Въпрос:

Имам одобрен проект по мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от Програмата за развитие на селските райони, за който не съм получил консултантски услуги от НССЗ. Мога ли да бъда консултиран от Сужбата за мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства"?

Отговор:

В отговор на Вашия въпрос, Ви уведомявам, че както всеки регистриран земеделски производител, Вие  може да получите информация от Национална служба за съвети в земеделието по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от ПРСР, както и по останалите мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г.

На лица, получили пълен комплект съветнически услуги от НССЗ за кандидатстване по мярка 141, които са одобрени за финансово подпомагане по мярка 141 и са отбелязали в бизнес плана намерение да кандидатстват за подпомагане по съответната инвестиционна мярка, НССЗ изготвя безплатно и бизнес планове по мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите”, 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” и 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от ПРСР т.е. ако Вие бяхте използвали пълен комплект съветнически услуги от НССЗ за кандидатстване по мярка 141, щяхте да имате право и на безплатно изготвяне на проект и по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от ПРСР.
Също така във Вашия случай, като одобрен ползвател по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР 2007-2013 г., независимо че не сте ползвали услуги на НССЗ при кандидатстване по мярка 141, Вие имате право да получавате от служителите на НССЗ различни специализирани консултации, специално насочени към всички бенефициенти по мярка 141 по време на 5 годишния период на изпълнение на бизнес плана по мярка 141.


Новите услуги ще се предоставят съгласно официално одобрените от Европейската комисия (ЕК) през м.декември 2011 г. предложения за промени в ПРСР, Очаква се промените да бъдат отразени и в националното законодателство до 1 месец.


До края на 2013 г. услугите по мярка 141 се допълват и с консултантски услуги за земеделските производители, които са получилите финансова помощ по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” (независимо дали НССЗ им е изготвила проекта по мярка 141) както следва:
1. консултантски услуги, относно оценка на стопанството и установяване на подобрения във връзка със законоустановените изисквания за управление и условията за поддържане на земята  в добро земеделско и екологично състояние, предвидени в член 5 от Регламент (EО) № 73/2009 и приложение II към него. Най-малко едно посещение на стопанството, което е свързано с изготвянето на  оценка на стопанството.
2. на кандидати и/или одобрени за подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания” за:
• съдействие в избора на най-подходящите направления или комбинация от направления за техните стопанства;
• оказване на подкрепа за успешна подготовка на първоначалните документи за кандидатстване за отделни агроекологични пакети по мярката;
• осигуряване на съветнически услуги по време на изпълнение на агроекологичния ангажимент с цел подпомагане в разбирането и правилното прилагане на установените изисквания за управление
3. консултантски услуги по управление на земеделското стопанство и специфични консултации в областта на растениевъдството и/или животновъдството. Тези консултантски услуги могат да се предоставят максимум два пъти за едно полупазарно стопанство по време на петгодишния период на подпомагане по мярка 141.

За повече информация, моля обърнете се към най-близкия областен офис на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ). НССЗ има офиси във всеки областен град на страната. Адресът и телефоните за връзка с екипите от специалисти на НССЗ може да намерите на сайта на Службата: www.naas.government.bg