Бих желала да ми поясните възможностите за финансово подпомагане по Тригодишната национална програма за пчеларство на дейността ми като пчелар и регистриран земеделски производител:
Въпрос 1: Има ли изискване за минимален брой кошери и пчелни семейства за да бъда одобрен за субсидия, защото има горна граница от 150 бр.?
Въпрос 2: Има ли изискване за минимален срок за членство в пчеларски съюз или регистрация като земеделски производител?
Въпрос 3: Интересува ме и зависимостта между Програмата за развитие на селските райони  /Мярка 141 «Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране» / и националната програма за пчеларство: допустимо ли е да кандидатствам за субсидии по Програмата за пчеларство – мярка Д за обновяване на майки, рояци и кошери, ако съм ползвател на субсидии по мярка 141 от ПРСР и това намалява ли ми шансовете за одобряване по някоя от програмите?

Отговор:

В отговор на Вашия въпрос 1, Ви информираме, че няма изрично изискване за минимален брой пчелни семейства за да може да участвате по мярка Д “Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери”, но има изискване пчелинът Ви да е регистриран или пререгистриран като животновъден обект, което означава че трябва да имате поне едно пчелно семейство.

В отговор на Вашия въпрос 2, Ви информираме, че няма минимален срок за членство в пчеларски съюз или регистрация като земеделски производител за да участвате в Националната програма по пчеларство 2011-2013г..

В отговор на Вашия въпрос 3, Ви информираме, че няма ограничение одобрени бенефиценти по мяка 141 от ПРСР да участват и да кандидатстват по Националната програма по пчеларство 2011-2013г. Това, че сте одобрен по мярка 141 от ПРСР нито намалява нито увеличава шансовете Ви за одобряване по програмата за пчеларство.

Също така във Вашия случай, като одобрен ползвател по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР 2007-2013 г., независимо дали е сте ползвали услуги на НССЗ при кандидатстване по мярка 141, Вие имате право да получавате от служителите на НССЗ различни специализирани консултации, специално насочени към всички бенефициенти по мярка 141 по време на 5 годишния период на изпълнение на бизнес плана по мярка 141.
Новите услуги ще се предоставят съгласно официално одобрените от Европейската комисия (ЕК) през м.декември 2011 г. предложения за промени в ПРСР, Очаква се промените да бъдат отразени и в националното законодателство до 1 месец.

До края на 2013 г. услугите по мярка 141 се допълват и с консултантски услуги за земеделските производители, които са получилите финансова помощ по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” (независимо дали НССЗ им е изготвила проекта по мярка 141) както следва:
1. консултантски услуги, относно оценка на стопанството и установяване на подобрения във връзка със законоустановените изисквания за управление и условията за поддържане на земята  в добро земеделско и екологично състояние, предвидени в член 5 от Регламент (EО) № 73/2009 и приложение II към него. Най-малко едно посещение на стопанството, което е свързано с изготвянето на  оценка на стопанството.
2. на кандидати и/или одобрени за подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания” за:
• съдействие в избора на най-подходящите направления или комбинация от направления за техните стопанства;
• оказване на подкрепа за успешна подготовка на първоначалните документи за кандидатстване за отделни агроекологични пакети по мярката;
• осигуряване на съветнически услуги по време на изпълнение на агроекологичния ангажимент с цел подпомагане в разбирането и правилното прилагане на установените изисквания за управление
3. консултантски услуги по управление на земеделското стопанство и специфични консултации в областта на растениевъдството и/или животновъдството. Тези консултантски услуги могат да се предоставят максимум два пъти за едно полупазарно стопанство по време на петгодишния период на подпомагане по мярка 141.