Тема: „Дейности на пчеларя през месеците юни и юли. Мероприятия за повече мед“

Дата: 15 юни 2022 г. (петък)

Място на провеждане: гр. Трявна, обл. Габрово, ул. "Ангел Кънчев" № 21 - заседателната зала на община Трявна (теоретична част)

и  демонстрация в пчелина на Руслана Илиева в гр. Трявна

Начален час: 17:30 ч.

Краен час: 20:30 ч.

 

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Габрово) и Селскостопанска академия (Институт по животновъдни науки /ИЖН/ - Костинброд)

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят с дейностите, които трябва да извърши пчеларя през месеците юни и юли и какви са задължителните мероприятия, които трябва да се извършат, за да може да се увеличи добива на мед. Ще научат повече за някои добри практики при отглеждане и подмяна на пчелните майки.

Във втората част на семинара присъстващите ще бъдат информирани за очакваните условия за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Основните теми на информационния семинар с демонстрация са следните:

► Медосбор и фактори, от които зависи;

► Отглеждане и подмяна на пчелни майки - демонстрация в пчелина на земеделски стопанин в гр. Трявна;

► Очаквани условия за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

 

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-н Даниел Денчев (координатор на ТОО - Габрово на НССЗ), тел.: 0885 848 822, е-mail: gabrobo.m@naas.government.bg