Въпрос: Здравейте.
Имам 60 кози които отглеждам от няколко месеца.Интересува ме какъв е реда за маркиране и регистриране на тези животни за да мога да се регистрирам като ЗП и да кандидатствам с тези животни за супсидий по различните програми.Моля уточнете и сроковете в които трябва да го направя.

Моля кажете ми какви документи трябва да подготвя за да се регистрирам като ЗП--животновъд и до кога трябва да го направя за да кандидатствам за супсидиране през 2013

Отговор: Първо бихме искали да Ви информираме, че реда за идентифициране на животните е разписан в Наредба № 61 от 9 май 2006 г. за условията и реда за идентификация на животните, регистрация на животновъдните обекти и достъпа до базата данни за идентифицираните животни и регистрираните обекти (http://lex.bg/laws/ldoc/2135528732).
Гореспоменатата наредба гласи:
………………………………….
Чл. 7. (1) Не се разрешава придвижване до пазари, кланици, изложби, състезания и други животновъдни обекти и населени места на неидентифицирани по реда на тази наредба животни.
(2) Не се разрешава използване на общински пасища и водопои от неидентифицирани по реда на тази наредба животни.
(3) Не се разрешава реализация на продукция, добита от неидентифицирани по реда на тази наредба животни.
……………………..
Чл. 20. Дребните преживни животни се идентифицират до 20-ия ден от тяхното раждане, но при всички случаи преди да са напуснали животновъдния обект, в който са родени.

Чл. 21. (1) Дребните преживни животни се идентифицират с две средства:
1. с ушна марка на дясното ухо, която:
а) е поставена така, че да е лесно видима от разстояние;
б) съдържа следната информация: NVS (Национална ветеринарномедицинска служба), последвано от кода на Република България "BG", кода за съответната област, знак "D", показващ, че се отнася за ДПЖ, и 7-цифрен пореден номер;
2. като второ средство за идентификация:
а) (Прилага се до 01.01.2008 г.) ушна марка, поставена на лявото ухо, идентична с тази по т. 1, или
б) (Прилага се до 01.01.2008 г.) татуировка, или
в) (Прилага се до 01.01.2008 г.) пръстен - само при кози - на надкопитната става, или
г) електронен транспондер - под формата на електронна ушна марка, търбушен болус или имплант.
(2) От 1 януари 2008 г. като второ средство за идентификация на ДПЖ се използва само електронен транспондер.
………………………..

От казаното до тук е ясно, че няма как (и не трябва) да отглеждате 60 немаркирани кози. Ако сте ги закупили, то трябва да стане със съответните придружаващи документи (в случая ветеринарномедицинско свидетелство, издаденo от общинския ветеринарен лекар).
Обърнете се към участъковия ветеринарен лекар за по-подробна информация и маркиране на животните.

За да се регистрирате като земеделски производител трябва да попълните анкетна карта и анкетни формуляри, които ще Ви бъдат предоставени от общинска служба по земеделие по местонахождение на животновъдния обект. Във формуляра се попълват брой отглеждани животни по видове, с посочване на номерата на ушните марки и/или електронните идентификатори (ЕИД) на животните и регистрационния номер на обекта. Анкетните формуляри се придружават от опис на животните заверен от официалния (общински) ветеринарен лекар.

