Въпрос:

Здравейте, искам да попитам в случай на смърт на арендатор, как става отписването на ползваните ливади? Има ли процедура, ако да, ще съм благодарна да споделите повече информация?

Благодаря предварително!


Отговор:

          В отговор на Вашият въпрос Ви информираме, че предоставената информация е недостатъчна за да Ви предоставим еднозначен отговор. Например, не става категорично ясно, какъв е типа на сключения между страните договор, кое е починалото лице (арендодател или арендополучател), какво предвиждат клаузите на договора, в случай на смърт на някоя от страните и т.н. Въпреки, че казусът има изцяло правно естество и касае договорни отношения от частен характер, за което би следвало да ползвате специализирана юридическа помощ, в съответствие с предвиденият за това ред в РБългария, сме се опитали да Ви отговорим максимално коректно на въпроса.

Когато договорът е аренден, отношенията между страните в него се уреждат съгласно Закон за арендата в земеделието https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2133894145), като за неуредените в този закон въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство.

В Глава шеста „Прекратяване на договора“ от Закона за арендата в земеделието е описано в кои случай договора за аренда се прекратява и по какъв ред, а именно:

„Чл. 27. (1) Договорът за аренда се прекратява:

1. с изтичане на срока, за който е сключен;

2. при неизпълнение - по общия ред, доколкото в този закон не е предвидено друго;

3. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено с нотариална заверка на подписите;

4. с едностранно предизвестие - в предвидените в този закон случаи;

5. освен по други причини, посочени в закона, още и със смъртта или с поставянето под запрещение на арендатора, съответно с прекратяването на юридическото лице-арендатор, доколкото в договора не е предвидено друго;

6. при принудително отчуждаване на арендувана земя за държавни и общински нужди по реда на глава трета от Закона за държавната собственост и на Закона за общинската собственост.

(2) Прекратяването на договора за аренда на земя се вписва в службата по вписванията и се регистрира в съответната общинска служба по земеделие“.

Съгласно чл. 17, ал. 1 от закона: „Ако е уговорено в договора, наследниците, съответно правоприемниците на арендатора го заместват като страна в договора за аренда. Те са длъжни да уведомят незабавно арендодателя за настъпилото заместване и да му посочат определения техен пълномощник.“

В допълнение, ако починалото лице е кандидатствало по схеми и мерки за директни плащания е необходимо да се уведоми ДФЗ – РА, като процедурата е описана в Наредба № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.

(https://www.dfz.bg/assets/20151/NAREDBA_5_ot_27022009_g_za_usloviqta_i_reda_za_podavane_na_zaqvleniq_po_shemi_i_merki_za_direktni_pl.pdf)

„Чл. 13. (1 Кандидатът за подпомагане или негов наследник уведомява ДФЗ – РА за наличието на форсмажорни обстоятелства в срок до 15 работни дни от датата на прекратяване на фактическото събитие. Кандидатът, негов наследник и/или упълномощено от него лице попълва формуляр по образец заедно с подписана декларация, с която се задължава да представи доказателствен документ за форсмажорното обстоятелство и за началната и крайната му дата, издаден от оторизираната за това институция.

(2 Разплащателната агенция не прилага намаленията, предвидени в чл. 12, ал. 1, когато кандидатът за подпомагане докаже наличие на форсмажорни обстоятелства, настъпили през периода 1 март - 15 май на годината на кандидатстване“.

            В заключение, въпреки желанието ни да Ви дадем конкретни отговори, които да следвате, се ограничаваме единствено до написаното в закона. Липсата на конкретните ангажименти на страните, разписани в договора за аренда също е незаобиколима пречка за това. Считаме, че казусите и споровете, възникнали между страните в него имат частен характер от правно естество и НССЗ не компетентната институция, имаща отношение за разрешаването им.

Препоръчваме Ви да се обърнете към Областна дирекция „Земеделие“, където е регистрирано правното основание с този аренден договор и  юрист със съответната компетенция.


НССЗ има офиси във всеки областен град на страната. Работното време на териториалните офиси на НССЗ е: от понеделник до петък - от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните областни офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ” - https://www.naas.government.bg/contacts/p49.


Главна дирекция «Съвети в земеделието и аналитична лаборатория»

Национална служба за съвети в земеделието

e-mail: gdsz@naas.government.bg

тел.: 02 / 810 09 71, 74, 76-,72,  79 и  98