Въпрос: Здравейте!
Възнамерявам да кандидатствам с проект по мярка 121 за създаване на 60 дка  трайни насаждения (череши, сливи, ябълки и круши), както и за специализирана  техника за трайни насаждения. Ще се регистрирам за първи път като земеделски  производител. Трябва ли да посоча в анкетните формуляри овошките с намерение  за засаждане (по колко дка от вид ще засаждам)? Също един трактор 50-60 к.с.  достатъчен ли е за обработването на 60 дка земя? Благодаря!

Отговор: Във връзка с Вашите въпроси Ви информираме, че регистрацията на земеделски производители се  извършва в областната дирекция "Земеделие" ("ОДЗ") по постоянния адрес на физическото лице или едноличния търговец или по седалището на юридическото лице въз основа на анкетни карти с анкетни формуляри, попълнени от земеделския производител. Анкетните карти с анкетните формуляри се предоставят на земеделския производител безплатно от общинска служба по земеделие. Когато земеделският производител стопанисва земеделски земи и/или отглежда животни в различни землища, попълва отделни анкетни формуляри.
Ето част от анкетния формуляр и по-специално таблица 2 – растениевъдство.

………………………….

Таблица 2
РАСТЕНИЕВЪДСТВО
Код Видове култури Текуща стопанска година
……./……. Следваща стопанска година
……./…….
  Засети/засадени площи
(ха) Намерения за засети /засадени площи
(ха)* Намерения за засети /засадени площи
(ха)
  От основни култури От втори и междинни култури От основни култури От втори и междинни култури От основни култури
1 2 3 4 5 6 7
3001 Обикновена (мека) пшеница  Х X X
3002 Твърда пшеница  Х X X
3003 Ечемик    X
3004 Ръж   X X
……………………………………………………………
3068 Череши  Х  Х
3069 Вишни  Х  Х
3070 Кайсии, зарзали  Х  Х
3071 Праскови  Х  Х
3072 Сливи  Х  Х
3074 Ябълки  Х  Х
3075 Круши  Х  Х
3077 Арония  Х  Х
3179 Други овощни видове  Х  Х
…………
……………………..
Забележки: Полето, означено със знак “Х” не се попълва.
                    1 ха = 10 дка
    * В колони 5 и 6 не се включват площите, които фигурират в колони 3 и 4

Както се вижда от таблицата в анкетния формуляр се попълват културите, които ще се засеят/засадят през съответната стопанска година (периода от 01 октомври на настоящата до 30  септември на следващата година), както и тези култури, които следва да се засеят/засадят през следващата стопанска година. Отбелязват се видът и декарите на които е засята/засадена съответната култура или следва да бъде засята/засадена.
От дотук казаното, в случай че ще засаждате овошки през тази стопанска година, но все още не сте ги засадили, то ги записвате в колона “ Намерения за засети /засадени площи (ха)“. В случай, че ще ги засаждате следващата стопанска година следва да посочите какъв вид и по колко декара смятате да засадите в колона „Следваща стопанска година“.

Относно втория въпрос Ви информираме, че по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ оценката на техническото съответствие между размера на инвестициите и потребностите на земеделските стопанства от земеделска техника се състои от два етапа на оценяване. При първия етап се извършва оценка на енергонаситеността на цялото земеделско стопанство при определени критерии. При втория етап се извършва оценка на инвестицията, за която се кандидатства с проекта.
Енергонаситеността на цялото земеделско стопанство не трябва да надвишава 230 к.с./1000 дка(изчислява се  към момента на кандидатстване).

Оценка на исканата инвестиция се прави съобразно следните параметри:
1) Вид насаждение
2) Обработваема площ от бенефициента
3) Схеми на засаждане
4) Технология на отглеждане, прилагана в стопанството

Във Вашия случай, с уговорката, че не всички параметри са ясни, за 60 дка. трайни насаждения може би е достатъчен трактор с мощност до 35 – 40 к.с. Може да се  свържете и с г-н Красимир Дойчев – гл.експерт-агроном в областния офис на НССЗ  за София-град и София-област. За да прецени какъв точно  клас трактора и прикачен инвентар Ви трябва е необходимо да получи от Вас по-подробна информация относно почвения тип и наклона на терена, схеми и т.н.. Координатите на г-н Дойчев са следните: бул. “Витоша” № 6, ет. 6, ст. 621 и 622, тел.: 02/980 24 77, моб. тел.: 0885 605 456.

НССЗ има офиси във всеки областен град на страната.
Работно време на териториалните офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.
Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни от тук: Контакти / Областни офиси на НССЗ - www.naas.government.bg

Главна дирекция «Съвети в земеделието»
Национална служба за съвети в земеделието
e-mail: gdsz@naas.government.bg
тел.: 02 / 810 09 71, 76, 77, 78, 79 и 91