Въпрос 1:  От кога ще започне приема за кандидатстване по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” за 2012 г.?
Въпрос 2: Докога е срока за очертаване на земеделска земя за 2012 г.?
 

Отговор:

В отговор на Вашия въпрос 1, Ви информираме, че мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. ще бъде отворена и през 2012 г.  Периодът на прием на проекти по мярката през 2012 г. вече е обявен официално със Заповед на изпълнителния директор на ДФЗ №03-РД/383/07.03.2012 г. Проекти ще се приемат от 9.00 часа на 26.03.2012 г. до 17.30 часа на 28.12.2012 г.
Съгласно изискванията за публичност и прозрачност, заповедите за стартиране на периодите за прием се публикуват на посочените интернет страници най-малко 15 дни преди започване на приема.

Експертите от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) може да Ви консултират по мярка 141 и да Ви бъде изготвен безплатно и бизнес плана по мярка 141.

Относно  Ваш въпрос 2, вероятно имате предвид кандидастването по схемите и мерките за директни плащания, които са: Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), схемите за национални доплащания, схемите за специфична подкрепа, мярка 211 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) - Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планински райони (НР1), мярка 212 от ПРСР - Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планински райони (НР2), мярка 213 – Плащания за земеделски земи в Натура 2000, мярка 214 – Агроекологични плащания (АЕП). 

Срок за подаване на заявленията по схемите и мерките за директни плащания:
• от 1 март до 15 май на съответната година -  без санкция;
• от 15 май до 9 юни – със санкция от 1% за всеки просрочен ден.
Когато 15 май и/или 9 юни е неработен ден, крайният срок за подаване на заявления, съответно без санкции и със санкции изтича на следващия работен ден.

Също така, ако сте регистриран земеделски производител по НАРЕДБА № 3 ОТ 29 ЯНУАРИ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,  Ви информираме, че регистрираните земеделски производители или упълномощени от тях лица представят ежегодно в срок от 1 октомври до 28 февруари (съгласно чл. 10, ал. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители) актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри. Въз основа на представената информация областна дирекция "Земеделие" заверява регистрационната карта на земеделския производител за срок до 28 февруари на следващата стопанска година.

През стопанската 2011–2012 година регистрираните земеделски производители подават актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри в срок от 1 октомври 2011 г. до 25 март 2012 г. (в услуга на земеделските стопани само през 2012 година срока се запазва до 25 март 2012 г.).

За допълнителна информация, Вие може да се възползвате от услугите на най-близкия областен офис на Службата ни. НССЗ има офиси във всеки областен град на страната. Информация за адресите и телефоните за връзка с нашите екипи от териториалните ни офиси може да намерите на сайта ни от тук: Контакти / Областни офиси на НССЗ - www.naas.government.bg