Въпрос:  

Здравейте, имам нужда от помощта Ви по следния въпрос: занимавам се с отглеждане на папагали около 20 бр. - мога ли в двора на къщата, в която живея да построят постройка, която да отговаря на условията за животновъден обект. Перцелът, с който разполагам е 600 кв.м и е застроен с еднофамилна къща около 200 м2, а обектът, който искам да построя ще е около 100 м2. Районат е застроен с еднофамилни къщи.

Моля за отговор по компетентност. Благодаря Ви предварително!


Отговор:

Относно поставения от Вас въпрос даваме следния отговор: Собственикът или ползвателят на животновъден обект за отглеждане на домашни любимци е задължен да го регистрира в Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), по местонахождение на обекта,  по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД). Тази регистрацият удостоверява, че животновъдният обект отговаря на ветеринарномедицинските и зоохигиенни изисквания за отглеждане на домашните любимци и хуманно отношение към тях. За целта се подава Заявление до директора на ОДБХ по образец, който може да бъде изтеглен от сайта на БАБХ. Към Заявлението се прилагат следните документи: Копие от документ за собственост или право на ползване на обекта; Копие от сключен договор с ветеринарен лекар за профилактика, лечение и диагностика на болестите по животните, които ще се отглеждат в обекта; Копие от документ за въвеждане в експлоатация на обекта, когато такъв се изисква съгласно Закона за устройство на територията; Документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 14, ал. 2 от ЗВД.

Въз основа на това Заявление стартира процедура по одобряване на животновъдния обект, което се извършва с протокол на комисия, назначена от директора на ОДБХ, след извършване на проверка на място. При констатиране на нередности в животновъдния обект, комисията изготвя предписание за извършване на дейности с определени срокове. Когато комисията установи, че животновъдния обект отговаря на изискванията, на основание на подаденото Заявление се издава Удостоверение за регистрация на животновъден обект, той се вписва в регистъра на обектите с епизоотично значение и в ИИС на БАБХ с определен регистрационен номер. Удостоверението съдържа важни реквизити като например вид на отглежданите животни, капацитет на обекта, GPS координати,  ветеринарния регистрационен номер. По-подробна информация и образци на документи може да намерите на сайта на БАБХ: http://www.babh.government.bg

ВАЖНА ПРЕПОРЪКА: Преди да започнете да строите помещението, което ще бъде животновъден обект, препоръчаваме да се срещнете с ескперти от ОДБХ, и да проведете един разговор относно цялата процедура и техните конкретни изисквания. ОДБХ взема решение дали може или не може да се регистрира животновъден обект и какъв ще бъде капацитета на обекта.

Изискванията към животновъдния обект са определени в НАРЕДБА № 41 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ОБЕКТИ, В КОИТО СЕ ОТГЛЕЖДАТ, РАЗВЪЖДАТ И/ИЛИ ПРЕДЛАГАТ ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ С ЦЕЛ ТЪРГОВИЯ, КЪМ ПАНСИОНИ И ПРИЮТИ ЗА ЖИВОТНИ.

С тази наредба се уреждат:

1. минималните изисквания към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия(зоомагазини и развъдници), пансиони и приюти за животни;

2. минималните зоохигиенни параметри при отглеждане, размножаване и продажба на домашни любимци;

3. задълженията на собствениците на обектите за осигуряване изпълнението на изискванията по тази наредба;

4. задълженията на ветеринарномедицинските органи, свързани с контрола по спазване на изискванията по тази наредба .

Обектите, в които се отглеждат домашни любимци,  се регистрират по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), като към заявлението за регистрация се прилагат и удостоверенията за завършен курс по защита и хуманно отношение към животните на наетия персонал, който ще продава и полага грижи за животните.

Собствениците на обектите сключват договор за ветеринарномедицинско обслужване на животните с регистрирано ветеринарно лечебно заведение, при условие че собственикът на обекта не е ветеринарен лекар или няма назначен такъв.

Изисквания към развъдници. Общи ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия:

 Развъдниците разполагат със:

1. обособена площ за съхранение и приготвяне на храната, с която се изхранват настанените в развъдника животни;

2. обособена площ за почистване и дезинфекция на клетките и оборудването на животните и за миене и почистване на самите животни;

3. помещения или кошари и оборудване за настаняване на животните;

4. хладилна камера или контейнер за мъртви животни;

5. обособено пространство за разходка на животните.

