Събитието бе организирано от Национална служба за съвети в земеделието и земеделският стопанин Никола Чавдаров. На демонстрацията присъстваха 37 участници - земеделски стопани, консултанти, научни работници, представители на бизнеса в областта на земеделието.

Целта на демонстрацията бе разпространение на знания относно ефекта от груповото използване на водоразтворими торове при торене на зеленчуци чрез система за капково напояване и запознаване с различни модели при хранене на зеленчуци - форми и начини на внасяне.

Основните теми на събитието бяха следните:
• Използване водоразтворими торове при различни формулации  при  отглеждане на пипер и домати;
• Нови технологични решения при торене и отглеждане на пъпеши и салати.

Темите бяха представени от доц. д-р Петър Чавдаров от Институт по Растителни Генетични Ресурси "Константин Малков" - Садово и представители на доставчиците на използваните в стопанството торове. .

По време на демонстрационното събитие най-голям интерес предизвика проследяемостта на ефекта от използването на комбинирани водоразтворими торове по време на вегетация, тяхното комбиниране през различните фази на развитие, значението и дозирането както на макроелементите азот фосфор и калий, така и на микроелементите цинк, мед и манган при  пипер и пъпеши .
Обърнато бе специално внимание на прилагането на различните формулации на торове и препарати за растителна защита  след екстремни природни явления - порои и градушки.

Събитието беше организирано по програма Хоризонт 2020, проект „Свързани в мрежи европейски ферми за стимулиране на взаимното обогатяване на знанията и използването на иновации чрез демонстрации (NEFERTITI)  в рамките на хъб България на мрежа № 7 „Подобрена ефективност на използване на хранителните вещества в градинарството“.

Проектът „Свързани в мрежи европейски ферми за стимулиране на взаимното обогатяване на знанията и използването на иновации чрез демонстрации (NEFERTITI) е уникална мрежа (одобрена за финансиране по програма „Хоризонт 2020“), включваща 32 партньори и координирана от Института по земеделски технологии (Association de Coordination Technique Agricole (ACTA)) - Франция. Продължителността на проекта е 4 години и ще приключи на 31 декември 2022 г. Основната цел на проекта е да създаде тясно свързана мрежа от демонстрационни и пилотни ферми, имащи за цел подобряване на обмена на знания и взаимното обучение между участниците в демонстрационните събития, както и ефективно внедряване на иновации в селскостопанския сектор чрез взаимни демонстрации на техники организирани по теми. По проекта са създадени 10 интерактивни тематични мрежи, които обединяват 45 регионални хъба (центрове) включващи земеделски стопани организиращи демонстрации  и институции свързани със земеделието (съветници, неправителствени организации, индустрия, образование, научни институти и политици в 17 държави. Мрежите са: 01 „Управление на пасища и практики за улавяне (поглъщане) на въглерода“; 02 „Разработване и вземане на решения за фермери от сектор "млечното говедовъдство", на основата на налични данни и информация (т.нар. интелигентно земеделие)“; 03 „Системи за опазване на здравето и биологично отглеждане на животни“; 04 „Качеството на почвите при полските (сеитбооборотни) култури“; 05 „Използване на приложения за управление на мултифункционални сензори и измерване на различни променливи при отглеждане на полски (сеитбооборотни) култури“; 06 „Повишаване на производителността и качеството при биологично отглеждане на полски (сеитбооборотни) култури“; 07 „Подобряване на ефективността на хранителните вещества в градинарството (НССЗ ръководи и координира дейностите по тази мрежа в т.ч. създаването на хъба в България); 08 „Ефективно използване на водата в градинарството“; 09 „Намаляване използването на пестицидите при производството на грозде, плодове и зеленчуци“ (НССЗ ръководи и координира дейностите по създаването на хъба по тази мрежа в България); 10 „Засилване на привлекателността на земеделието за новонавлизащи фермери“. Допълнителна информация може да бъде намерена на уебсайта на проекта: www.nefertiti-h2020.eu.

В хъб България  от мрежа № 7 „Подобрена ефективност на използване на хранителните вещества в градинарството“ участват земеделски стопани, които произвеждат плодове и зеленчуци, научни институции и изследователи в областта на земеделието, представители на бизнеса в областта на храненето на растенията и др.