Тема: „Изисквания към животновъдните обекти и жизнената среда при отглеждане на овце. Технологични решения при отглеждане на млечни овце“

Дата: 06 юни 2022 г. (понеделник)

Място на провеждане: гр. Кърджали, ул. „Булаир” № 35, зала 207 – Дом на техниката

Начален час: 11:00 ч.

Краен час: 14:00 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Кърджали), Селскостопанска академия (Научен център  по животновъдство и земеделие /НЦЖЗ/ - Смолян)  и Териториална организация на Научно-техническите съюзи /НТС/ - Кърджали

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят с реда и изискванията за регистрация на животновъден обект по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Присъстващите ще бъдат запознати с биологичните особености на овцете, избора на подходяща порода и място за изграждане на овцеферма, фуражна база за изхранване на овцете. Ще получат информация за технологията на отглеждане на овце майки и факторите влияещи върху млечната продуктивност. 

Във втората част на семинара присъстващите ще бъдат информирани за очакваните промени в условията за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

►  Ред и изисквания за регистрация на животновъден обект, съгласно чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД)

►  Изисквания при отглеждане на овце - биологични особености, избор на порода, избор на място за изграждане на ферма, фуражна база за изхранване на животните

► Технология на отглеждане на овце майки. Хранене и млечна продуктивност

► Очаквани условия за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020г.

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-жа Мария Белева (гл. експерт в ТОО - Кърджали на НССЗ), тел.: 0885 566 918,  е-mail: kurdjali.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!