Въпрос:

Имам намерения да започна да се занимавам с отглеждането на култивирана печурка. Въпросът ми е дали трябва първо да започна с отглеждането на гъби и след това да кандидатствам по проекти или предварително оказвате подпомагане за стартиране на бизнеса.

Отговор:

В отговор на Вашия въпрос Ви информираме, че дадената от Вас информация е недостатъчна, за да Ви отговорим еднозначно.
В България съществуват различни възможности за получаване на финансова помощ за земеделски производители, включително за отглеждане на гъби, както по СЕПП -Схемата за единно плащане на площ (директни плащания), така и по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) подпомага с информация и консултации хората, които искат да стартират бизнес в областта на земеделието, включително и за отглеждане на гъби. Консултантските услуги и специализираната информация (в областта на растениевъдството, животновъдството и агроикономиката), които експертите на НССЗ предоставят на земеделските производители са безплатни.

Кандидатстване и финансова помощ се дава на лица, които вече извършват земеделска дейност - отглеждат земеделски култури или животни. В този смисъл, ако не развивате земеделска дейност, първо трябва да стартирате земеделско производство и едва след това да кандидатствате за финансово подпомагане. Но ако Вие вече сте земеделски производител, който иска да разшири или разнообрази своята земеделска дейност с отглеждане на култивирани гъби, кандидатстването за подпомагане по някои мерки може да е преди да започнете отглеждането на гъби.

Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), в частност мерките от ос 1 са насочени към всички земеделски производители, включително и към такива, които отглеждат гъби.

Може да разгледате подробно следните мерки:
мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”, Наредба № 28/05.08.2008 г.
мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013г., Наредба № 8 от 3.04.2008 г.;
мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, Наредба № 9/03.04.2008г.

Допълнителна информация може да получите и на следните интернет страници:
• Министерство на земеделието и храните – www.mzh.government.bg    ,
• Програма за развитие на селските райони – www.prsr.government.bg , www.prsr.bg ,
• Държавен фонд ''Земеделие” – www.dfz.bg

Освен информация и консултации, експертите от НССЗ при желание от Ваша страна, могат да Ви изготвят безплатно и бизнес план за кандидатстване по мярка 141 и да продължават да Ви консултират през 5-годишния период на неговото изпълнение.

На лица, получили пълен комплект съветнически услуги от НССЗ за кандидатстване по мярка 141, които са одобрени за финансово подпомагане по мярка 141 и са отбелязали в бизнес плана намерение да кандидатстват за подпомагане по съответната инвестиционна мярка, НССЗ изготвя безплатно и бизнес планове по мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите”, 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” и 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от ПРСР.
Т.е. ако Вие използвате пълен комплект съветнически услуги от НССЗ за кандидатстване по мярка 141, ще имате право на безплатно изготвяне на проект и по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от ПРСР.

За допълнителна информация, Вие може да се възползвате от услугите на най-близкия областен офис на Службата ни. За улеснение на производителите НССЗ има офиси във всеки областен град на страната.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни от тук: Контакти / Областни офиси на НССЗ - www.naas.government.bg