Въпрос: Имам 15 декара млада сливова градина, която се намира на територията на бивш стопански двор, като в парцела има и селскостопански постройки. На скицата парцелът се води като стопански двор. Въпросът ми е дали мога да се регистрирам като земеделски производител с тази земя и по коя мярка за развитие на селските райони бих могла да кандидатствам, тъй като имам нужда от собствена техника за обработка на земята, а нямам финансова възможност за това. На 39 години съм.

Отговор: В отговор на Вашия въпрос, Ви информираме, че може да се регистрирате като земеделски производител с тези сливови насаждания. Вероятно ще можете да кандидатствате  по следните мерки от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР):
• мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”, Наредба № 28/05.08.2008г.
• мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, Наредба № 8 от 3.04.2008 г.

Насаждения от 15 дка сливи формират 1.70 ИЕ (икономически единици), с което Вие принципно сте допустима за кандидатстване по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР, но ще трябва да отглеждате и още един вид култура или животно.
Експертите на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ), при желание от Ваша страна, могат да Ви изготвят безплатно бизнес план за кандидатстване по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”, и да продължават да Ви консултират през 5-годишния период на неговото изпълнение. На лица, получили пълен комплект съветнически услуги от НССЗ за кандидатстване по мярка 141, които са одобрени за финансово подпомагане по мярка 141 и са отбелязали в бизнес плана намерение да кандидатстват за подпомагане по съответната инвестиционна мярка, НССЗ изготвя безплатно и бизнес планове по мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите”, 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” и 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от ПРСР.
Във връзка с горното ако Вие използвате пълен комплект съветнически услуги от НССЗ за кандидатстване по мярка 141, ще имате право на безплатно изготвяне на проект и по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от ПРСР в т.ч. за закупуване на селскостопанска техника.
За мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“  само с тези 15 дка сливи не сте допустима, тъй като минималния икономически размер за кандидатстване е 2 икономически единици.

Информация за мярка 141
По мярка 141 се предоставя финансова помощ за период до 5 години (в размер на 7 500 евро), която се изплаща по 1 500 евро годишно, като за четвъртата и петата година се изплаща при условие, че до края на третата година, фермерът е изпълнил изцяло всички междинни цели заложени в бизнес плана.

Допустими кандидати за подпомагане по мярката са физически лица и еднолични търговци, отговарящи на следните основни условия:
1. да са до 60 навършени години (към датата на кандидатстване);
2. да са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;
3. да отглеждат най-малко два вида земеделски култури (в случай, че не се отглеждат животни) или най-малко един вид земеделска култура и един вид животни;
4. нито една от отглежданите земеделски култури да не надвишава 85,00 % от общия икономически размер на земеделското им стопанство, като това изискване се отнася само за случаите на отглеждане на технически, етеричномаслени и медицински култури;
5. да извършват земеделска дейност в стопанство с икономически размер на стопанството между 1,00 и 4,00 икономически единици;
6. да обработват земеделски площи с размер не по-малък от 1 ха или 0,5 ха за трайни насаждения и/или лозя, или 0,5 ха в случаите, когато земеделските площи са разположени в планински район.
Трябва да се отбележи, че с промените публикувани в ДВ. бр.15 от 21.02.2012 г. се облекчиха условията за кандидатстване като допустими за подпомагане са вече и едноличните търговци, както и ранно пенсионираните лица (като миньори, военни, учители и т.н.).

Изчисляването на икономическия размер на земеделското стопанство се извършва с помощта на електронна таблица, която може да се намери на www.prsr.government.bg като следвате следните стъпки: 1. Влизане в рубриката „Документи”; 2. Избор на секция „Документи по мерки от Ос 1“; 3.Избор на част „Изчисляване на икономически размер на земеделските стопанства”; 4. Таблица за изчисляване по мярка 141. Разбира се помощ при изчисляване на икономическия размер на стопанството Вие може да получите от експертите на най-близкия областен офис на НССЗ.
Експертите на НССЗ предоставят  на земеделските производители безплатни консултации и специализирана информация в областта на растениевъдството, животновъдството и агроикономиката. За улеснение на производителите НССЗ има офиси във всеки областен град на страната. Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни от тук: Контакти / Областни офиси на НССЗ - www.naas.government.bg

 


Главна дирекция «Съвети в земеделието»
Национална служба за съвети в земеделието
e-mail: gdsz@naas.government.bg
тел.: 02 / 810 09 71, 76, 77, 78, 79 и 91