Въпрос:

Здравейте искам да попитам колко кошера са нужни за регистрация като земеделски производител. И дали може да се комбинира с други животни или зеленчукова градина.
Благодаря


Отговор:

В отговор на поставения от Вас въпрос Ви предоставяме следната информация:

 За регистрация като земеделски производител, няма зададено изискване за брой пчелни кошери. Също така оглеждането им може да се комбинира, както с други животни, така и с култури от сектор растениевъдството. Редът за регистрация на лицата като земеделски стопани е уреден нормативно с Наредба № 3 от 29.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. Наредбата може да намерите на следният линк: https://www.lex.bg/laws/ldoc/-549710334

Съгласно чл.3, ал.1 от Наредба №3/1999, на регистрация подлежат юридически лица, еднолични търговци и физически лица, навършили 18 години, които стопанисват земеделска земя и/или осъществяват производство на земеделска продукция.

Регистрацията се извършва в областната дирекция "Земеделие" (ОДЗ) по постоянния адрес на физическото лице или едноличния търговец или по седалището на юридическото лице въз основа на анкетни карти с анкетни формуляри, попълнени от земеделския стопанин.

Необходимите документи за регистрация на земеделски стопанин са следните:

Земеделският стопанин, който отговаря на условията по чл. 3, ал. 1, подава в съответната общинската служба по земеделие (ОСЗ) или ОДЗ попълнена анкетна карта с анкетни формуляри по образец съгласно приложение № 2. Анкетните карти с анкетните формуляри се предоставят на земеделския стопанин безплатно от ОСЗ.

1. За юридически лица:

1.1. Удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация от Търговският регистър

1.2. Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ;

2. За физически лица:

2.1. Документ за самоличност;

2.2. Справка от Търговският регистър по БУЛСТАТ за земеделски стопани, на които се прави пререгистрация;

Физическите лица представят за проверка документ за самоличност. Земеделските стопани (физически или юридически лица), които ползват земеделска земя, вписват в анкетните формуляри всички имоти, за които имат регистрирано правно основание (документи за собственост и/или договори за наем или аренда), за ползване, съгласно чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134406656 . При вписване в анкетния формуляр на имоти в регулация представят и документи, доказващи правното основание за ползването им.

Преди да се регистрирате като земеделски стопанин  трябва да регистрирате животновъден обект.

Съгласно Закона за пчеларството (https://www.lex.bg/bg/ldoc/2135468444), пчелните семейства се настаняват в пчелини, регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135512300). Собствениците или ползвателите на пчелини подават заявление по образец до директора на съответната областна дирекция по безопасност на храните. Собствениците или ползвателите на пчелини - лични стопанства, подават заявлението чрез кмета или кметския наместник, като за регистрацията не се събира такса.

Постоянните пчелини задължително са с ограждение, като в урегулираните поземлени имоти са с ограда, осигуряващо/осигуряваща безопасността на обекта и непозволяващо/непозволяваща свободен достъп и преминаване на хора и животни, и са обозначени с табелка с регистрационния номер на пчелина.

Българската агенция по безопасност на храните(БАБХ) е компетентният орган за контрол по официалната идентификация на животните и регистрацията на животновъдни обекти.

При регистрация на „животновъден обект“ процедурата е следната:

Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти с изключение на животновъдните обекти - лични стопанства подават заявление за регистрация по образец до директора на съответната ОДБХ. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:

1. копие от документ за собственост или друг документ, доказващ правото на ползване или владение на обекта, или на имота, върху който е разположен обектът;

2. копие от договор с ветеринарен лекар за профилактика, лечение и диагностика на болестите по животните, които ще се отглеждат в обекта;

3. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 14, ал. 2, когато плащането не е извършено по електронен път.

В срок до 7 дни от подаване на заявлението директорът на ОДБХ със заповед назначава комисия за извършване на проверка за съответствието на обекта с ветеринарномедицинските изисквания за отглеждане на животни и хуманно отношение към тях.

Когато при проверката се установи, че обектът не отговаря на ветеринарномедицинските изисквания, комисията дава писмено предписание на заявителя, в което определя и срок за отстраняване на пропуските.

Когато заявителят е отстранил пропуските преди изтичане на посочения в предписанието срок, той писмено информира директора на ОДБХ, който в 7-дневен срок изпраща комисията за извършване на повторна проверка на обекта. Комисията съставя протокол за резултатите от проверката и го представя на директора на ОДБХ.

В тридневен срок от представяне на становището по ал. 3 или протокола по ал. 5 директорът на ОДБХ вписва животновъдния обект в регистър и издава удостоверение за регистрация или мотивирано отказва регистрацията, когато обектът не отговаря на изискванията. Регистрацията на животновъдния обект е безсрочна.

При регистрация по реда на Наредба 3/1999 земеделските стопани могат да попълнят и представят анкетна карта с анкетни формуляри на електронен носител. Когато земеделският стопанин стопанисва земеделски земи и/или отглежда животни в различни землища, попълва отделни анкетни формуляри за всяко землище.

Всеки регистриран земеделски стопанин може в едномесечен срок да подаде в съответната ОСЗ или ОДЗ информация за настъпилите промени в данните, обявени към момента на регистрация, или заверката за съответната година.

