Национална служба за съвети в земеделието е сред учредителите на Европейската асоциация на организациите предоставящи съветнически услуги в областта на земеделието и селските райони - Европейски форум на съветническите служби в областта на селските райони

През месец юни 2013 г. НССЗ получи покана за участие в учредяването на Европейската асоциация на организациите предоставящи съветнически услуги в областта на земеделието и селските райони - Европейски форум на съветническите служби в областта на селските райони (EUFRAS). Учредителното събрание се състоя през месец септември по време на 4-та годишна среща на Глобалният форум на съветническите служби в областта на селските райони (Global Forum for Rural Advisory Services – GFRAS) в Берлин НССЗ стана един от дванайсетте учредители на EUFRAS. В момента членовете на организацията са вече 22, като останалите 21 члена са: Международна академия на консултантите в областта на селските райони (IALB), Латвийския център за обучение и консултации в областта на селските райони, Ирландската Агенция за развитие на земеделието и хранителната промишленост (Teagasc –Ireland), Швейцарска асоциация за развитие на земеделието и селските райони (AGRIDEA), Международен център за екологично земеделие в Централна и Източна Европа (EkoConnect e. V.) разположен в Германия, Датския образователен център по земеделие (Videncentret for Landbrug), Камарата по земеделието и горите в Словения, Информационния център по земеделие в Азербайджан, Университета на западна Унгария (University of West Hungary), разположен в Шопрон – Институт за консултации и обучения, Асоциация за защита на правата на фермерите в Грузия (Association For Farmers Rights Defense (AFRD)), Литовската служба за съвети в земеделието, Постоянното събрание към френските камари по земеделие (APCA), Хърватската служба по земеделие, Държавна служба за консултантски услуги в Бавария, MedSoftOrg Ltd. (Унгария), Асоциация на консултантите в земеделието в Ирландия, Асоциация на германските камари по земеделие, FiBL Projecte GmbH, Център за обучение и съвети в Унгария, Асоциация на центрове ProAgria във Финландия и Национална асоциация на земеделските производители в Молдова.

Организацията беше учредена по латвийско законодателство със седалище в Латвия.

Основната идея за създаването на EUFRAS е да подкрепя съветническите служби в техните усилия за повишаване на иновативността и обмяната на знания в областта на селските райони и земеделието. Бъдещите конференциите, семинари и събития ще предложат една платформа за обмяна и сътрудничество между съветническите служби от цяла Европа. Основните цели на организацията са следните:
• Подобряване на качеството, ефективността и ефикасността на работата на консултантите, насочена към подпомагане на семейните ферми, земеделски производители, местни групи, земеделските организации и физическите лица, които участват в селското стопанство и развитието на селските райони и преодоляване на настоящите и възникващите проблеми (икономически, екологични и социални);
• Насърчаване на производството на иновации и трансфер на знания в областта на селското стопанство и развитието на селските райони;
• Насърчаване на обмена на опит и знания в областта на селското стопанство между наука и практика;
• Развитие на обмяната на опит и сътрудничеството между селското стопанство и селските консултантски услуги в Европа;
• Осигуряване на обмен на информация между консултанти, политици и други заинтересовани страни (включително Европейската комисия, организации на земеделски производители, професионални обучаващи институции, глобалните инициативи като GFRAS, частни фирми и т.н.);

Участието на НССЗ в Европейския форум на съветническите служби в областта на селските райони (EUFRAS) ще допринесе за засилване на съветническата дейност по отношение на спазването на законоустановените изисквания за управление изброени в приложение II на Регламент (ЕО) №73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г., които се определят от законодателството на Европейския съюз в областта на общественото здраве, здравето на животните и на растенията, околната среда и хуманното отношение към животните. Участието на НССЗ в тази организация също така ще даде възможност НССЗ да обменя опит с други съветнически организации и от там до подобряване на качеството на предоставяните съветнически услуги в т.ч. относно трансфера на нови знания и технологии в практиката.

Допълнителна информация за EUFRAS може да намерите на официалния сайт на организацията - http://www.eufras.eu