Въпрос: Здравейте,
Обръщам се официално към Вас с молба за разяснения относно следното:
Имаме наети и ползваме пасища и мери в планински район в Северозападна България. Тези площи отговарят напълно на всички изисквания за кандидатстване по НР1 - мярка 211 „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планински райони”. Съгласно чл.6. (1) от Наредба No 11/03.04.2008 за условията и реда за прилагане на двете мерки /211 и 212/, обн. в ДВ бр.40/18.04.2008 и изм.бр.17 от 23.12.2011г., са въведени „зависимости” на размера на финансовата помощ по мярка 211 от площта на използваните земи, а именно:
-          за площи до 50 ха – левовата равностойност на 130 евро на хектар;
-          над 50 до 100 ха - левовата равностойност на 70 евро на хектар;
-          над 100 ха - левовата равностойност на 30 евро на хектар.
Според Общинската служба Земеделие, на територията на която попадат наетите от нас пасища, това разделение площ/размер помощ вече е отпаднало и сумата, която се изплаща по НР1 е една и съща, независимо от общата площ. Държа да отбележа, че и в двете изменения на Наредба No 11 /изм. бр.97 от 2009 и изм. бр. 17 от 2011/, ние не откриваме отмяна и/или допълнения в тази посока.
Ето защо вчера се опитахме да разберем, дали има някаква промяна конкретно по този въпрос и в лична консултация с Вашите експерти на бул.”Витоша” 6 – за съжаление, те също не бяха наясно с мярка 211 и конкретно с:
-          размера на получаваната по нея финансова помощ;
-          и има ли значение сумата от площта.
Затова се обръщам към Вас с конкретно и официално запитване:
- остава ли валидно и в сила за настоящата година разделянето на размера на финансовата помощ по НР1 в зависимост от наетите площи;
- в какъв точно размер е въпросната финансова помощ по мярка 211.

Отговор: В отговор на Вашия въпрос, Ви информираме, че съгласно одобрения от ЕК текст на мерки 211 „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планински райони” и 212 „Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони” от ПРСР и Наредба № 11 от 3 април 2008 г. (обн., ДВ бр. 40 от 18.04.2008г.) размерът на помощта и за двете мерки зависи от размера на обработваната площ от земеделския стопанин и е както следва:
хектари Мярка 211
За планински необлагодетелствани райони (евро / хектар) Мярка 212
За други необлагодетелствани райони (евро на хектар)
за частта до 50 ха 130 70
за частта от 50 до 100 ха 70 40
за частта над 100 ха 30 15


т.е. ако Вие например обработвате 120 ха в планински необлагодетелствани райони (мярка 211) ще получите 10 400 евро (50ха*130евро + 50ха*70евро + 20ха*30евро).
Както вероятно сте запозната от 2011 г. размерът на помощта е увеличен по мерки 211 и 212, както и че вече се предоставя и помощ за стопанисваните от земеделския стопанин площи, надхвърлящи 100 ха. В НССЗ не разполагаме с информация да е предлагана каквато и да е промяна в текста на двете мерки 211 и 212 по отношение на уеднаквяване на размера на подпомагането на ха независимо от размера на стопанството.

Главна дирекция «Съвети в земеделието»
Национална служба за съвети в земеделието
e-mail: gdsz@naas.government.bg
тел.: 02 / 810 09 71, 76, 77, 78, 79 и 91