В помещенията, в които се настаняват животните, се осигуряват следните условия:

1. таваните и стените са удароустойчиви и с гладка, водоустойчива и лесно почистваща се повърхност; подовете са гладки и непромокаеми и имат нехлъзгава, лесно почистваща се повърхност, позволяваща поддръжката на задоволителна хигиена; използваните материали не трябва да са вредни за здравето на животните;

2. оборудвани са с подходяща вентилационна система, която осигурява достатъчно количество чист въздух с подходящо качество, поддържа ниско ниво на миризми, вредни газове, прах и инфекциозни агенти и съдейства за отстраняване на прекомерната топлина и влага;

3. мястото на живеене е добре осветено от слънчева и изкуствена светлина, така че животните да могат да проявяват нормалното си поведение и дейности и да се отглеждат без вредни последствия за благосъстоянието им; силата на светлината се регулира така, че да не причинява дискомфорт и вреда на животното; светлината се настройва така, че да разделя денонощието на ден и нощ по начин, отговарящ на естествения ритъм на живот на животното или животните;

4. поддържа се температура съобразно приложение № 1; измерените стойности се записват ежедневно в дневника на обекта;

5. високите нива на шум, внезапния шум, както и нивата на шум в рамките на доловимите за животните стойности (включително ултразвук, който е над доловимите за човешкото ухо стойности, т.е. над 20 kHz) трябва да бъдат сведени до минимум; животните не се излагат на шум, надвишаващ 65 dBA или с ниво и честота, която би навредила на здравето им.

Всяко съоръжение за държане на животни е конструирано така, че да осигури подходяща среда за настанените видове, като се отчитат етологичните и физиологичните им нужди.

Размерите на клетките  или помещенията, в които се настаняват животните, се съобразяват с вида, възрастта, физиологичните изисквания на животните и броя им. Осигурява се разнообразна околна среда съобразно етологичните изисквания на съответния вид животни. Размерите на клетките, в които се настаняват животните, отговарят на нормите, посочени в приложение № 2.

Собствениците и/или управителите на развъдници са длъжни да:

1. осигурят помещения и съоръжения за настаняване на животните до продажбата, които:

а) позволяват свобода на движение на животните;

б) са съобразени с тяхното нормално анатомично и физиологично развитие;

в) осигуряват безопасно разстояние от външни дразнители;

г) позволяват максимално удовлетворяване на етологичните нужди на животните;

2. извършват ежедневен контрол на условията на хранене, поене, отглеждане и работа с животните;

3. осигурят пълноценно хранене на животните, постоянен достъп до вода на всяко животно и свободен достъп до хранилките и поилките;

4. осигурят условия, грижи и внимание, съобразени с естествените нужди на животните за недопускане животните да изпаднат в състояние на дисстрес;

5. организират поддържането на висок стандарт на чистота в обектите чрез редовно механично почистване, измиване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация и подновяване на клетките, принадлежностите и останалото оборудване с чисто такова;

6. не настаняват в едно помещение животни от видове, които са несъвместими, животни от различни възрастови групи и пол, когато това ще доведе до агресия и нетърпимост помежду им;

7. осигурят редовно ветеринарномедицинско обслужване с цел предотвратяване или незабавно отстраняване на състояние на болка, страдание, дисстрес или трайно увреждане на животните;

8. осигурят ежедневна проверка на състоянието на животните и условията на заобикалящата ги среда;

9. осигурят информационни материали, свързани с отглеждане на животните и хуманното отношение към тях;

10. осигурят достатъчен персонал, който има познания в отглеждане на съответните видове животни и притежава удостоверение за завършен курс за защита и хуманно отношение към животните;

11. предприемат всички необходими мерки за защита на животните при пожар или други природни бедствия;

12. предприемат подходящи мерки за безопасния превоз на животните към местата за продажба;

13. предприемат мерки женските животни, които се използват за възпроизводство, да не се заплождат преди достигане на физиологична зрялост;

14. поддържат дневник, в който ветеринарният лекар отбелязва ваксинациите, ветеринарните прегледи и извършените манипулации на животните, като за всяко животно вписва уникалния идентификационен номер съгласно идентификацията на вида и екземпляра;

15. водят досие за всяко женско животно за възпроизводство в развъдниците, което във всеки един момент да бъде на разположение на компетентните служби за проверка;

16. водят дневник, който включва инструкции за ежедневните грижи за животните и в него се отразяват рутинните дейности за:

а) съхранението на храната, храненето и поенето на животните;

б) ежедневното почистване и дезинфекция на помещенията, местата за живеене, приспособленията и клетките;

в) проверка на работа на системите за поддръжка на околната среда - осветление, температура, влажност на въздуха, водоснабдяване и т.н.;

г) ежедневната проверка на здравословното състояние на животните;

д) предприетите специални грижи и мерки при наличието на болни животни;

е) извънредни обстоятелства/аварии;

17. осигурят за опазване на здравето на персонала:

а) специално работно и защитно облекло;

б) специализирани препарати за измиване на ръцете;

в) всеки член на персонала да има направена ваксина срещу тетанус и да бъде информиран за причинителите на болести, които могат да се предават и на човека (зоонози), както и да бъде инструктиран да спазва стриктна лична хигиена, непозволяваща тяхното пренасяне;

Собствениците и/или управителите на развъдници поддържат регистър, в който се вписват:

1. видът, броят и идентификацията (при наличието на такава, а при липсата й се осъществява чипиране) на новопостъпилите в обекта животни с данни за произхода им, името и адреса на доставчика;

2. видът, броят и идентификацията (ако има такава) на продадените животни;

3. датата на доставка и продажба на животните;

4. видът и броят на умрелите животни.

