Въпрос:

Здравейте,

Бенефициент съм по подмярка 6.3 и моля за разяснение дали е задължително условие за всяка година от продължителността на проекта да имам целогодишно плащане на осигуровки, като земеделски стопанин, дори и за месеците, в които не извършвам никаква дейност и предвид това, че съм осигурен по основен трудов договор?

Благодаря.


Отговор:     

В отговор на поставения от Вас въпрос, Ви информираме следното:

Осигуряването в качеството си на земеделски стопанин  е задължение на същия след регистрацията му по Наредба № 3 от 1999 година за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (https://www.lex.bg/laws/ldoc/-549710334 ). На основание чл.4, ал.3, т.4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) (https://www.lex.bg/laws/ldoc/1597824512)  задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт са регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл.4, ал.4 от КСО). Регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители са самоосигуряващи се, по смисъла на чл.5, ал.2 във връзка с чл.6, ал.8 от КСО.

Регистрираният земеделски стопани подлежи на задължително осигуряване за фондовете на държавното обществено осигуряване само за периодите, през които упражнява трудова дейност като регистриран земеделски стопанин. При условие, че извършваната от него дейност е свързана с известна сезонност и не налага целогодишна заетост, за месеците на календарната година, през които няма да упражнява дейност, няма да има задължение да внася осигурителни вноски като самоосигуряващо се лице по чл.4, ал.3, т.4 от КСО.

Във връзка с горепосоченото се налага извода, че  земеделският стопанин има право да прекъсва дейност и да не внася задължителни осигуровки за времето, когато не упражнява селскостопанска дейност. За целта той трябва да подаде специална декларация в НАП, в която посочва месеците през годината, през които няма да упражнява селскостопанска дейност. По отношение на растениевъдството това обикновено са месеците от ноември до февруари, но същите варират в зависимост от конкретния вид на упражняваната селскостопанска дейност. Що се отнася до животновъдството, в повечето случаи дейността в животновъдните ферми е целогодишна и през цялата година се упражнява селскостопанска дейност. Или иначе казано през декларираните неактивни месеци от годината не дължите осигуровки и не подавате декларации във връзка с внесените осигуровки. За останалите месеци, в които упражнявате активна селскостопанска дейност ежемесечно подавате посочените декларации.

ВАЖНО!!! Прекратяването на селскостопанската дейност през неактивните месеци НЕ ВАЖИ при изпълнение на проектно предложение по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 в т.ч. по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“. Според изискванията на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, при условие, че имате одобрено проектно предложение сте длъжни да се осигурявате през цялата година без да прекъсвате дейност.

 Това е така, тъй-като по 6.3. „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г. се поема ангажимент за поддържане и развитие на земеделското стопанство за срок повече от една година, а именно пет годишен период от време, което се счита от ДФ „Земеделие“ като непрекъсваем процес, в който от една страна трябва да се развива постоянно селскостопанска дейност и не на последно място да се поддържа определен стандартен производствен обем в стопанството, както този, с който е кандидатствано по даденото проектно предложение, така и постигнатото увеличение съгласно бизнес плана за кандидатстване, без да се прекъсва поддържането на нивото на СПО. (https://www.naas.government.bg/izgotvyane-proekti/p3363 и https://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/merki-podpomagane-ISUN/).

Това условие е обсъждано многократно в тематичните работни групи по подмерките от ПРСР по наша инициатива.  За предстоящия прием по подмярка 6.3 от ПРСР 2014 – 2020 г. предложението на НССЗ е да не се изисква земеделските стопани да се осигуряват всеки месец, а само през месеците когато развиват активна земеделска дейност. Кодекса за социално осигуряване им дава тази възможност да преустановяват временно осигуряването си и би трябвало условията за изпълнение да са в съответствие с Кодекса и неговите разпоредби. На този етап това все още не е променено, така че като бенефициент по ПРСР е необходимо да се осигурявате през целия период без прекъсване.

Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони. Те имат богат опит при изготвяне  и управление на бизнес планове по мерки от ПРСР, включително и по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ .

Можете да се свържете с експертите ни, като посетите най-удобния за Вас офис на НССЗ или по телефона.


НССЗ има офиси във всеки областен град на страната.

Работното време на териториалните офиси на НССЗ: от понеделник до петък - от 9.00 ч. до 17.30 ч.  

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните областни офиси на НССЗ може да намерите на нашия сайт www.naas.government.bg в рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ” - https://www.naas.government.bg/contacts/p49


Главна дирекция «Съвети в земеделието и аналитична лаборатория »

Национална служба за съвети в земеделието

e-mail: gdsz@naas.government.bg

тел.: 02 / 810 09  74, 71,72 ,  75, 76,  98