Въпрос:

Искам да закупя техника по мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделските и горски продукти". Трябва ли техниката (със съответните разходи) да бъде закупена след отваряне на мярката за 2012г. или може по всяко време на годината? Къде може да се получи информация кога ще бъде отворена мярката с оглед на предварителна подготовка на документите (също и за други мерки освен 123)?

Отговор:

В отговор на първия поставен от Вас въпрос, съгласно Наредба №18 от 26.06.2008 г. за прилагане на мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) следните разходи са допустими преди кандидатстване:

- разходи, свързани с проекта, като разходи за пред-проектни проучвания, технико-икономически оценки и анализи, маркетингови стратегии, консултантски и правни услуги, разработване на бизнес-план, окомплектоване на пакета от документи, закупуване на ноу-хау патенти и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта.
-разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост.

Тези разходи могат да бъдат извършени до една година преди датата на подаване на заявлението за подпомагане.

Останалите разходи (включително закупуване на техника) са допустими за финансова помощ след подаване от Вас на заявлението за подпомагане по мярката.
Самото изпълнение на проекта, в т.ч закупуване на техника, по Ваш избор може да започне:
- след одобрение на проекта от Държавен фонд – „Земеделие” (ДФЗ)– Разплащателна агенция  и подписване на договор или
- на Ваш собствен риск след подаване на заявлението и проверката на място от ДФЗ. В този случай, ако проектът Ви не бъде одобрен, направените разходи остават за Ваша сметка и Вие не може да кандидатствате със същия проект за финансиране.

По отношение на периодите за прием през 2012 г. на заявления за подпомагане по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" Ви информираме, че на http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1329727135.xls  e публикуван индикативен (очакван/предварителен) график с информация кога се очаква да бъде отворена мярка 121 за прием на заявления за подпомагане. Планиран е само един период на прием на проекти -  от 02.07. до 22.07.2012 г.

Съгласно изискванията за публичност и прозрачност, индикативен график за периодите за прием по всички мерки от ПРСР се публикува и на следните интернет страници:
• Министерство на земеделието и храните – www.mzh.government.bg    ,
• Програма за развитие на селските райони – www.prsr.government.bg , www.prsr.bg ,
• Държавен фонд ''Земеделие” – www.dfz.bg