Тема: "Фитосанитарни изисквания, регистрационни и разрешителни режими в земеделието. Консултантски пакет А2Б в помощ на млади земеделски стопани"

Дата: 25 ноември  2022 г. (петък)

Място на провеждане: гр. Разград, ул. Княз Дондуков № 3, ет. 4 (сградата на Областно пътно управление)

Начален час: 10:00 ч.

Краен час: 12:15 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен  офис - Разград и Областна дирекция по безопасност на храните - Разград

По време на онлайн семинара: участниците ще бъдат информирани за задължителните нормативни изисквания, които земеделските стопани трябва да спазват при провеждане на растителнозащитни мероприятия в своите стопанства и ще се запознаят с видовете фитосанитарни стандарти и задължения при изпълнение и начините за контролиране на спазването им.  

По време на втората част на събитието присъстващите, ще бъдат информирани за възможностите за подпомагане на земеделските стопанства по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., както и дейностите на НССЗ, включващи безплатно изготвяне на проектните предложения на млади фермери през настоящия прием участниците ще се запознаят с реда и изискванията за регистрация на животновъден обект по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Присъстващите ще бъдат запознати с биологичните особености на овцете, избора на подходяща порода и място за изграждане на овцеферма, фуражна база за изхранване на овцете. Ще получат информация за технологията на отглеждане на овце майки и факторите влияещи върху млечната продуктивност. 

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Нормативни изисквания при провеждане на растителнозащитните мероприятия в малките и средните земеделски стопанства. Правила за добра растителнозащитна практика

► Фитосанитарни стандарти - изпълнение и контрол

► Възможности за подпомагане по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г.

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-жа Живка Митева  (главен експерт  на ТОО - Разград на НССЗ), тел.: 0889013720,   е-mail: razgrad.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!