитането на доходи от дейността на земеделските стопанства и формирането и облагането на годишната данъчна основа. Също така ще бъдат запознати със задължителните ангажименти, които имата по отношение на социалното и здравното осигуряване. По време на семинара ще бъде направена демонстрация на попълване на годишна данъчна декларация.

Във втората част на семинара присъстващите ще бъдат информирани за възможностите и условията за подпомагане на младите фермери по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от ПРСР 2014-2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Данъчно облагане на земеделските производители и фактори, представляващи заплаха за фермите;
  • Социално осигуряване на земеделските производители - задължителни елементи в т.ч. данъчни декларации;
  • Възможности за подпомагане на младите фермери по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

За допълнителна информация и въпроси: г-жа Емилия Петрова (гл. експерт в ТОО - Враца на НССЗ), тел.: 0885 848 180, е-mail:  vratza.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!