Въпрос: Здравейте, искам да ви задам два въпроса , на които ще се радвам  ако ми отговорите. Приет сам за подпомагане по мярка 141. Престои ми подаване на заявление за трето плащане през юни 2013. Интересува ме, какви документи трябва да приложа към заявлението за плащане и дали трябва до тогава да съм  разширил земеделското си стопанство, което се състои от орехи и лешници. И втория ми въпрос, фиданките трябва ли да са от лицензиран разсадник (трябва ли да имам някакви документи за тях)?

 

Отговор: Във връзка с Вашите въпроси Ви информираме, че преди да можем да Ви дадем конкретни отговори, трябва да сме запознати с бизнес-плана, с който сте кандидатствали и сте били одобрен по Мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. (ПРСР), тъй като отговорите на въпросите зависят от това какви инвестиции и какви междинни цели има заложени в него.
  Както вероятно знаете прилагането на мярка 141 е регламентирано от  Наредба № 28 от 5.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. Наредбата, както и всички необходими документи за подаване на заявките за плащане по мярка 141 от ПРСР можете да намерите на страницата на ПРСР на следния линк:  http://www.prsr.bg/merki/%D0%9C%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0-141/15/index.html
Вие трябва да спазвате заложената в бизнес плана производствена програма и за съответната стопанска година да отглеждате културите в съответствие с Таблица 9. „Растениевъдство“. Може да отглеждате повече култури и на по-голяма площ, но не и обратното (по-малко култури и на/или на по-малка площ). С уведомително писмо до Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), съгласно приложение № 5а НАРЕДБА № 28 от 5.08.2008 г. може да промените заложените в бизнесплана избираеми междинни цели, отглеждани животни и основни култури, както и да включите индикация за кандидатстване с проект по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, мярка 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите”, мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” и/или мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от ПРСР. Промените в трябва да са в съответствие с изискванията и условията по наредбата. В случай че ДФЗ установи, че измененията и допълненията водят до несъответствие с изискванията и условията по наредбата, плащанията за следващите години се преустановяват.
Препоръчваме Ви да се обърнете към наш офис, като занесете и документите, свързани с кандидатстването Ви по мярка 141 от ПРСР. Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони. Работно време на териториалните офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.
Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „ Областни офиси на НССЗ” - http://www.naas.government.bg/bg/Контакти/49 
 
Във връзка с втория въпроси Ви информираме, че конкретно изискване по мярка 141 за посадъчния материал няма, но българското законодателство задължава производителите на плодове да отбелязват вида и сорта, а те се доказват чрез документ издаден от търговеца/производителя.
Според Закона за посевния и посадъчния материал, същия се търгува само ако е от официално вписани и/или признати сортове у нас или в страните от ЕС. Според същия закон производство, заготовка и търговия на посевен и посадъчен материал могат да извършват физически и юридически лица, получили разрешение от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС). Регистъра на производители, заготвители и търговци на посевен и посадъчен материал може да намерите на сайта на ИАСАС (тук).
От дотук казаното става ясно, че  трябва да закупите посадъчния материал от регистриран производител/търговец. Желателно е да изискате:
1. Удостоверение за регистрация,издадено от ИАСАС (изискайте копие)
2. Разрешение по чл. 28 ал.1от ЗППМ и чл. 9 от наредба 13/31.03.2004 г. (изискайте копие)
3. Фирмен документ (съдържа здравен паспорт, вид сорт и др.), удостоверява че съответния посадъчен материал е от съответния сорт и е свободен от вредители и патогени.
4. Приемно – предавателен протокол (свободен текст, описва се брой, вид, сорт,)
5. Фактура

 

Главна дирекция «Съвети в земеделието»
Национална служба за съвети в земеделието
e-mail: gdsz@naas.government.bg
тел.: 02 / 810 09 71, 76, 77, 78, 79 и 91

 


Ето няколко извадки от  Наредба № 28 от 5.08.2008 г. за прилагане на мярка 141 от ПРСР, свързани с Вашите въпроси:

