Въпрос:

Здравейте,

Въпросът ми е дали държавен служител (назначен по служебно правоотношение), може да бъде регистриран като земеделски производител и на по-късен етап да участва за финансиране по европейски програми? Дейността, която ще упражнява като земеделски производител е пчеларство.


Отговор:

В отговор на поставения от Вас въпрос Ви информираме, че по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, като земеделски производител може да се регистрира всяко физическо или юридическо лице, което отглежда животни или обработва земя. В тази наредба няма ограничение за държавни служители. Можете да намерите Наредба № 3 от 1999 г. тук: http://lex.bg/laws/ldoc/-549710334

Също така, в Закона за държавния служител (чл. 7 ал. 2) са посочени ограниченията за полагане на допълнителен труд от държавните служители, сред които не фигурират ограничения за земеделските производители.

Обръщаме ви внимание, че подобно ограничение може да има в други закони, свързани с конкретната длъжност. Например за лица работещи в системата на МВР има подобно ограничение за извършване на дейности различни от държавната им служба - чл. 153 на Закона за МВР https://www.lex.bg/en/laws/ldoc/2136243824).

В обобщение можем да кажем, че дали имате право да се регистрирате като земеделски стопанин зависи от длъжността, която заемате и организацията, в която работите. В тази връзка може би е удачно да се консултирате  и с юрист или специалист по човешки ресурси в организацията, в която работите или да се допитате до работодателя писмено.

Важно е да се имат предвид и разпоредбите на Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135603507, в който са регламентирани действията на лицата заемащи публични длъжности в случаите на частен интерес. Например служителите в данъчната администрация нямат право да се регистрират като земеделски стопани, защото това би ги направило субект на данъчно облагане, поради което ще бъдат в конфликт на интереси. Но във вашия случай, предвид заеманата длъжност, не виждаме пречка за регистрацията.

Надяваме се да сме Ви били полезни и се извинаваме за забавянето на отговора! Ако имате други въпроси не се колебайте да се свържете с нас.

В помощ на земеделските производители НССЗ има офиси във всеки областен град на страната. Заповядайте в най-удобния за Вас офис на НССЗ. След като експертите се запознаят с Вашата дейност и намерения, ще Ви дадат безплатни консултации, информация и съвети за развитие на стопанството, включително консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и за възможности за кандидатстване за получаване на финансиране по ПРСР 2014-2020 г.


НССЗ има офис във всеки областен град на страната!

Работно време на Териториалните областни офиси на НССЗ е   от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ” https://www.naas.government.bg/contacts/p49


Главна дирекция «Съвети в земеделието и аналитична лаборатория »

Национална служба за съвети в земеделието

e-mail: gdsz@naas.government.bg

тел.: 02 / 810 09 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 98