Въпрос:

Здравейте! Ще започваме дейност, отглеждане на определен вид птици и желаем подпомагане по някоя или няколко програми. Попитахме няколко пъти на различни места по земеделски инстанции, как, какво и кога трябва да направим и отговаряме, но почти нищо съществено не получихме като отговор. Прочетох във ваш отговор (на НССЗ), че може да се регистрирам като земеделски производител, даже и със 100 или 200 м2 от даден парцел. Това означава ли, че мога с парцела или част от градината на къщата ми?

 

Отговор:

В отговор на поставеният въпрос Ви информираме, че редът за регистрация на лицата като земеделски производители е уреден нормативно с Наредба № 3 от 29.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, наричана за краткост по – долу в текста „Наредбата“ (https://www.lex.bg/laws/ldoc/-549710334)

Съгласно чл.3, ал.1 от Наредбата, на регистрация подлежат юридически лица, еднолични търговци и физически лица, навършили 18 години, които стопанисват земеделска земя и/или осъществяват производство на земеделска продукция.

Съгласно чл.3, ал.6 от Наредбата, регистрацията се извършва в областната дирекция "Земеделие" (ОДЗ) по постоянния адрес на физическото лице или едноличния търговец или по седалището на юридическото лице въз основа на анкетни карти с анкетни формуляри, попълнени от земеделския стопанин..

Необходимите документи за регистрация на земеделски стопанин са следните:

Земеделският стопанин, който отговаря на условията по чл. 3, ал. 1, подава в съответната Общинската служба по земеделие (ОСЗ) или ОДЗ попълнена анкетна карта с анкетни формуляри по образец съгласно приложение № 2. Анкетните карти с анкетните формуляри се предоставят на земеделския стопанин безплатно от ОСЗ.

1. За юридически лица:

1.1. Удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация от Търговският регистър

1.2. Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ.

2. За физически лица:

2.1. Документ за самоличност;

2.2. Справка от Търговският регистър по БУЛСТАТ за земеделски стопани, на които се прави пререгистрация;

Физическите лица представят за проверка документ за самоличност. Земеделските стопани, които ползват земеделска земя, вписват в анкетните формуляри всички имоти, за които имат регистрирано правно основание за ползване съгласно чл. 41 ЗПЗП. При вписване в анкетния формуляр на имоти в регулация представят и документи, доказващи правното основание за ползването им.

В този смисъл, на зададеният от Вас въпрос, цитирам: „Това означава ли, че мога с парцела или част от градината на къщата ми?“, отговорът е:

Да, може да се регистрирате като зем. стопанин с част от имот с площ 100 кв.м, 200 кв.м, ..... или друга площ, съобразно необходимата Ви и налична площ (налични правни основания за стопанисването й) за осъществяване на желаната от Вас зем. дейност по отглеждане на растения и/или животни и/или птици, и в зависимост от технологията на отглеждане на съответния вид растения, животни и/или птици.

Когато земеделските стопани отглеждат животни, прилагат опис на номерата на ушните марки и/или електронните идентификатори по реда на чл. 7, ал. 2, опис на животните, които не подлежат на идентификация, или заверен опис от официалния ветеринарен лекар, контролиращ съответния животновъден обект. Земеделските стопани могат да попълнят и представят анкетна карта с анкетни формуляри на електронен носител.

Стопаните, които извършват дейности с първични фуражи, подават Декларация, съгласно Приложение № 3 от Наредбата.

В случай, че земеделският стопанин стопанисва земеделски земи и/или отглежда животни в различни землища, попълва отделни анкетни формуляри за всяко землище.

Процедурата за регистрация на земеделски стопанин е следната:

Попълнените анкетните формуляри се заверяват от ОСЗ  и в срок до 20 дни от датата на заверката, но не по-късно от края на срока по чл.5, ал.3 при годишна заверка се представят от земеделския стопанин или от упълномощеното от него лице с нотариално заверено пълномощно или се изпращат по служебен път в срок от 5 работни дни от общинската служба по земеделие в ОДЗ. При първоначална регистрация земеделският стопанин лично представя документите си за регистрация в ОДЗ и получава издадената регистрационна карта.

Всеки регистриран земеделски стопанин е длъжен в едномесечен срок да подаде в съответната ОСЗ или ОДЗ информация за настъпилите промени в данните, обявени към момента на регистрация, или заверката за съответната година.

За да поддържате статутът си на регистриран земеделски стопанин (т.нар. пререгистрация) е необходимо да представяте ежегодно в срок от 1 октомври до края на срока по чл. 12, ал. 2 от Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (ДВ, бр. 22 от 2009 г.) актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри, т.е. до изтичане на последния ден на срока за подаване на заявления по схемите за директни плащания за съответната стопанска година. За настоящата стопанска година крайният срок за това е 09.06.2023 г. Въз основа на представената информация ОДЗ заверява регистрационната карта на земеделския стопанин за срок до края на срока по изречение първо за следващата стопанска година и издава справка, генерирана от регистъра, за декларираната от него дейност. При неспазване на срока за пререгистрация лицата губят статута си на земеделски стопани, както и правата, произтичащи от това за съответната стопанска година.

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата, регистрираните земеделски стопани със заверени за съответната стопанска година регистрационни карти могат да кандидатстват и да получават:

1. финансово подпомагане по съответните схеми и мерки от Европейските земеделски фондове чрез ДФ "Земеделие";

2. средства от централния бюджет за държавни помощи.

Съгласно чл. 6, ал. 2 от Наредбата, регистрираните земеделски стопани имат право:

1. да получават безплатно съвети от Националната служба за съвети в земеделието;

2. да получават безплатна информация, анализи и прогнози от ОДЗ;

3. да получават информация за цени и пазари на земеделски продукти от Националната служба за съвети в земеделието;

4. да извършват търговия с произведената от тях земеделска продукция по реда на чл. 55 ЗСБТ и на чл. 10а от ЗПЗП.

Понеже все още нямате създадено стопанство не бихме могли да Ви дадем по – конкретен отговор, както и да Ви предложим стратегия за неговото развитие, Ви съветваме да посетите най-удобния за Вас офис на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) или да се свържете с наш експерт по телефона. След като експертите ни се запознаят детайлно с Вашата дейност и намерения, ще Ви дадат по - подробна информация, включително възможности за кандидатстване за получаване на финансиране по интервенциите на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. (СПРЗСР).

Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с прилагане на интервенциите от СПРЗСР. Те имат богат опит при изготвяне и управление на бизнес планове на млади фермери и малки стопанства, и могат да Ви окажат съдействие при кандидатстване по приложимите за този вид стопанства интервенции от СПРЗСР.

НССЗ има офиси във всеки областен град на страната. Работното време на териториалните офиси на НССЗ е от понеделник до петък, от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните областни офиси на НССЗ може да намерите на нашия сайт www.naas.government.bg в рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ” на интернет адрес: https://www.naas.government.bg/contacts/p49

 

Главна дирекция «Съвети в земеделието и аналитична лаборатория »

Национална служба за съвети в земеделието

e-mail: gdsz@naas.government.bg

тел.: 02 / 810 09  74, 71,  75, 76,  79