Събитието бе организирано от Национална служба за съвети в земеделието и г-н Божидар Петков председател на Българска асоциация на малинопроизводителите и био-ягодоплодните. На демонстрацията присъстваха 34 участници - земеделски стопани, консултанти, научни работници, представители на бизнеса в областта на земеделието.

Целта на демонстрацията бе разпространение на знания относно нова, иновативна и природосъобразна технология за превенция от болести и неприятели и защита от температурен стрес при отглеждането на ягодоплодни (малини) и други овощни видове чрез  използването на немска овощарска вар.

Основните теми на събитието бяха следните:

• Методи и средства за мониторинг на ключови неприятели при отглеждането на ягодоплодни (малини) и други овощни видове

• Иновативна технология за превенция от болести и неприятели и защита от температурен стрес при отглеждането на ягодоплодни (малини) и други овощни видове чрез  използването на немска овощарска вар

Темите бяха представени от г-н Божидар Петков, председател на Българска асоциация на малинопроизводителите и био-ягодоплодните.

По време на демонстрационното събитие най-голям интерес предизвика използването на немска овощарска вар, като средство за превенция от редица гъбни, бактериални и вирусни болести, както и от някои видове вредоносни инсекти, като Drosophila suzukii. Технологията се прилага, като средство за поддържане на вредните популации под утвърдените прагове на икономическа вредност. Друго полезно действие на овощарската вар е и като листен тор със 74% съдържание на калциев оксид.

Технологията води до по-доброто усвояване на азота, въглеродният диоксид и други макро и микро елементи от въздуха и почвата; увеличава броя на азотфиксиращите бактерии в почвата и тяхната ефективност; напукани, нацепени или повредени от градушки, вредители или механични повреди плодове бързо калцират и предпазват от вторично заболяване и  заразяване съседни плодове; повишена устойчивост на растенията към пролетни студове, а също така и към късни есенни слани и застудяване.При приложението на немска овощарска вар не се изисква прилагането на карантинен срок.

Събитието беорганизирано по програма Хоризонт 2020, проект „Свързани в мрежи европейски ферми за стимулиране на взаимното обогатяване на знанията и използването на иновации чрез демонстрации“ (NEFERTITI)  в рамките на хъб България на мрежа № 9 „ Намаляване употребата на пестициди при производството на грозде, плодове и зеленчуци“.

Проектът „Свързани в мрежи европейски ферми за стимулиране на взаимното обогатяване на знанията и използването на иновации чрез демонстрации (NEFERTITI) е уникална мрежа (одобрена за финансиране по програма „Хоризонт 2020“), включваща 32 партньори и координирана от Института по земеделски технологии (Association de Coordination Technique Agricole (ACTA)) - Франция. Продължителността на проекта е 4 години и ще приключи на 31 декември 2022 г. Основната цел на проекта е да създаде тясно свързана мрежа от демонстрационни и пилотни ферми, имащи за цел подобряване на обмена на знания и взаимното обучение между участниците в демонстрационните събития, както и ефективно внедряване на иновации в селскостопанския сектор чрез взаимни демонстрации на техники организирани по теми. По проекта са създадени 10 интерактивни тематични мрежи, които обединяват 45 регионални хъба (центрове) включващи земеделски стопани организиращи демонстрации  и институции свързани със земеделието (съветници, неправителствени организации, индустрия, образование, научни институти и политици в 17 държави. Мрежите са: 01 „Управление на пасища и практики за улавяне (поглъщане) на въглерода“; 02 „Разработване и вземане на решения за фермери от сектор "млечното говедовъдство", на основата на налични данни и информация (т.нар. интелигентно земеделие)“; 03 „Системи за опазване на здравето и биологично отглеждане на животни“; 04 „Качеството на почвите при полските (сеитбооборотни) култури“; 05 „Използване на приложения за управление на мултифункционални сензори и измерване на различни променливи при отглеждане на полски (сеитбооборотни) култури“; 06 „Повишаване на производителността и качеството при биологично отглеждане на полски (сеитбооборотни) култури“; 07 „Подобряване на ефективността на хранителните вещества в градинарството (НССЗ ръководи и координира дейностите по тази мрежа в т.ч. създаването на хъба в България); 08 „Ефективно използване на водата в градинарството“; 09 „Намаляване използването на пестицидите при производството на грозде, плодове и зеленчуци“ (НССЗ ръководи и координира дейностите по създаването на хъба по тази мрежа в България); 10 „Засилване на привлекателността на земеделието за новонавлизащи фермери“. Допълнителна информация може да бъде намерена на уебсайта на проекта: www.nefertiti-h2020.eu.

В хъб България  от мрежа № 9 „Намаляване употребата на пестициди при производството на грозде, плодове и зеленчуци“ участват земеделски стопани, които произвеждат грозде, плодове и зеленчуци, научни институти, изследователи в областта на земеделието, представители на бизнеса и др.