Въпрос:

Ние сме млади хора решили да отглеждат пчели. При опита ни да се финансираме с кредити от банки срещнахме за момента непреодолими спънки. За момента не разполагаме със средства за осъществяване на нашето желание за отглеждане на пчели. Съществува ли програма за финансиране на стартиращ бизнес по пчеларство. Предварително благодарим!
 

Отговор:

В отговор на Вашия въпрос Ви информираме, че дадената от Вас информация е недостатъчна, за да Ви отговорим изчерпателно.

Съществуват различни възможности за подпомагане на земеделските производители (вкл. пчеларство). Искаме да Ви обърнем внимание, че подпомагането е насочено към всички земеделски производители, включително и малки стопанства, но те вече трябва да са започнали земеделска дейност (производство). Може да стартирате дейност с отглеждане на животни (пчели) или с отглеждане на земеделски култури (на собствена земя или наета земя) и да се разшири дейността с отглеждане на пчели.

Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР), в частност мерките от ос 1 са насочени към всички земеделски производители, включително и към такива, които отглеждат пчели.

Може да разгледате подробно следните мерки:
мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”, Наредба № 28/05.08.2008 г.
мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013г., Наредба № 8 от 3.04.2008 г.;

Експертите на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) предоставят  на земеделските производители безплатни консултации и специализирана информация в областта на растениевъдството, животновъдството и агроикономиката. Вие може да се възползвате от услугите на най-близкия областен офис на Службата ни. За улеснение на производителите НССЗ има офиси във всеки областен град на страната.

Освен информация и консултации, експертите от НССЗ при желание от Ваша страна, могат да изготвят безплатно и бизнес план за кандидатстване по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”, и да продължават да Ви консултират през 5-годишния период на неговото изпълнение.

Финансовото подпомагане по тази мярка е в размер на 7 500 евро (5 годишни плащания по 1 500 евро). Основните условия за кнадидатстване по мярката са: да сте регистриран като земеделски производител по Наредба № 3/1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители; земеделското Ви стопанство да има икономически размер между 1 и 4 икономически единици (1 икономическа единица е 33 пчелни семейства); да сте на възраст до 60 (навършени) години, като не получавате пенсия за осигурителен стаж и възраст, както и да обработвате земеделски площи с размер не по-малък от 1 ха или 0,5 ха за трайни насаждения и/или лозя, или 0,5 ха в случаите, когато земеделските площи са разположени в планински район.

Изчисляването на икономическия размер на земеделското стопанството, изразен в икономически единици (ИЕ) се извършва чрез „Таблиците за изчисляване на общата стандартна разлика на стопанството”, които са приложения към съответните Наредби по прилагане на мерките, публикувани в Държавен вестник. Помощ при изчисляване на икономическия размер на стопанството може да получите от експертите от  областните офиси на НССЗ. 

Допълнителна информация за мерки 121 и 141 може да получите и на следните интернет страници:
• Министерство на земеделието и храните – www.mzh.government.bg    ,
• Програма за развитие на селските райони – www.prsr.government.bg , www.prsr.bg ,
• Държавен фонд ''Земеделие” – www.dfz.bg

Освен това Ви информираме, че друга възможност за финансиране на пчелари е Национална програма по  пчеларство за тригодишния период 2011 - 2013 г.
• мярка B „Борба срещу вароатозата”,
• мярка С „Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелния мед” и
• мярка D „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Общността”  –  още в м. януари т. г. приемът по мярка D е преустановен, поради изразходване на финансовия ресурс по мярката.

По мерки B, C и D заявления могат да подават физически, юридически лица или сдружения на пчелари, регистрирани като земеделски производители, пчелари-проверители, които имат необходимата квалификация за извършване на пролетни профилактични прегледи.

Предвидената финансова помощ по Мярка B е в размер на 654 559 лева. От нея, 305 461 лева ще покриват разходи за осъществяване на ветеринарен контрол и оказване на помощ от пчелари-проверители. Останалите 349 098 са предвидени за закупуване на препарати в борбата срещу вароатозата, одобрени съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Мярка С ще изплаща субсидии на стойност 130 912 лева.
Относно необходимите документи за кандидатстване ползвайте интернет страницата на ДФЗ - www.dfz.bg , в менюто „Селскостопански пазарни механизми”.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни от тук: Контакти / Областни офиси на НССЗ - www.naas.government.bg