Регистърът се съхранява в продължение на най-малко 3 г. от датата на последното вписване и се предоставя на контролните органи при проверка.

Общи изисквания за настаняване на различни видове животни

В развъдниците се продават само:

1. здрави животни, на които е извършена необходимата ветеринарномедицинска профилактика;

2. животни с документ за произход или придобиване

Животни, които се нуждаят от компанията на други животни, трябва да бъдат отглеждани по начин, задоволяващ естествените им нужди.

Животно, което демонстрира ловни наклонности, страх, непоносимост и заплашително поведение към други животни или е жертва на подобно поведение, временно се отделя от останалите животни, като веднага се консултира с етолог за решаване на възникналия проблем.

При възникване на поведенчески проблеми или проблеми с отглеждането се търси съвет от експерти, специализирани по въпросния вид, за да се осигури правилен подход към нуждите на всяко животно.

Помещенията, клетките, в които се настаняват животните, се обезопасяват срещу бягство. Разстоянието между решетките, дупките в мрежите и оразмеряването на други фиксирани материали са направени така, че да осигуряват удобство на животните, да не ги нараняват и да предотвратяват бягството и заклещването на животните.

Материалите, използвани за конструиране на клетките и огражденията за животни (решетки, мрежи), и начините им за съединяване се приспособяват към големината и силата на животното и способностите му за гризане и ровене.

Когато клетките са разположени една до друга, те се конструират така, че животните да нямат контакт помежду си и да не могат да се наранят едно друго.

Подът, стените, таванът и обзавеждането на помещенията за настаняване на животни са проектирани и конструирани по начин, който позволява лесно почистване и дезинфекция.

Електрическите прибори в мястото на живеене се обезопасяват или разполагат извън обсега на животното. Прозорците се обезопасяват при необходимост така, че животното да не се наранява. В обсега на животното не се поставят или държат предмети и субстанции, които могат да го наранят.

На местата, където се държат животни на няколко нива, конструкцията се създава така, че да не позволява изпражнения или отпадъци да падат на долните нива.

Мястото на живеене е достатъчно голямо, за да позволи свободно движение и физическа активност в съответствие със специфичните нужди на всяко едно животно.

На животните се осигуряват:

1. постеля, която е суха, абсорбираща, не събира прах, не е токсична, не съдържа инфекциозни агенти или вредители и не застрашава по друг начин тяхното здраве;

2. приспособления, които позволяват на животното да се катери, рови, почива, крие, къпе, плува или гмурка в съответствие със специфичните изисквания на вида животно, като му се осигуряват условия, чрез които то има поведение, каквото би имало в естествена среда;

3. хранилки и поилки, които се конструират, оразмеряват и поставят по начин, който позволява на животното лесен и естествен прием на храна и вода.

Не се разрешава използването на стърготини или материали, получени от дървен или друг материал, който е бил химично обработен.

Постелята на животните се сменя редовно, за да се предотврати превръщането й в източник на инфекции и развъждане на паразити.

Помещенията за продажба на животни се проектират и клетките се поставят по начин, който не позволява излишното дразнене на животното от хора или други животни.

Клетките за птици се поставят на най-малко 100 см от пода. Това не се отнася за клетки с височина, по-голяма от 150 см.

Не се разрешава:

1. държането на животните при условия на постоянна тъмнина, както и без подходящ период на почивка от изкуственото осветление;

2. за възпроизводство да бъдат избирани животни, чиито анатомични и физиологични характеристики или особености в поведението могат да се окажат вредни за здравето и живота на женското животно за възпроизводство или на неговото поколение;

3. внасянето, настаняването и предлагането за продажба на болни животни;

Минимални изисквания към зоомагазини и развъдници при отглеждане, размножаване и продажба на кафезни птици

Кафезните птици се отглеждат на групи, разнополови двойки или по изключение временно в еднополови двойки или самостоятелно при необходимост /здравословен проблем/

На кафезните птици се осигуряват пространство и условия според вида им. По време на изложби на открито кафезните птици могат да бъдат държани на по-малко пространство за период не по-дълъг от 4 дни.

Пилетата, които се отглеждат без родител и се хранят ръчно от хора, могат да бъдат държани в по-малки клетки до пълното им оперяване.

Новоизлюпени птици, които са неспособни да се хранят самостоятелно, се отглеждат поне с една възрастна птица, която ги храни, освен в случаите, когато се хранят ръчно от хора.

