Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) е една от трите организации, които учредяват Мрежата на съветническите организации от Югоизточна Европа (South Eastern Europe Advisory Service Network (SEASN) и беше домакин на учредителното събрание, което се състоя в гр. София на 22 октомври 2015 г. Мрежата се учреди по хърватското законодателство със седалище в гр. Загреб, Хърватия.

Участници в мрежата понастоящем са: НССЗ, Службата за съвети в Хърватия, Институт по приложна наука в земеделието, Сърбия; Министерство на земеделието, горите и развитието на селските райони в Косово; Организация за развитие на земеделието в Косово; Агенция за развитие на земеделието в Македония; Камарата по земеделие и гори в Каринтия, Австрия; Институт за консултации и обучение към Университета в Западна Унгария; Камарата по земеделието и горите в Словения; Университета по земеделски науки и ветеринарна медицина в Тимишоара, Румъния; Министерство на земеделието и селските райони в Черна гора  и Аграрният университет в Атина, Гърция.

В основата за създаването на SEASN е необходимостта от подкрепа на съветническите служби в техните усилия за повишаване на качеството и развитието на предоставяните съветнически услуги в областта на селските райони и земеделието, както и за подобряване на сътрудничеството и партньорството в региона. По този начин, чрез една обща Мрежа ще могат да бъдат преодолени по-лесно предизвикателствата и проблемите, които стоят пред съветническите служби в региона, както и да бъдат постигнати по-добри резултати, а дейностите на съветническите организации да бъдат още повече практически ориентирани към нуждите на земеделските стопани.

Основните цели на Мрежата са следните:

  • Повишаване на ефективността и ефикасността на работата на консултантите, насочена към подпомагане на земеделски стопани, земеделските организации и всички други лица, които имат отношение към селското стопанство и развитието на селските райони;
  • Насърчаване на обмена на опит, знания и информация в областта на земеделието и селските райони между съветническите служби и консултанти в Югоизточна Европа.

НССЗ участва активно в дейността на Мрежата, чрез нейни представители в Управляващия орган на Мрежата. Чрез участието си в SEASN Службата има възможност да обменя опит и с други съветнически организации и по този начин да подобрява качеството на предоставяните от експертите на НССЗ съветнически услуги, вкл. и по теми свързани с трансфера на нови знания и технологии в практиката.

НССЗ участва във всички Международни конференции, които до този момент Управляващият орган на мрежата е организирал в т.ч.:

  • през октомври 2016 г. представители на НССЗ взеха участие в Третата Регионална конференция на съветническите служби от Югоизточна Европа в Босна и Херцеговина. По време, на която се състоя и първото годишно събрание на SEASN.
  • през месец ноември 2017 г. представители на НССЗ взеха участие в Четвъртата Регионална конференция на съветническите служби от Югоизточна Европа в гр. Лашко, Словения. По време на която се състоя и Второто годишно събрание на SEASN.
  •  през м. ноември  2018 г. НССЗ бе домакин на годишната среща на Изпълнителния борд на Мрежата на съветническите организации от Югоизточна Европа (SEASN) и на конференция с тема „Настояще и бъдеще на системите за съвети в земеделието и тяхната роля за внедряване на иновациите“. В конференцията участваха представители на страните членки на SEASN  от Косово, Хърватия, Унгария, Сърбия, Северна Македония, както и представители на държавни и научни институции от България, неправителствени организации и др. По време на конференцията се проведе и среща на Изпълнителния борд на SEASN.
  • през м. ноември 2019 г. НССЗ беше домакин на годишната среща на SEASN и на конференция на тема: „Как да направим семейните ферми в Югоизточна Европа печеливши - ролята на Службите за съвети в земеделието“. В конференцията участваха представители на Европейски форум на съветническите служби в областта на селските райони (EUFRAS), Организация по прехрана и земеделие (FAO), Международната академия на консултантите в областта на селските райони  (IALB), както и представители на страните членки на SEASN  от Гърция, Косово, Хърватия, Унгария, Сърбия, Северна Македония и Черна гора. По време на Конференцията бяха споделени иновативни идеи и опит от страна на участниците. Бяха обсъдени възможности за развитие на консултантските услуги в земеделието, в частност за семейни стопанства и младите фермери от страните на Югоизточна Европа. По време на събитието се проведе и първа среща за създаване на мрежа на Младите консултанти от Югоизточна Европа в рамките на мрежата SEASN.
  • през м. юни 2021 г. експерти от НССЗ участваха в онлайн конференция, организирана от EUFRAS, Международна академия за съветници в селските райони (IALB) и Мрежа на съветническите организации от Югоизточна Европа (SEASN) на тема: „Животът и земеделието в процес на преход - съпътстващи промени, подпомагане на иновациите и укрепване на устойчивостта им“. Бяха обсъдени екологичните проблеми в земеделието, в т.ч. влиянието на климатичните промени върху него и възможностите за опазването на биоразнообразието и др. теми, свързани със засилващите се тенденциите към здравословен начин на живот и цифровизация на селското стопанство.

В рамките на членството си в SEASN, експерти от НССЗ участваха и в други събития, организирани от SEASN с теми свързани със съветническата дейност насочена към земеделските стопани.

Мрежата на съветническите организации от Югоизточна Европа (SEASN) работи активно, обменяйки добри практики и опит с други консултантски организации в Европа.

 

Мрежата  в т.ч. НССЗ участва активно и в различни международни проекти в т.ч. по два проекта финансирани по Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“:

  • проект “Свързване на съветниците за подкрепа на интерактивните иновации в земеделието и горите (Connecting advisers to boost interactive innovation in agriculture and forestry)“ (i2Connect).;
  • проект „Реализирани и споделени дигитални иновативни инструменти за съветници в земеделието (Farm advisory digital innovation tools realized and shared)“ (FAIRshare);
  • Мрежата оказа съдействие и за изпълнението на проект „Свързване на поколенията фермери в дигиталната ера (Connecting farm generations in the digital age)“ (WiseFarmer), финансиран по Програма Еразъм+ (програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа) - . 

 

Мрежата е отворена за всички желаещи да членуват в нея - публични и частни съветнически служби, независими консултанти, неправителствени организации в областта на земеделието и селските райони и др.

Допълнителна информация може да се намери на сайта на мрежата.