Въпрос: Вярно ли е, че цената за арендоване, респ за наемане на земеделска земя не може да бъде по-малка от определената субсидия за това? Ако е така нормативно ли е уредено това и с какъв акт?
предварително ви благодаря за отделеното време!

Отговор: В отговор на поставения от Вас въпрос Ви информираме, че няма нормативно уредена връзка между размера на арендното плащане и размера на получаваната субсидия.

Съгласно чл. 8 на Глава втора „Права и задължения на страните по договора за аренда” от Закона за арендата в земеделието (Обн. ДВ. бр.82 от 27 Септември 1996г. - http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2133894145 ):
„(1) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 1999 г.) Арендаторът е длъжен да извърши арендното плащане в уговорения вид и срокове.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 1999 г.) Размерът на арендното плащане се договаря въз основа на:
1. пазарната поземлена рента;
2. наема, който включва годишни амортизации и лихви върху капитала, вложен в арендуваните движими и недвижими вещи.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 1999 г., отм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 35 от 1999 г.) Арендното плащане може да се договори в пари и/или в земеделски продукти.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 35 от 1999 г.) Ако не е уговорено друго, арендното плащане се дължи в първия работен ден след изтичането на стопанската година. Ако арендното плащане е определено за по-кратки периоди, то се дължи в първия работен ден след изтичане на съответния период.“

и съгл. Чл. 16. към същия закон:
„(1) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 1999 г.) Ако след сключване на договора за аренда обстоятелствата, от които страните са се ръководили при уреждане на отношенията си, се изменят трайно и това доведе до очевидно несъответствие между поетите от тях задължения, всяка от страните може да поиска изменение на договора. Изменението не може да засяга уговорения срок. Увеличаването или намаляването на добивите от обекта на договора вследствие стопанисването му не е основание за изменение на арендното плащане.“

Следователно аредното плащане не би трябвало да се определя на база получена субсидия.

Можете да посетите на място и наш офис, където да получите безплатни съвети за развитието на Вашето стопанството. НССЗ изготвя безплатно бизнес планове за кандидатстване по мярка 141 на всички земеделски производители регистрирани по реда на наредба 3/1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.)

В помощ на земеделските производители НССЗ има офиси във всеки областен град на страната.
Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони.
Работно време на териториалните офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Главна дирекция «Съвети в земеделието»
Национална служба за съвети в земеделието
e-mail: gdsz@naas.government.bg
тел.: 02 / 810 09 71, 76, 77, 78, 79 и 91