Въпрос:  

Преди няколко години със съдружник купихме няколко парцела в едно планинско село Гумощник, с цел изграждане на къщи за гости, но понеже тази програма беше спряна, решихме да отглеждаме земеделски култури, за да оползотворим наличния терен.

Имаме свободни площи около 8 декара в това число и 200 кв.м. затворени помещения.

Насочили сме се към отглеждане на гъби шийтаке и трюфели, затова и се обръщам към Вашата институция за съвет как да процедираме оттук насетне и дели има някакво финансово подпомагане?


Отговор:

В отговор на поставеният въпрос Ви информираме, че финансирането на земеделската дейност в България от страна на Министерство на земеделието (МЗм), в рамките на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз, се извършва за активни земеделски стопани с вече създадени стопанства. Съгласно действащата нормативна уредба, за да кандидатстване за подпомагане, задължително трябва да сте регистриран земеделски стопанин по реда на Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, (http://lex.bg/laws/ldoc/-549710334), т.е. да имате създадено земеделско стопанство и да сте земеделски стопанин.

Само притежаването на земеделска земя не Ви прави допустим да получавате финансово подпомагане по различните схеми и мерки. Регистрацията като земеделски стопанин се осъществява в съответната Общинска служба по земеделие по местонахождение на стопанството, което за вашия случай е в град Троян, пл.”Възраждане”  №1 и Областна дирекция "Земеделие" по постоянния адрес на физическото лице или едноличния търговец или по седалището на юридическото лице въз основа на анкетни карти с анкетни формуляри, попълнени от земеделския стопанин. В анкетния формуляр за регистрация се отбелязват съответно отглежданите култури и/или животни, като за някои от тях може и в намерение за съответната стопанска година.

При кандидатстване по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. съгласно условията за допустимост на кандидатите стопанствата условно се разделят на две групи:

Стопанства със стандартен производствен обем (СПО) от 2000 до 7999 евро

Стопанства със стандартен производствен обем (СПО) над 8000 евро

СПО е стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт, изчислена в Евро по таблицата съгласно Приложение към насоките за кандидатстване по мерките.  Може да свалите Таблицата от посочения линк: https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2021/02/24/tablitsa_spo_instruktsia.rar

Съгласно посочената таблица, СПО се изчислява, в зависимост от вида на отглежданите култури/животни, като различните култури имат различна стойност. За съжаление културите гъби шийтаке и трюфели са под код 3095 „Други“, а неговата стойноста е нула. Тоест не сте допустим да кандидатствате само с тези култури. Трябва да отглеждате и други култури, които имат икономически размер.

Информираме ви, че не така седи въпроса, при отглеждането на култивирани печурки и гъба кладница, тъй като, техния икономически размер може да бъде изчислен, чрез посочената таблицата.

Обръщаме Ви внимание, че при кандидатстване по мерките от ПРСР значение има в кой сектор се развива стопанството и дали включва приоритетни култури и животни., т.е. по всяка мярка, по която се кандидатства за финансиране има предварително определени приоритетни сектори,  култури и видове животни. Така например отглеждането на гъби не е приоритетно при досегашните приеми на проектни предложения през програмния период 2014-2020 г. Това не означава, че при евентуален прием по съответната подмярка ще бъдете недопустим кандидат, а че проектното Ви предложение няма да получи точки по този критерий за тази дейност, а само по останалите предварително определени критерии.

Съгласно индикативна годишна работна програма на ПРСР 2014-2020 г. за 2022 година, се очаква да стартира прием по подмярка  6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ в периода октомври – ноември 2022 г. По тази подмярка се подпомагат дейности за създаване и развитие на стопанства на млади земеделски стопани, на възраст от 18 до 40 навършени години, регистрирани като земеделски стопани, преди не повече от 24 месеца. Очаква се по този прием НССЗ да изготвя безплатно проектни предложения на млади фермери.  

Накратко ще Ви представим условията за кандидатстване по последните приеми на проектни предложения Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, като Ви напомняме, че са възможни промени в условията през предстоящия прием:

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро, изплащани на две части.

Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите трябва:

  • да са регистрирани за първи път като земеделски стопани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (https://lex.bg/bg/laws/ldoc/-549710334);
  • имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 евро включително;
  • да са започнали да отглеждат животни в собствен или нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производство на земеделска и животинска продукция;
  • са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя.

Към датата на подаване на проектното предложение не трябва да са изминали повече от 24 месеца от стартирането на земеделската ви дейност и първата ви регистрация като земеделски стопани по Наредба № 3 от 1999 г. и да са до 40 навършени години.

Подпомагането се предоставя само при представен бизнес план по образец с максимален срок от 5 години, като изпълнението на този бизнес план трябва да започне в рамките на 9 месеца считано от датата на сключване на административния договор.

Проектните предложения се оценяват съгласно определените критерии за оценка на проектните предложения, т.е. получават или неполучават точки по тях. Проектните предложения по подмярка 6.1 се оценяват при спазване на следните критерии, като не е задължително те да отговарят ва всички едновременно. Критериите за оценка на проектните предложения са:

- Кандидатът има завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост;

- Проектни предложения с дейности, насочени в сектор "Животновъдство" и сектор "Плодове и зеленчуци";

- Проектни предложения на млади фермери, чиито стопанства са сертифицирани или планират да се сертифицират за биологично производство на земеделски продукти и храни;

- Проектни предложения с инвестиции в иновативни за стопанството технологии, като - иновативни производствени технологии;

- Проектни предложения, които водят до създаване на нови работни места.

По подмярката е утвърдена методика за оценка на проектните предложения. Всеки от критериите носи определен брой точки. Подпомагат се проектни предложения, получили не по-малко от 20 точки по критериите за оценка.

На линкът може да намерите цялата документация по последния прием по подмярка 6.1https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/7e1e05c9-05c2-4058-9a48-f27556e64486

Трябва да имате предвид, че програмният период 2014-2022 г. вече изтича и в ход са последните възможности за договаряне по някои от мерките на ПРСР 2014-2022 г. В същото време съдържанието на новия Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. все още не е финализиран и одобрен и не са ясни изискванията и периодите за бъдещи приеми по отделните интервенции и какви биха били там възможностите за кандидатстване с избраните от вас култури – гъби шийтаке и трюфели.

В заключение, тъй като нямаме достатъчно информация за Вашето стопанство Ви съветваме да посетите най-близкия за Вас териториален областен офис на НССЗ, който за област Плевен се намира в гр. Плевен, ул. "Васил Левски" 1, ет. 3, ст. 312 или да се свържете с експертите ни по телефона:

Валя Василева Вълова - аграрикономист - 0884 593 478

Сл. телефон: 064 / 80 43 64

След като се запознаят с Вашата дейност и намерения, експертите ни ще Ви дадат безплатни консултации, информация и съвети за развитие на стопанството, включително консултации в областта на растениевъдството (възможност за почвен анализ), животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с ПРСР 2014 -2020 г. Службата имат богат опит при изготвяне и управление на бизнес планове на млади фермери и малки стопанства, и ще Ви окажат пълно съдействие при кандидатстване по мерките от ПРСР, по които службата работи.

НССЗ има офиси във всеки областен град на страната. Работното време на териториалните офиси на НССЗ е: от понеделник до петък - от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ” - https://www.naas.government.bg/zanas/struktura/glavna-direkciya-sveti-v-zemedelieto/teritorialnisektori


 Главна дирекция «Съвети в земеделието»

Национална служба за съвети в земеделието

e-mail: gdsz@naas.government.bg

тел.: 02 / 810 09 71, 72, 74, 76, 79 и 98