Въпрос:

Пиша Ви относно извършена проверка на място от ДФЗ по проектно предложение от мярка 6.1 за млад земеделец. Моля за съвет относно описаните констатации и дали протокола е попълнен коректно, тъй като на първа страница в таблицата не е написано нищо. Какви са следващите стъпки, които трябва да предприема?

Благодаря предварително!


Отговор:

Във връзка с Ваше запитване относно коректността на констатациите вписани от експерти на ДФ „Земеделие“ в контролен лист за посещение на място, Ви уведомяваме за следното:

  • Не е в компетенциите на НССЗ да се произнася относно коректното попълване на протокола от извършена проверка на място от страна на ДФЗ.
  • След преглед на Контролният лист и нанесените резултати от страна на експертите на ДФ “Земеделие“ считаме, че таблицата по точка 1 от секция Б не е попълнена, тъй като там се описват културите и площите, които са били засяти/засасадени към датата на подаване на проектното предложение. Тъй като най-вероятно Вашите насаждения са били с намерения за засаждане са описани в таблицата към точка 3 на същата секция.
  • По отношение на отрицателните отговори, вписани в колона „СЪОТВЕТСТВИЕ“ от таблицата към въпрос 3 на протокола за посещение на място, установихме, че не е описано нищо в колона „Изсъхнали стари насаждения/неприхванати млади овощни насаждения/други (дка)“. В забележка към този въпрос експертите са вписали, че не се извършват агротехнически дейности и има много висок тревостой. В същото време отговорът на въпрос 3 е положителен, а размерът на площите и културите, заявени за засаждане са идентични с тези, установени при посещението на място.
  • Като окончателно становище от извършеното посещение на място, на въпросът „Съществува съответствие между декларираните данни и установените при посещение на място“  експертите от ОД „София област“ са вписали отрицателен отговор и са отразили същата забележка от въпрос 3.
  • От така посоченото не може да бъде направен еднозначен извод за окончателното становище на ДФЗ по тези въпроси.

При дадената от ДФЗ възможност да впишете възражения по направените от страна на експертите констатации, Вие сте посочили като причина за привидното неподдържане на насажденията в добър агротехнчески вид, конкретен начин на отглеждането им, както и постоянните валежи преди периода на проверката, които не са позволили почистването на междуредията в отделните парцели с овошки.

Във връзка с гореописаното Ви уведомяваме, че Национална служба за съвети в земеделието не е запозната с указанията на ДФ „Земеделие“ за извършване на посещения на място, при кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, както и с начина на попълване на контролният лист с резултати, но Вие бихте могли в най-кратки срокове повторно да предоставите чрез ИСУН своите възражения към констатациите от извършеното посещение на място, като опишете конкретно Вашите забележки, както и избраната от Вас технология на отглеждане на ябълковите насаждения.

Имайте предвид, че това е възможност, която Ви представяме, но тя не е обвързана със задължение от Ваша страна да предприемете повторни действия по предоставяне на възражение срещу извършеното посещение на място по проект № BG06RDNP001-6.013-0393.