Въпрос:

Какви документи са нужни за регистрация на нова овощна градина?

Отговор:

Тъй като не разполагаме с достатъчно информация за това дали сте регистриран земеделски стопанин, начина на трайно ползване на земята, каква е собствеността на земята, на която ще създавате овощната градина, вида на трайните насаждения, затова препоръчваме да посетите най-удобния офис на НССЗ, за да може нашите  експерти да Ви предоставят по-конкретна и подробна  информация.

Необходимо е да проверите в Общинска служба по земеделие на територията, на която се намира имотът дали е включен в специализирания слой "Постоянно затревени площи (ПЗП)".

Ако имотът попада в слой ПЗП  не можете да промените и заявите имота като "трайно насаждение" - системата на ИСАК не допуска това.

Необходимо е  задължително да преминете по процедурата   по Чл. 16з. от Наредба 105 от 22 август 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол https://lex.bg/laws/ldoc/2135535958

Ако имотът не попада в слой ПЗП тогава може да заявявате имота като "трайно насаждение", стига да отговаря на условията на определението за овощни градини:

„Овощна градина” е равномерно поддържано насаждение (чрез ежегодна резитба и редовно пръскане) от плододаващи овощни дървета (семкови, костилкови и черупкови), като продукцията се използва за пряка консумация или за промишлена преработка. Когато има смесване на няколко овощни вида, площта се разпределя пропорционално на представянето на всеки отделен вид. Включват се младите трайни насаждения, които още не дават плод, овощни градини, създадени върху ливади (когато ливадата се пренебрегва) и частта, която заемат овощните дървета при асоциирано отглеждане на лози и овощни градини. Отчита се общата брутна площ, заета с овощни насаждения. Включват се площите с културите, пътеките, пътищата и местата за обръщане на машините. гъстотата на засаждане е най-малко 10 дървета на декар, като означава максимално разстояние между дърветата 10x 10 метра. По изключение тази гъстота може да не бъде достигната при някои видове овощни градини, когато дърветата имат силно развита коренова система(орехи). Овощните градини могат да бъдат с плътни, непрекъснати редове с минимални разстояния между дърветата, или разпръснати - с големи разстояния между дърветата. Изключват се: овощни насаждения, в които обикновено се отглеждат комбинация от различни видове овощни дървета (1 слива, 2, кайсии, 1 череша, 2 вишни, 1 лешник, 1 орех) , при които продукцията е предназначена изключително за консумация от стопанина и неговото семейство". Площта им се включва в "семейни градини".

Ако имотът не попада в слой ПЗП е необходимо да предприемете действия по промяна начина на трайно ползване (НТП). Процедурата е описана в чл. 78а. в Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ППЗСПЗЗ)  http://www.lex.bg/laws/ldoc/-14924799, като за това се заплащат в ОСЗ нормативно определени такси (http://lex.bg/laws/ldoc/-13339648):

Чл. 78а. Собственикът на земеделска земя или упълномощено от него писмено с нотариална заверка на подписа лице може да подаде заявление до общинската служба по земеделие за промяна на начина на трайно ползване на имота или на части от него за други земеделски нужди. За имоти с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади, към заявлението се прилага документ от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), в който е посочено, че за имота няма въведени забрани или ограничения за промяна на начина на трайно ползване, произтичащи от заповеди за защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и за защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, или от планове за управление на защитени зони или защитени територии. Промяна на начина на трайно ползване на имоти, включени в обхвата на специализиран слой "Постоянно затревени площи", може да се извършва само след тяхното изключване от слоя със заповед на министъра на земеделието и храните по чл. 33б, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

(2) (Началникът на общинската служба по земеделие назначава комисия в състав: двама представители на общинската служба по земеделие и представител на изпълнителя на технически дейности за поддържане на картата на възстановената собственост - в случаите по ал. 3, която съвместно със собственика или упълномощеното от него лице извършва проверка на място и установява начина на трайно ползване на имота.

(3) В случай че граничните точки на имота не са означени, проверката на място се извършва след трасиране на границите.

(4) Комисията съставя протокол, в който отразява констатирания начин на трайно ползване на имота. Протоколът на комисията се одобрява от началника на общинската служба по земеделие и се съобщава на лицата по ал. 1.

(5) Подаването на заявлението по ал. 1 и отразяването на промените на начина на трайно ползване се извършва при условията и по реда на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост.

(6) Когато за землището са одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, установяването на начина на трайно ползване на имота се извършва по реда на ал. 1 - 4. Промяната на начина на трайно ползване се отразява по реда на Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Редът за регистрация на лицата като земеделски стопани е уреден нормативно с Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, (https://www.lex.bg/laws/ldoc/-549710334). Регистрацията може да извършите във всеки момент, но за целта площите, с които ще се регистрирате трябва да са в добро земеделско и екологично състояние и за тях да разполагате с регистрирано правно основание (документ за собственост, договор за наем или договор за аренда).