………………………………

Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Две години след издаване на заповедта за одобрение по чл. 21, но не по-късно от три месеца след изтичането им ползвателят на помощта или упълномощено от него лице, което представя нотариално заверено изрично пълномощно, подава заявка за плащане за третата година по образец, утвърден от изпълнителния директор, в съответната РРА и прилага документи съгласно приложение № 4.
(2) Регионалната разплащателна агенция извършва преглед на документите по ал. 1 в присъствието на ползвателя на помощта.
(3) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 РРА връща документите на ползвателя на помощта заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(4) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 2 ползвателят на помощта има право в рамките на срока по ал. 1 отново да подаде заявка за плащане.
(5) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) В срок до два месеца от подаването на заявката за плащане по ал. 1 РА:
1. извършва проверка на документите;
2. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) одобрява или мотивирано отказва изплащането на финансовата помощ със заповед на изпълнителния директор на РА, която подлежи на обжалване по реда на АПК;
3. изплаща финансовата помощ за третата година.
Чл. 26. (1) За изплащане на финансовата помощ за четвъртата година ползвателят на помощта подава заявка три години след издаване на заповедта за одобрение по чл. 21.
(2) Ползвателите на помощта, отглеждащи само животни, подават заявката по ал. 1 не по-късно от един месец след изтичането на три години след издаване на заповедта за одобрение по чл. 21.
(3) За ползвателите на помощта извън ал. 2 подаването на заявката за изплащане на финансовата помощ за четвъртата година следва да се извърши не по-рано от приключване на засаждането / засяването на всички култури, включени при изчисляване на икономическия размер на земеделското стопанство.
(4) За изплащане на финансовата помощ за четвъртата година ползвателят на помощта лично или чрез упълномощено от него лице с представено нотариално заверено изрично пълномощно подава заявка за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА, в съответната РРА и прилага документи съгласно приложение № 5.
(5) Регионалната разплащателна агенция извършва преглед на документите в присъствието на ползвателя на помощта.
(6) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 2 РРА връща документите на ползвателя на помощта заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(7) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 4 ползвателят на помощта има право в рамките на срока по ал. 1 отново да подаде заявка за плащане.
(8) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.
…………………………
Приложение № 4 към чл. 24, ал. 1, чл. 25, ал. 1 и чл. 28, ал.
Документи при подаване на заявка за плащане за втората, третата и петата година
1. Заявка за плащане (по образец).
2. Копие от документ за самоличност на ползвателя на помощ.
3. Нотариално заверено изрично пълномощно в случай, че документите не се подават лично от ползвателя на помощта, и копие на документ за самоличност на упълномощеното лице.
4. Копие от регистрационна карта по реда на Наредба № 3 от 1999 г. заедно с анкетните карти и формуляри.
5. Удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от съответната ТД на НАП в рамките на месеца, предхождащ датата на подаване на заявката за плащане.
6. (нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Документ от банката за банковата сметка на кандидата за превеждане на безвъзмездната финансова помощ, получена по реда на тази наредба (документът се изисква само в случай на промяна на банковата сметка).
……………………………………..
Приложение № 5  към чл. 26, ал. 2
Документи при подаване на заявка за плащане за четвъртата година
I.  Общи документи:
1. Заявка за плащане, включително формата за наблюдение и оценка на проектите (по образец).
2. Копие от документ за самоличност на ползвателя на помощта.
3. Нотариално заверено изрично пълномощно в случай, че документите не се подават лично от ползвателя на помощта, и копие на документ за самоличност на упълномощеното лице.
4. Копие от регистрационна карта по реда на Наредба № 3 от 1999 г. заедно с анкетните карти и формуляри.
5. Копие от документ за собственост на земеделска земя и/или копие от вписан в службата по вписванията към съответния районен съд договор за наем и/или копие от вписан в службата по вписванията към съответния районен съд и регистриран в съответната общинска служба на МЗХ договор за аренда, доказващ постигането на междинните цели (документите се придружават с копие от скица на имота).
6. Копие от диплома за завършено средно и/или висше образование в областта на опазването компонентите на околната среда, или
Копие от удостоверение за завършен курс, включващ обучение по основните проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор, организиран по мярка "Професионално обучение, информационни дейности и разпространяване на научни знания" от ПРСР, или
Копие от удостоверение, че кандидатът е участвал в информационна дейност относно основни проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор, предоставяна по мярка "Професионално обучение, информационни дейности и разпространяване на научни знания" от ПРСР.
(Горните документи не се изискват в случай, че ползвателят на помощта е получил необходима консултация по проблеми за опазване компонентите на околната среда, предоставяна по реда на Наредба № 10 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния".)
7. Декларация по образец, че земеделското стопанство на ползвателя на помощта е отговорило на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
8. Декларация по образец, че земеделското стопанство на ползвателя на помощта е отговорило на изискванията за опазване компонентите на околната среда съгласно Закона за опазване на околната среда.
9. Копие от становище на областна дирекция по безопасност на храните, че земеделското стопанство и дейността му отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията.
10. Удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от съответната ТД на НАП в рамките на месеца, предхождащ датата на подаване на заявката за плащане.
11. Копие от нотариално заверен и/или регистриран в съответната общинска служба по земеделие документ(и) за ползване през настоящата стопанска година на земеделската земя, която се взема предвид при определяне на изисквания минимален размер на обработваемата земеделска площ (само за случаите, в които ползвателят на помощта ползва земя, различна от описаната по т. 5).
12. (*) (отм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.)
13. Документ от банката за банковата сметка на кандидата за превеждане на безвъзмездната финансова помощ, получена по реда на тази наредба (документът се изисква само в случай на промяна на банковата сметка).

II. Специфични изисквания и документи, изисквани в случай, че ползвателят на помощта е собственик или ползвател на животновъден обект:
1. Копие от документ за собственост на животновъден обект и/или копие от вписан в службата по вписванията към съответния районен съд договор за наем на животновъден обект.
2. Удостоверение от РВМС за регистрацията на животновъдния обект, включително за пчелини.
3. Копие от становище на областната дирекция по безопасност на храните, че животновъдните обекти в земеделското стопанство и дейността им отговарят на изискванията в областта на хигиената и хуманното отношение към животните и ветеринарните изисквания.
4. Опис на животните в съответните категории по брой и вид:
а) декларирани от кандидата, придружен от извлечение от ВетИС за наличните в обекта животни по ушни марки/чип, подписано от официалния ветеринарен лекар, контролиращ животновъдния обект, не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявлението за подпомагане (в случай че кандидатът отглежда видове животни, които трябва да се регистрират във ВетИС)
и/или
б) в случай че кандидатът отглежда животни, които не подлежат на идентификация, животновъдният обект се регистрира от Българската агенция по безопасност на храните и се представя актуален опис на отглежданите животни, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявлението за подпомагане.
5.  Копие/я от паспорт/и на закупени животни (за животните, за които се изисква съгласно действащото законодателство).

III.  Специфични изисквания и документи, изисквани в случай, че ползвателят на помощта преминава от конвенционално към биологично производство:
Копие от договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) с контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 от ЗПООПЗПЕС заедно със сертификационно писмо от контролиращото лице, удостоверяващо, че е проведена най-малко първа инспекция или сертификат от контролиращо лице,удостоверяващ, че са производители на продукти, сертифицирани като биологични.
…………..