Размерът на люпилото на мътещите кафезни птици се регулира така, че да не се отрази неблагоприятно на здравето на птицата.

Не се разрешава нелетящите птици да се отглеждат и настаняват на мрежест под. Подът на клетките им се покрива с постеля.

 На кафезните птици се осигурява среда, в която могат да се занимават с разнообразни дейности.

На видовете кафезни птици, които не са изключително нелетящи, се осигуряват поне два чисти пръта за спане и приспособление на пода, където могат да се подслонят.

В случаите, когато няколко птици се държат заедно, се осигуряват достатъчно пръти, на които да кацат всички птици, без да възниква конкуренция или агресия между тях.

Прътите в клетките на птиците са:

1. с диаметър, съответстващ на захвата на крака на птиците, и от материал, който не се хлъзга и позволява на птиците да се задържат;

2. поставени така, че:

а) да се осигури най-дълго разстояние за полет;

б) изпражненията на птиците да не попадат в храната, водата или върху други птици;

в) перата на опашките им да не се допират до храната, водата или пода на клетката.

 На птиците, които се чистят в пясък, се осигурява чист, дребно смлян пясък във ваничка, в който да се къпят.

На къпещите се кафезни птици се осигурява чиста вода за къпане. Формата и дълбочината на къпалнята се съобразява с вида и размера на птицата. Къпалнята е достатъчно плитка, така че птицата да може да достига дъното й.

Когато няколко кафезни птици се държат на едно място, се осигурява достъп до храната на всяка птица.

На кафезните птици с висок метаболизъм или специални изисквания се осигурява достъп до храна по всяко време.

Контрол

Българската агенция по безопасност на храните извършва проверки за спазване изискванията на наредбата.

Собствениците и управителите на животновъдни обекти осигуряват достъп на контролните органи до всички места, където се отглеждат животните, и им предоставят цялата документация, необходима за осъществяване на контрола.

Предписания за температура в помещенията

Птици- оптимална температура в помещенията 10-24 градуса.

Температурите в таблицата се прилагат за възрастни здрави животни.

За млади животни температурата може да бъде по-висока от посочената според преценката на ветеринарния лекар.

Температурата на помещенията трябва да бъде регулирана в съответствие с възможните промени в термичната регулация на животните, която може да се дължи на специални физиологични условия.

В съответствие с климатичните условия, преобладаващи в различните региони на Република България, може да се осигури вентилационна система, която има капацитет едновременно да топли и да охлажда доставения въздух.

Площ на клетки за птици при отглеждане в развъдници

Дължина на птицата, cm (1) Минимална площ, m2 Минимална площ за птица, когато се гледат в група, m2 Най-дългата страна трябва да е най-малко, m Минимална височина, m
До 15 0,31 0,03 0,7 0,6
16 - 20 0,31 0,04 0,7 0,6
21 - 25 0,45 0,055 0,9 0,6
26 - 35 0,84 0,1 1,2 0,8
36 - 45 1,44 0,6 1,6 1,0
46 - 55 2,2 1,0 2,0 1,2
56 - 65 3,12 1,5 2,4 1,5
66 - 75 4,2 2,1 2,8 1,8
Над 75 6,5 3,0 3,6 1,8

Забележка.

(1) Измерено от върха на клюна до върха на опашката. Ако перушината на опашката липсва, дължината трябва да бъде изчислена така, както би била изчислена при наличие на перушина. В случай на птици вдовици и сипки с оперение в период на чифтосване удължените пера се игнорират, но разстоянието трябва да бъде достатъчно, за да могат птиците да се движат, без перата на опашката им да влизат в контакт с пода или стените на клетката, освен ако това не стане случайно.

Широчината на площта трябва да бъде не по-малко от два пъти дължината на птицата или във всеки случай не по-малко от 45 см.

В заключение, нашият съвет е посетите най-близкия за Вас териториален областен офис на НССЗ и да се консултирате с нашите експерти относно възможностите за създаване и развитие на Вашето стопанство, както и за предварителните действия които да предприемете за да можете вече като земеделски стопанин да кандидатствате за подпомагане на дейността.

 Експертите на НССЗ ще Ви предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по други въпроси свързани с Програмата за развитие на селските райони. Службата има богат опит при изготвяне и управление на бизнес планове на млади фермери и малки стопанства, и ще Ви окаже съдействие при кандидатстване по мерките от ПРСР, по които работи.

НССЗ има офис във всеки областен град на страната. Работно време на Териториалните областни офиси на НССЗ е от понеделник до петък - от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ” - https://www.naas.government.bg/contacts/p49


Главна дирекция «Съвети в земеделието »

Национална служба за съвети в земеделието

e-mail: gdsz@naas.government.bg

тел.: 02 / 810 09  74, 76, 77, 78, 79 и 91