На регистрация по Наредба № 3/29.01.1999 г. подлежат юридически лица, еднолични търговци и физически лица, навършили 18 години, които стопанисват земеделска земя и/или осъществяват производство на земеделска продукция. Регистрацията се извършва в Областната дирекция "Земеделие" (ОДЗ) по постоянния адрес на физическото лице или едноличния търговец или по седалището на юридическото лице въз основа на анкетни карти с анкетни формуляри, попълнени от земеделския стопанин. Анкетната карта с анкетния формуляр ще Ви се предостави безплатно от Общинска служба по земеделие.

Въз основа на вписването на земеделския стопанин се издава регистрационна карта по образец и справка, генерирана от регистъра, за декларираната от него дейност като неразделна част от регистрационната карта.

Земеделските стопани, които ползват земеделска земя, вписват в анкетните формуляри всички имоти, за които имат регистрирано правно основание за ползване съгласно чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) https://lex.bg/laws/ldoc/2134406656 . При вписване в анкетния формуляр на имоти в регулация представят и документи, доказващи правното основание за ползването им. Земеделските стопани могат да попълнят и представят анкетна карта с анкетни формуляри на електронен носител. Когато земеделският стопанин стопанисва земеделски земи и/или отглежда животни в различни землища, попълва отделни анкетни формуляри за всяко землище.

Необходимите документи за регистрация на земеделски стопанин са следните:

Земеделският стопанин, който отговаря на условията по чл. 3, ал. 1 (да са юридически лица, еднолични търговци и физически лица, навършили 18 години, които стопанисват земеделска земя и/или осъществяват производство на земеделска продукция), подава в съответната Общинската служба по земеделие (ОСЗ) или ОДЗ попълнена анкетна карта с анкетни формуляри по образец. Анкетните карти с анкетните формуляри се предоставят на земеделския стопанин безплатно от ОСЗ.

За физически лица:

1. Документ за самоличност;

2. Справка от Търговския регистър по БУЛСТАТ за земеделски стопани, на които се прави пререгистрация.

За юридически лица:

1. Удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация от Търговския регистър;

2. Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ.

За да поддържате статут на регистриран земеделски стопанин (т.нар. пререгистрация) е необходимо да представяте ежегодно в срок от 1 октомври до края на срока по чл. 12, ал. 2 от Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (ДВ, бр. 22 от 2009 г.) актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри, т.е. до изтичане на последния ден на срока за подаване на заявления по схемите за директни плащания за съответната стопанска година. За настоящата стопанска година крайният срок за това е 09.06.2023 г. Въз основа на представената информация ОДЗ заверява регистрационната карта на земеделския стопанин за срок до края на срока по изречение първо за следващата стопанска година и издава справка, генерирана от регистъра, за декларираната от него дейност. При неспазване на срока за пререгистрация лицата губят статута си на земеделски стопани, както и правата, произтичащи от това за съответната стопанска година.

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата, регистрираните земеделски стопани със заверени за съответната стопанска година регистрационни карти могат да кандидатстват и да получават:

1. финансово подпомагане по съответните схеми и мерки от Европейските земеделски фондове чрез ДФ "Земеделие";

2. средства от централния бюджет за държавни помощи.

Съгласно чл. 6, ал. 2 от Наредбата, регистрираните земеделски стопани имат право:

1. да получават безплатно съвети от Националната служба за съвети в земеделието;

2. да получават безплатна информация, анализи и прогнози от ОДЗ;

3. да получават информация за цени и пазари на земеделски продукти от Националната служба за съвети в земеделието;

4. да извършват търговия с произведената от тях земеделска продукция по реда на чл. 55 ЗСБТ и на чл. 10а от ЗПЗП.

Във връзка с реда за регистрация па Наредба № 3 за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани Ви информираме, че има възможност документи за регистрация или пререгистрация по Наредба № 3 за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани да се подават, както по електронна поща, така и чрез системата за сигурно електронно връчване, като за целта трябва да притежавате Квалифициран електронен подпис (КЕП).

ВАЖНО!!! На интернет страницата на Министерство на електронното управление може да се запознаете подробно с необходимите стъпки и документи и образци, за регистрация като земеделски стопанин, в т. ч. и за заявяване на тази услуга по електронен път.

В заключение, нашият съвет е да посетите най-близкия за Вас териториален областен офис на НССЗ и да се консултирате с нашите експерти за възможностите за развитие на Вашето стопанство, за предварителните действия, които да предприемете и т.н.

Експертите на НССЗ ще Ви предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с прилагане на интервенциите от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. (СПРЗСР). Те имат богат опит при изготвяне и управление на бизнес планове на млади фермери и малки стопанства.

НССЗ има териториални областни офиси във всеки областен град на страната, както и мобилни общински офиси в 28 общини на територята на страната. 

Работно време н офисите на НССЗ: от понеделник до петък, от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от офисите на НССЗ може да намерите на нашия сайт www.naas.government.bg в рубрика „Контакти”, подрубрики „Териториални областни офиси на НССЗ” и „Мобилни общински офиси на НССЗ“ на интернет адрес: https://www.naas.government.bg/contacts/