Въпрос: Здравейте,
Имам земя и планувам да отглеждам трюфели (изследване на почвата, подготовка и залесяване с фиданки, заразени със спори) и искам информация относно изготвяне на проект за субсидиране. Ако е нужно ще дойда на място.
Благодаря предварително.

Отговор: Във връзка с Вашите въпроси Ви информираме, че производството само на трюфели не се подпомага по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. (ПРСР). За да се кандидатства за подпомагане по повечето от мерките на ПРСР е необходимо даденото земеделско стопанство да има минимален икономически размер. Икономическия размер се определя от стандартната разлика на всяка култура/животно, които се отглеждат в стопанството. Стандартната разлика на всяка култура/животно се умножава по дка/бр и се разделя на 2 347лв (2 347лв = 1200 евро = 1 икономическа единица), като по този начин се получава икономическия размер на стопанството. За улеснение на бенефициентите на страницата на ПРСР на Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (www.prsr.bg)  може да намерите таблица за изчисляване на икономическия размер (http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l3/29). Електронната таблица за изчисляване на икономическия размер на стопанството може да се намери и на www.prsr.government.bg като следвате следните стъпки: 1. Влизане в рубриката „Документи”; 2. Избор на секция „Документи по мерки от Ос 1“; 3.Избор на част „Изчисляване на икономически размер на земеделските стопанства”. От таблицата се вижда, че трюфелите нямат стандартна разлика и съответно не формират икономически размер.

Възможност за кандидатстване е използването на дървесни видове, които имат стандартна разлика (основно черупкови) и съответно формират икономически размер. В този случай тези дръвчетата трябва да се отглеждат като основна култура.
Принципно за да кандидатствате по мерките по Програмата за развитие на селските райони трябва:
- да сте регистриран земеделски производител по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;
- да сте собственик и/или наемател и/или арендатор на земеделската земя;
- да извършвате земеделска дейност в стопанството, което не е съсобствено и/или съвместно притежание с друго лице, с изключение на случаите на съпружеска имуществена собственост (за мерки 112 и 141 от Програмата за развитие на селските райони в земеделието);
На интернет страницата на Програмата (http://www.prsr.bg) може да се запознаете с всички мерки, както и с условията за кандидатстване. Препоръчваме Ви да обърнете внимание на следните мерки:
• мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”, Наредба № 28/05.08.2008 г.
• мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013г., Наредба № 8 от 3.04.2008 г.;
На този етап (до 28.12.2012г.) заявления се приемат по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”. Финансовата помощ по тази мярка е в размер на 1500 евро/годишно за период от максимум 5 години. Експертите на НССЗ при желание от Ваша страна изготвят бизнес план по тази мярка безплатно.
По мярка 141 се предоставя финансова помощ за период до 5 години (в размер на 7 500 евро), която се изплаща по 1 500 евро годишно, като за четвъртата и петата година се изплаща при условие, че до края на третата година, фермерът е изпълнил изцяло всички междинни цели заложени в бизнес плана.
Допустими кандидати за подпомагане по мярката са физически лица и еднолични търговци, отговарящи на следните основни условия:
1. да са до 60 навършени години (към датата на кандидатстване);
2. да са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;
3. да отглеждат най-малко два вида земеделски култури (в случай, че не се отглеждат животни) или най-малко един вид земеделска култура и един вид животни;
4. нито една от отглежданите земеделски култури да не надвишава 85,00 % от общия икономически размер на земеделското им стопанство, като това изискване се отнася само за случаите на отглеждане на технически, етеричномаслени и медицински култури;
5. да извършват земеделска дейност в стопанство с икономически размер на стопанството между 1,00 и 4,00 икономически единици;
6. да обработват земеделски площи с размер не по-малък от 1 ха или 0,5 ха за трайни насаждения и/или лозя, или 0,5 ха в случаите, когато земеделските площи са разположени в планински район.
На лица, получили пълен комплект съветнически услуги от НССЗ за кандидатстване по мярка 141, които са одобрени за финансово подпомагане по мярка 141 и са отбелязали в бизнес плана намерение да кандидатстват за подпомагане по съответната инвестиционна мярка, НССЗ изготвя безплатно и бизнес планове по мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите”, 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” и 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от ПРСР

За да се запознаете подробно с мерките от Програмата за развитие на селските райони и възможностите за финансиране посетете офис на НССЗ или сайта http://www.prsr.bg/.

НССЗ има офиси във всеки областен град на страната. Работно време на териториалните офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.
Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни от тук: Контакти / Областни офиси на НССЗ - www.naas.government.bg


Главна дирекция «Съвети в земеделието»
Национална служба за съвети в земеделието
e-mail: gdsz@naas.government.bg
тел.: 02 / 810 09 71, 76, 77, 78, 79 и 91