Въпрос:

Възнамерявам да наема няколко декара за отглеждане на растения - билки и пипер с цел да науча тънкостите по отглеждане на различни сортове. Искам предварително да анализирам почвата, за да имам по-добра представа, какво бих могъл да отглеждам. Моля да ме орентирате какви анализи и изследвания на почвата да заявя в лаборатороята, така че да имам яснота за кои сортове растения би била подходяща почвата и района. Благодаря предарително!


Отговор:

За да отговорим максимално коректно на Вашият въпрос трябва да направим няколко допълнителни пояснения. На първо място трябва да кажем, че няма как да анализирате почвата, за да установите пригодността и относно подходящите култури, които бихте желали да отглеждате. От така зададеният въпрос по-скоро Ви съветваме да се опитате да установите почвеният тип в района, в който ще наемате земя. В зависимост от големината и характера на терена е възможно тя да не бъде изцяло един почвен тип, което няма как да се установи освен на място с помощтта на опитен агроном или почвовед.

Всеки почвен тип има скала за класификация на агронмическата пригодност на земята за отглеждане на земделски култури. Цифровото изражение на тази оценка се нарича среден агрономически бал или бонитетна оценка. Тази бонитетна оценка класифицира почвените типове и дава оринтация, ведно с агроклиматичните фактори, надморска височина, географска ориентация на терена и др. Освен това оценката се дава за поливни и неполивни земи. След бонитетното оценяване на земята и избора на подходящи култури, следва извършването на почвения анализ, които се извършва в нашата лаборатория.

В Центъра за изпитване и оценка на пригодността и качеството на почвите към НССЗ се извършват почвени анализи, както следва: определяне на киселинност на почвата (KCl/H2O), определяне съдържанието на минерален азот (амонячен и нитратен азот), усвоими фосфор и калий, активен калций, хумус и общ азот.

За желаните от вас култури е препоръчително да се вземат проби от дълбочини 0-30см. Анализите, които препоръчваме за тях са: определяне на pH в калиев хлорид, определяне съдържанието на минерален азот (амонячен и нитратен азот), усвоими фосфор и калий.

Взимането на почвени проби може да се извърши по указание за вземане на почвени проби https://www.naas.government.bg/content/files/2022/05/19/aaf792160401ad92d2ac04b9e5b7833c.pdf

На база на резултатите може да Ви бъдат изготвени препоръка/ки за торене за желаната от Вас култура/ри. Торовите норми се определят от специалист, в зависимост от агроклиматичните условия на района, типа почва, отглежданата култура, историята на полето (предшественик, торене, добив) и други фактори.

Анализът на пробите се извършва по утвърден ценоразпис, който може да намерите на сайта на НССЗ на следния линк https://www.naas.government.bg/content/files/2022/05/19/95c7614faf96f40347d26aa4e3f146a5.pdf , а заплащането се извършва по банков път по следната сметка https://www.naas.government.bg/data/image/Lab/Smetka%20NSSZ%20UNICREDIT%20BULBANK.pdf.

Взетите почвени проби могат да бъдат донесени на място или изпратени по куриер с попълнени заявление за почвени проби, декларация за защита на личните данни и приложено копие от платежно нареждане, като образци може да намерите на следните линкове:

Резултатите от агрохимичните анализи могат да Ви бъдат предадени лично, изпратени по е-mail или чрез куриер.

Повече информация за лабораторията към НССЗ може да намерите на сайта ни https://www.naas.government.bg/ в рубрика „Център за изпитване и оценка на пригодността и качеството на почвите ” или да се  свържете по телефона с нас.

На база информацията, която Ви изпращаме Ви съветваме да се обърнете към най-близкият офис разположен на територията на областният център, където ще извършвате земеделската си дейност и да се обърнете към нашите колеги, агрономи в тях. Те биха могли да ви помогнат с предоставянето или намирането на съответната информация. Друг вариант е да се обърнете към агроном в близост до землището, в което смятате да създадете стопанството и да се консултирате с него относно основните почвени типове и пригодността им за различните култури. След това с помощта на нашите колеги можете да получите инструкции относно вземането на почвени проби и изпращането им до нашата лаборатория, за да извършим анализ и препоръки за торене в зависимост от избора на култура, която сте избрали.

НССЗ има офиси във всеки областен град на страната. Работното време на териториалните офиси на НССЗ: от понеделник до петък - от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните областни офиси на НССЗ може да намерите на нашия сайт www.naas.government.bg в рубрика „Контакти”, подрубрика „Дирекция "Териториални областни офиси”


Главна дирекция «Съвети в земеделието»

Национална служба за съвети в земеделието

e-mail: gdsz@naas.government.bg

тел.: 02 / 810 09 72, 76, 95, 98;

тел. лаборатория:  02 / 810 09 93