Въпрос: Здравейте, искам да кандидатствам по програма за развитие и запазване на старите занаяти, като плетене, тъкачество , бродерия , каква програма може да ми предложите в тази връзка и има ли ограничение във възрастта ? Благодяра Ви!

Отговор: В отговор на Вашия въпрос Ви информираме, че безвъзмездна финансова помощ за занаятчийски дейности, включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности се предоставя по Мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" и мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 – 2013 г.
По отношение на целите, обхвата, подпомагани дейности и допустими разходи двете мерки предоставят еднакви възможности, но двете мерки се различават по отношение на допустимите кандидати/получатели на помощта:
За подпомагане по мярка 311 могат да кандидатстват еднолични търговци и юридически лица, които:
• са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;
• са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители и/или като тютюнопроизводители по Закона за тютюна и тютюневите изделия.
• имат седалище или клон със седалище на територията на селска община (приложение № 2 на Наредба № 30 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Разнообразяване към неземеделски дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. )
• са микро, малко или средно предприятие;
• имат приход минимум 50 % през предходната година на кандидатстването от земеделска дейност, преработка на земеделска продукция и/или услуги, директно свързани със земеделски дейности, включително от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности и услуги;

За подпомагане по мярка 312 могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са:
• са микропредприятия по смисъла на чл. 3, ал. 3 от Закона за малките и средните предприятия (до 10 човека персонал и годишен оборот, който не превишава 3 900 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 3 900 000 лв.);
• имат седалище или клон със седалище, или постоянен адрес за физическите лица на територията на община (приложение № 2 на Наредба № 29 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.);
• не са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, като земеделски стопани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и/или като тютюнопроизводители по Закона за тютюна и тютюневите изделия и не извършват земеделска дейност;

По-долу Ви представяме основните изисквания по мярка 311 и мярка 312:
Двете мерки се прилагат само на територията на 231 общини в селските райони. Община Ямбол не попада в обхвата на селските райони, но всички останали общини в област Ямбол (Община Болярово, Община Елхово, Община Стралджа и Община Тунджа) са класифицирани като селски райони.
Дейности, които се подпомагат:
• Развитие на селски туризъм (Не се подпомагат инвестиции за развитие на туризма в населени места и курортни селища с развит масов туризъм):
- Туристическо настаняване и осигуряване на храна на туристите (включително семейни хотели, къмпинги и съоръжения, и т.н.);
- Развитие на туристическите услуги, които предлагат на посетителите възможности за спорт и отдих или са насочени към хобита и други дейности за свободното време (езда, колоездене, фото туризъм) и специализиран туризъм за любители на природата – наблюдение на птици, животни, пеперуди, растения и т.н.);
- Туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с исторически, културен, природен или образователен интерес (стари изби, мелници, ферми, изложения на закрито и открито), и т.н.
• Занаятчийски дейности (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности). За кандидатстване за инвестиции в сектор "занаятчийство" е необходимо „Удостоверение за вписване в регистъра на занаятчиите, издадено от Регионалната занаятчийска камара”.
• Развитие на социални услуги за населението в селските райони - грижи за деца, за възрастни хора и т.н.;
• Създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжения:
• Производство от слънчева, вятърна и водна енергия (за продажба и/или за личните нужди на земеделските производители).

Недопустими за подпомагане са производство на първични земеделски и горски продукти, рибарство, хранителна промишленост, търговия на дребно, транспорт.

Допустими за финансово подпомагане са разходите, предназначени за постигане целите на проекта:
•  Изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради, и/или помещения и друга недвижима собственост;
•  Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника, до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг;
•  Закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността , включително чрез финансов лизинг;
•  Закупуване на коне за неземеделска дейност;
•  Общи разходи:
- свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери;
- разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта.

Размерът на безвъзмездното финансиране е:
• до 70% от общите допустими разходи по проекта.
• Максималният размер на помощта ще бъде до 200 000 евро, а за инвестиции за сухопътен транспорт - до 100 000 евро.
Размер на общите допустими разходи е:
• Минималният размер на общите допустими разходи за проект е 5 000 евро;
• Максималният размер на общите допустими разходи за проект е 400 000 евро, а в случаи на инвестиции за производство на енергия от възобновяеми източници 1 000 000 евро.

Подробна информация, както и всички нормативни документи, регламентиращи мерките от програмата за развитие на селските райони може да намерите на следния интернет сайт: http://www.prsr.bg/merki/index.html
Информираме Ви, че Национална служба за съвети в земеделието изготвя безплатно бизнес планове по мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите”, 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” и 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от ПРСР само на лица, получили пълен комплект съветнически услуги от НССЗ за кандидатстване по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР, които са одобрени за финансово подпомагане по мярка 141 и са отбелязали в бизнес плана намерение да кандидатстват за подпомагане по съответната инвестиционна мярка.
Горното означава, че ако Вие започнете земеделска дейност, и НССЗ Ви изготви безплатен проект за кандидатстване по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР и бъдете одобрена, ще имате право и на безплатно изготвяне на проект и по мярка и 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от ПРСР.
В помощ на земеделските производители НССЗ има офиси във всеки областен град на страната. Работно време на териториалните офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.
Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни от тук: Контакти / Областни офиси на НССЗ - www.naas.government.bg
Препоръчваме Ви да се обърнете към наш офис, те ще ви предложат различни варианти за развитие.

Главна дирекция «Съвети в земеделието»
Национална служба за съвети в земеделието
e-mail: gdsz@naas.government.bg
тел.: 02 / 810 09 71, 76, 77, 78, 79 и 91