Въпрос:

Тази година ще има ли доплащане на зеленчукопроизводителите и ако да какъв е реда.

Отговор:

Бихме искали да Ви информираме, че в ДВ. бр.21 от 13 Март 2012г. са публикувани промени в Наредба №2 от 21.02.2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане (Обн. ДВ. бр.18 от 1 Март 2011г.), с които от 2012 се въвежда нова схема за подпомагане на производството на качествени плодове и зеленчуци. По тази схема ще се подпомага производство на плодове и зеленчуци, които са сертифицирани от Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ), съгласно спецификации, одобрени със заповед на министъра на земеделието и храните.

В обсега на схемата попадат следните култури: домати, краставици, пипер, ябълки, череши, праскови, включително нектарини и кайсии, включително зарзали, полско и оранжерийно производство. За да получат подпомагане производителите трябва да отглеждат най-малко 4 декара зеленчуци или 5 декара плодове и площите да отговарят на изискванията за добро земеделско състояние. Помощта се изчислява на тон сертифицирани плодове или зеленчуци, но не може да надвишава 50% от средните за страната добиви, от допустимите за подпомагане площи. Схемата ще се прилага през 2012 г. и 2013 г. с тенденция да се удължи и за следващи периоди.

Кандидатстването за подкрепа по тази схема ще става при попълването на общото заявление за подпомагане по директните плащания, съгласно Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (обн., ДВ, бр. 22 от 2009 г.).