Тема: "Добри практики за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в земеделските стопанства. Консултантски пакет А2Б в помощ на млади земеделски стопани"

Дата: 02 декември  2022 г. (петък)

Място на провеждане: гр. Разград, ул.“Дондуков „ № 3 (сграда на Областно пътно управление), ет. 4, офис 34

Начален час: 10:00 ч.

Краен час: 12:30 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) - Разград и Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“, Дирекция “Инспекция по труда“ – Разград

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят с основните изисквания на организация и управление на дейностите в земеделските стопанства,  свързани с безопасност и хигиена на труда, противопожарна охрана и опазване на здравето на работещите. Ще бъдат информирани и за добри практики за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в земеделските стопанства. Ще бъде обърнато внимание и за възможности за подпомагане по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Организация, управление на дейности и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
  • Възможности за подпомагане по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г.

За допълнителна информация: г-жа Светлана Димитрова (координатор на ТОО - Разград на НССЗ), тел.: 0888 890 622, е-mail: razgrad.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!