Здравейте, имам нужда от информация с която да се запозная по-обстойно.Мисля да засадя няколко декара с култивирана шипка. Обръщам се към Вас със няколко въпроса:
Въпрос 1:Мога ли да кандидаствам по някоя програма на ЕС?
Въпрос 2:.Има ли субсидия за тези насаждения?
Въпрос 3:.И ако го сертифицирам като биопродукт има ли допълнителна субсидия?

Отговор:

Съществуват различни възможности за получаване на финансова помощ за земеделски производители, включително за насаждения от шипка, както по СЕПП - Схемата за единно плащане на площ (директни плащания), така и по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), в частност мерките от ос 1 са насочени към всички земеделски производители, включително и към такива, които отглеждат култивирани шипки. Във Вашия случай вероятно ще имате възможност да кандидатствате по една или повече от мерките от ПРСР.

Дадената от Вас информация е недостатъчна, за да Ви отговрим дали ще може да кандидатсвате по СЕПП, както и да Ви препоръчаме по коя мярка от мерките ПРСР е подходящо да кандидатствате за безвъзмездна финансова помощ. Разгледайте подробно следните мерки
мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”, Наредба № 28/05.08.2008 г.
мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013г., Наредба № 8 от 3.04.2008 г.;
мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, Наредба № 9/03.04.2008 г.;

Вие имате възможност да разширявате и модернизирате стопанството си поетапно, като кандидатствате последователно по някои мерки от ПРСР, например като най-напред се кандидатства по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” и след това се кандидатства по мярка „Модернизиране на земеделските стопанства”. 

Експертите от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) може да Ви консултират по мярка 141 и да Ви бъде изготвен безплатно и бизнес плана по мярка 141.

На лица, получили пълен комплект съветнически услуги от НССЗ за кандидатстване по мярка 141, които са одобрени за финансово подпомагане по мярка 141 и са отбелязали в бизнес плана намерение да кандидатстват за подпомагане по съответната инвестиционна мярка, НССЗ изготвя безплатно и бизнес планове по мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите”, 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” и 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от ПРСР.

Т.е. ако Вие използвате пълен комплект съветнически услуги от НССЗ за кандидатстване по мярка 141, ще имате право на безплатно изготвяне на проект и по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от ПРСР.

Също така за одобрените ползватели по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР 2007-2013 г., имат право да получават от служителите на НССЗ различни специализирани консултации, специално насочени към всички бенефициенти по мярка 141  по време на 5 годишния период на изпълнение на бизнес плана по мярка 141.

Относно Вашия въпрос 3, биологичното производство се подпомага по мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР. Размерът на помощта е 505 евро/ха за  насаждения от шипка, които са в периода на преход към биологично производство и 418 евро/ха след преминаване към биологично производство.

За допълнителна информация, Вие може да се възползвате от услугите на най-близкия областен офис на Службата ни. НССЗ има офиси във всеки областен град на страната. Информация за адресите и телефоните за връзка с нашите екипи от териториалните ни офиси може да намерите на сайта ни от тук: Контакти / Областни офиси на НССЗ - www.naas.government.bg