За да поддържате статутът си на регистриран земеделски стопанин (т.нар. пререгистрация) е необходимо да представяте ежегодно в срок от 1 октомври до края на срока по чл. 12, ал. 2 от Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (ДВ, бр. 22 от 2009 г.) актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри, т.е. до изтичане на последния ден на срока за подаване на заявления по схемите за директни плащания за съответната стопанска година. Въз основа на представената информация ОДЗ заверява регистрационната карта на земеделския стопанин за срок до края на срока по изречение първо за следващата стопанска година и издава справка, генерирана от регистъра, за декларираната от него дейност. При неспазване на срока за пререгистрация лицата губят статута си на земеделски стопани, както и правата, произтичащи от това за съответната стопанска година.

Съветваме Ви преди да направете постъпки за регистрация като земеделски стопанин или да регистрирате животновъдния си обект да проверите реда и изискванията за отглеждане на пчелни семейства в общината в която ще ги отглеждате. Това е задължително, предвид факта, че общинските администрации имат собствена нормативна база даваща указания за оглеждането или забраната за отглеждане на територията на общината или населените места в общината.

Възможност за финансово подпомагане на земемеделските стопани от сектор „Пчеларството“ е Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., в частност Подмярка 6.1 "Създаване на стопанства на млади фермери"

Съгласно индикативна годишна работна програма на ПРСР 2014-2020 г. за 2022 г., се очаква в периода октомври – ноември 2022 г. да стартира  отново прием по подмярка 6.1 "Създаване на стопанства на млади фермери". Очаква се по този прием НССЗ да изготвя безплатно проектни предложения на млади фермери.

Накратко ще Ви представим условията за кандидатстване по настоящия  прием на проектни предложения по подмярка 6.1„Стартова помощ за млади земеделски стопани“, като Ви обръщаме внимание, че са възможни промени в условията за кандидатстване през предстоящия прием.

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро, изплащани на две части.

Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите трябва:

  • да са регистрирани за първи път като земеделски стопани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани; https://lex.bg/bg/laws/ldoc/-549710334
  • имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 евро включително;

Съгласно изискванията за размер на стопанството, изчислен по таблицата за СПО, за да сте допустим за кандидатстване по подмярката трябва да отглеждане от 110 бр. Пчелни семейства (8042.62 евро СПО) до 218 бр. Пчелни семейства (15939.01евро СПО).

  • да са започнали да отглеждат животни в собствен или нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производство на земеделска и животинска продукция;
  • са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя.

Към датата на подаване на проектното предложение не трябва да са изминали повече от 24 месеца от стартирането на земеделската ви дейност и първата ви регистрация като земеделски стопани по Наредба № 3 от 1999 г. и да са до 40 навършени години (включително)

Подпомагането се предоставя само при представен бизнес план по образец с максимален срок от 5 години, като изпълнението на този бизнес план трябва да започне в рамките на 9 месеца считано от датата на сключване на административния договор.

Информираме Ви, че има критерии за подбор на проектните предложения (получаване на точки): кандидати са със завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост; отглеждане на определени култури в сектор „Плодове и зеленчуци“ и животни в сектор „Животновъдство“ при които СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване се формира от отглеждани животни и/или култури от сектор "Плодове и зеленчуци".; стопанства преминали към биологично производство на земеделски продукти; проектни предложения с инвестиции в иновативни за стопанството технологии, като - иновативни производствени технологии, цифрови технологии за производство и организация в селското стопанство, ВЕИ и автоматизиране на работните процеси в селскостопанското производство, включително напоителни системи и подходи приложени чрез Европейското партньорство за иновации и последен критерии- създаване на заетост и нови работни места. Ако проектът е получил приоритет по някой от критериите, кандидатът е длъжен да поддържа съответствие с всеки един от критериите, на които е отговарял проектът му през целия период - от датата на подаване на проектното предложение до изтичане на пет години от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ. Има методика за оценка на проектните предложения. Всеки от критериите носи определени точки. Допустими за подпомагане са проекти, които при оценяването са получили най-малко 20 точки, съгласно критериите за подбор.

Ако имате допълнителни въпроси, Ви каним да посетите най-удобния за Вас териториален областен офис на НССЗ в работно време на Териториалните областни офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони. Те имат богат опит при изготвяне  и управление на бизнес планове на млади фермери и малки стопанства и могат да Ви окажат съдействие при кандидатстване по мерки от ПРСР.


НССЗ има офис във всеки областен град на страната.

Работно време на Териториалните областни офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти“, подрубрика „Областни офиси на НССЗ“ - https://www.naas.government.bg/contacts/p49


 

Главна дирекция „Съвети в земеделието“

Национална служба за съвети в земеделието

e-mail: gdsz@naas.government.bg

тел.: 02 / 810 09 71, 74, 76, 77, 78, 79 и 91


 *СПО е стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт, изчислена в Евро по таблицата съгласно Приложение към насоките за кандидатстване по мерките.Таблицата може да намерите тук:

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2021/02/24/tablitsa_spo_instruktsia.rar