Проектът Свързване на съветници за стимулиране на интерактивни иновации в селското и горското стопанство (i2connect), финансиран по програма Хоризонт 2020, е насочен към разширяване на потенциала на съветниците за иновации. Целта на проекта е да подсили компетенциите на съветниците, които ще подкрепят и улесняват интерактивните иновационни процеси, отговарящи на множество предизвикателства в европейското селско и горско стопанство. Един много конкретен резултат от проекта ще бъде актуализиране на съществуващите данни/ информация на Системата за знания и иновации в областта на земеделието (AKIS) за страните-членки на Европейския съюз (ЕС), както и разширяване на инвентаризацията към Хърватия, Швейцария, Черна гора и Сърбия, в т.ч. и към консултантски служби горско стопанство. Предишното проучване е направено в рамките на проект PRO AKIS (www.proakis.eu ) 2014 г.

В тази връзка, в рамките на проекта, са включени две съществени дейности:

► Предоставяне на актуализирана информация за националните системи AKIS, като се надгражда съществуващата, изготвена в рамките на проект  PRO AKIS. Особено внимание се отделя на съществуващите политики, стратегии за подкрепа и координационни инфраструктури, свързани със съветническите услуги, посветени на иновациите, на регионално или национално ниво. За целта се изготвят национални доклади за структурата и участниците  в AKIS на ниво държава, на чиято база ще бъде изготвена сравнителна оценка на AKIS в целия ЕС.
► Създаване на лесна за използване база данни за съветническите услуги, подходяща за определяне на структурните основи за балансирана мрежа от иновационни съветници в целия ЕС. Особено внимание ще се обърне на частни, базирани на земеделски производители или на горски и други неправителствени организации.

Очакваните резултати ще са:

► Актуализирана информация  за институциите и взаимодействията в рамките на системата AKIS на национално ниво;
► Сравнителна оценка на успеха, силните и слабите страни на AKIS в целия ЕС;
► База данни за съветническите организации и консултантите във всички страни от ЕС и в някои други европейски държави с възможност за търсене, с очаквано покритие от 50% за всички държави-членки на ЕС.

Важно е да се отбележи, че AKIS е система, която свързва хората и институциите за насърчаване на взаимното обучение и за генериране, споделяне и използване на свързани със селското стопанство технологии, знания и информация. Системата интегрира земеделски производители, селскостопански преподаватели, изследователи и съветници за използване на знания и информация от различни източници за подобряване на поминъка и ползите за обществото. Това означава, че всички видове организации, които подкрепят иновационните процеси в селското и горското стопанство, могат да бъдат включени в списъка на AFKIS, категоризирани в пет групи:

► Държавни органи - министерства и подчинени национални и регионални организации с административни, координиращи и контролиращи функции;
► Публични научноизследователски и образователни институти - университети и образователни органи, изследователски институти, експериментални станции и др.;
► Частен сектор - консултантски фирми, фрийлансъри, частни независими консултантски дружества в селското и горско  стопанство, всички работещи с печалба;
► Организации, базирани на земеделски производители - трети сектор, частни или полу-публични земеделски групи, кооперации, селскостопански камери, асоциации на професионални сектори и др.
► Неправителствени организации от трети сектор - Включва други организации на гражданското общество, особено организации с нестопанска цел като фондации, благотворителни фондове и др.

Национална служба за съвети в земеделието, като член на консорциума, изпълняващ проекта i2connect, трябва да подготви националния доклад за системата AKIS, следвайки специално разработена за целта методология. Първата стъпка е да се вземе мнението на основните участници в националната AKIS система по няколко въпроса, в т.ч. по отношение на структурната организационна схема.

В тази връзка се обръщаме към Вас да отговорите на приложените въпроси и да ни ги върнете в срок до 10 ноември, на вниманието на Иванка Тодорова, тел. 0889102616, 02/8100990, ел. поща: itodorova@naas.government.bg . Проучването може да се проведе и по телефона и/ или дистационно на предварително създадена връзка, използвайки платформата zoom. В тези случай, определен от Вас експерт, моля да се свърже с г-жа Тодорова и да уточнят детайлите. За целите на проучването, интервюто чрез телефон и/ или платформата е за предпочитане, в т.ч. и улеснение за вас.

Пълна информация за проекта е налична на https://i2connect-h2020.eu, в т.ч. и на български език (ползвайте мозила и/или гугъл хром браузър).

Приложения:

1.Въпросник;
2. Предварителна схема на AKIS.