Тема: "Фуражите от техническо сорго (метла) - възможности за засушливите региони"

Дата: 02 август 2022 г. (вторник)

Място на провеждане: гр. Джебел, на опитното поле на Опитна станция по земеделие в Източните Родопи (ОСЗИР) - Кърджали

Начален час: 09:45 ч.

Краен час: 13:30 ч.

Събитието се организира от  Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Кърджали) и Селскостопанска академия (Институт по фуражни култури - Плевен и Опитна станция по земеделие в Източните Родопи /ОСЗИР/ - Кърджали)

По време на семинара: участниците ще се запознаят с възможностите за използване на видове от  род Sorghum за фураж, както и условията и технологията за отглеждане на техническа метла за фураж. Ще бъдат представени резултати от многогодишно проучване на продуктивността на видове от род Sorghum в условията на регион Кърджали. В опитното поле на опитна станция – Кърджали ще бъде представено сравнително проучване на видове от род Sorghum.

Във втората част на семинара присъстващите ще бъдат информирани за очакваните промени в условията за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:
►  Фактори определящи избора на видове в условията на засушаване

►  Технология за отглеждане на техническа метла за фураж

► Резултати от многогодишно проучване на продуктивността на видове от род Sorghum в условията на Кърджали

► Използване на видове от род Sorghum като алтернативен фураж

► Очаквани условия за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020г.

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-жа Мария Белева (гл. експерт в ТОО - Кърджали на НССЗ), тел.: 0885 566 918, е-mail: kurdjali.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!