Въпрос: Здравейте, искам да Ви попитам, ако кандидатствам по мярка 141 и евентуално бъда одобрена, после може ли да кандидатствам и по мярка 121 или един човек не може да бъде одобрен по две мерки?
Благодаря предварително!

Отговор: В отговор на Вашия въпрос, Ви уведомяваме, че е възможно да стартирате с проект по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР, а след това да го разширите, като кандидатствате по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от ПРСР.
На лица, получили пълен комплект съветнически услуги от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) за кандидатстване по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР, които са одобрени за финансово подпомагане по мярка 141 и са отбелязали в бизнес плана намерение да кандидатстват за подпомагане по съответната инвестиционна мярка, НССЗ изготвя безплатно и бизнес планове по мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите”, 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” и 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от ПРСР.
Т.е. ако Вие използвате пълен комплект съветнически услуги от НССЗ за кандидатстване по мярка 141, имате право и на безплатно изготвяне на проект и по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от ПРСР.

Условията и изискванията за кандидатстване по мярка 141 са описани в НАРЕДБА № 28 от 5.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
По мярка 141 се предоставя финансова помощ за период до 5 години (в размер на 7 500 евро), която се изплаща по 1 500 евро годишно, като за четвъртата и петата година се изплаща при условие, че до края на третата година, фермерът е изпълнил изцяло всички междинни цели заложени в бизнес плана.
Период на прием на заявления за подпомагане по мярка 141 (определен със Заповед на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”-РА):
- стартира от 26 март 2012 г. и ще продължи до 28 декември 2012 г.

Допустими кандидати за подпомагане по мярката са физически лица и еднолични търговци, отговарящи на следните основни условия:
1. да са до 60 навършени години (към датата на кандидатстване);
2. да са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;
3. да отглеждат най-малко два вида земеделски култури (в случай, че не се отглеждат животни) или най-малко един вид земеделска култура и един вид животни;
4. нито една от отглежданите земеделски култури да не надвишава 85,00 % от общия икономически размер на земеделското им стопанство, като това изискване се отнася само за случаите на отглеждане на технически, етеричномаслени и медицински култури;
5. да извършват земеделска дейност в стопанство с икономически размер на стопанството между 1,00 и 4,00 икономически единици;
6. да обработват земеделски площи с размер не по-малък от 1 ха или 0,5 ха за трайни насаждения и/или лозя, или 0,5 ха в случаите, когато земеделските площи са разположени в планински район.
            Трябва да се отбележи, че с промените публикувани в ДВ. бр.15 от 21.02.2012 г. се облекчиха условията за кандидатстване като допустими за подпомагане са вече и едноличните търговци, както и ранно пенсионираните лица (като миньори, военни, учители и т.н.).
            Изчисляването на икономическия размер на земеделското стопанство се извършва с помощта на електронна таблица, която може да се намери на www.prsr.government.bg като следвате следните стъпки: 1. Влизане в рубриката „Документи”; 2. Избор на секция „Документи по мерки от Ос 1“; 3.Избор на част „Изчисляване на икономически размер на земеделските стопанства”; 4. Таблица за изчисляване по мярка 141.
Разбира се помощ при изчисляване на икономическия размер на стопанството Вие може да получите от експертите на най-близкия областен офис на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ).
НССЗ има офиси във всеки областен град на страната.
Работно време на териториалните офиси на НССЗ:
от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.
Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни от тук: Контакти / Областни офиси на НССЗ - www.naas.government.bg


Главна дирекция «Съвети в земеделието»
Национална служба за съвети в земеделието
e-mail: gdsz@naas.government.bg
тел.: 02 / 810 09 71, 76, 77, 78, 79 и 91