Относно схемите за попомагане прилагани в България може да посетите интернет сайта на Държавен фонд „Земеделие“, секция „Държавни помощи“ - http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/.
Моля разгледайте и Наредба № 2 от 21 февруари 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане (http://www.ciela.net/freestategazette/OpenDocument.aspx?id=2135720865 ). Ето най-важното:
„……
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане.
(2) Прилагат се следните схеми за национални доплащания:
…………………..
6. схема за национални доплащания за овце майки и кози майки, обвързана с производството.
(3) Прилагат се следните схеми за специфично подпомагане:
……………….
4. схема за отглеждане на овце майки и кози майки в икономически уязвими общини в Южна България;
5. схема за отглеждане на овце майки и кози майки в необлагодетелствани райони;
…….
Чл. 7. (1) Право на подпомагане по схемата за национални доплащания за овце майки и кози майки имат земеделските стопани, които:
1. отглеждат в стопанствата си:
а) 50 или повече овце майки, или
б) 50 или повече кози майки, или
в) 50 или повече овце майки и кози майки, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на храните;
2. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) продължат да отглеждат най-малко 80 % от заявените овце майки и/или кози майки най-малко 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
(2) Помощта по схемата за национални доплащания за овце майки и кози майки, обвързана с производството, се определя въз основа на заявените за подпомагане овце майки и кози майки, които реално се отглеждат в стопанството.
….
Чл. 13. (1) Право на подпомагане по схемата за отглеждане на овце майки и кози майки в икономически уязвими общини в Южна България имат земеделски стопани, които:
1. стопанисват ферми, намиращи се в териториалния обхват на икономически уязвимите общини в Южна България, включени в приложение № 2 към наредбата;
2. отглеждат във фермите си по т. 1:
а) от 10 (включително) до 49 (включително) овце майки, или
б) от 10 (включително) до 49 (включително) кози майки, или
в) от 10 (включително) до 49 (включително) овце майки и кози майки, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на храните;
3. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) продължат да отглеждат най-малко 80 % от заявените овце майки и/или кози майки най-малко 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
(2) Помощта по схемата за специфично подпомагане за овце майки и кози майки в икономически уязвими общини в Южна България се определя въз основа на броя на овцете майки и/или козите майки, който е заявен за подпомагане, и реално се отглеждат във фермите по ал. 1, т. 1.
Чл. 14. (1) Право на подпомагане по схемата за отглеждане на овце майки и кози майки в необлагодетелствани райони имат земеделски стопани, които:
1. стопанисват ферми, намиращи се в необлагодетелстваните райони, съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват;
2. отглеждат във фермите си по т.1:
а) от 10 (включително) до 49 (включително) овце майки, или
б) от 10 (включително) до 49 (включително) кози майки, или
в) от 10 (включително) до 49 (включително) овце майки и кози майки, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на храните;
3. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) продължат да отглеждат най-малко 80 % от заявените овце майки и/или кози майки най-малко 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
(2) Помощта по схемата за специфично подпомагане за овце майки и кози майки в необлагодетелстваните райони се определя въз основа на броя на овцете майки и/или козите майки, който е заявен за подпомагане, и реално се отглеждат във фермите по ал. 1, т. 1.
Чл. 15. (1) Земеделските стопани могат да подават заявления за подпомагане само по една от схемите за отглеждане на овце майки и кози майки по чл. 13 и 14.
(2) Земеделските стопани не могат да кандидатстват за подпомагане едновременно по схемите за отглеждане на овце майки и кози майки по чл. 13 и 14 и по схемата за национални доплащания по чл. 1, ал. 2, т. 6.
,……………………..
Раздел IV.
Подаване на заявления по схемите за национални доплащания и за поддържане на производството на краве мляко
Чл. 16. (1) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) За получаване на национални доплащания по схемите, предвидени в чл. 1, ал. 2, т. 1, 2, 3, 4 и 6, ал. 3 и ал. 5 земеделските стопани подават общо заявление съгласно Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (обн., ДВ, бр. 22 от 2009 г.; изм., бр. 37 от 2009 г., бр. 14, 19, 22 и 55 от 2010 г.).
(2) (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г.)
(3) Земеделските стопани са длъжни преди подаване на заявлението за национални доплащания по чл. 1, ал. 2, т. 1, 2, 3, 4 и 6 и ал. 3 да актуализират данните за техните животновъдни обекти и за отглежданите в тях животни в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на храните.
(4) Заявлението по ал. 1 съдържа данните по чл. 3 от Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ, както и следните данни за прилагане на схемите по чл. 1, ал. 2:
1. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) схемата или схемите по чл. 1, ал. 2, т. 1, 2, 3, 4 и 6, ал. 3 и ал. 5, за които се иска подпомагане;
2. таблица за кравите с бозаещи телета, млечните крави, овцете майки и козите майки, които земеделският стопанин отглежда, с посочване на техния вид, категория, порода и номера на ушните марки и които заявява за подпомагане по схемите по чл. 1, ал. 2, т. 1, 2, 3, 4 и 6 и ал. 3;
3. таблица за регистрираните в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти брой говеда и/или брой биволи към 28 февруари 2009 г., които заявява за подпомагане по схемата по чл. 1, ал. 2, т. 3.
(5) Таблиците по ал. 4, т. 2 и 3 съдържат данните за животните от Системата за идентификация на животните, налични в Интегрираната система за администриране и контрол.
(6) Лицата, които кандидатстват по схемите по чл. 1, ал. 2, т. 4 и 6 и ал. 3, могат да заменят заявените животни с други животни, отговарящи на изискванията за подпомагане по съответната схема към момента на замяната, при условие че:
1. извършат замяната на кравите или юниците в срок до 20 дни и на овцете майки или козите майки в срок до 10 дни от края на събитието, което я е наложило;
2. заявят писмено извършената замяна и събитието, което я е наложило, в срок до 3 работни дни от деня, следващ замяната, за регистриране в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти;
3. заявят писмено в срок до 7 работни дни от деня на замяната в съответния отдел за прилагане схемите и мерките за подпомагане в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" или с писмо с обратна разписка, адресирано до него, извършената замяна на:
а) крави или юници;
б) овце майки с кози майки;
в) кози майки с овце майки.
(7) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) Държавен фонд "Земеделие" - РА, извършва проверки за наличие на млечна квота по чл. 5, ал. 2, чл. 9, ал. 2, чл. 10, ал. 2 и чл. 11, ал. 2 до 30 ноември на годината на кандидатстване.
….
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Овца майка" е всяко женско животно от рода на овцете, родило поне веднъж или на възраст най-малко една година.
2. "Коза майка" е всяко женско животно от рода на козите, родило поне веднъж или на възраст най-малко една година.
……………”
Сроковете за подаване на Зявление за попомагане по всички схеми и мерки за директни плащания е през периода от 1 март до 15 май на годината, за която се кандидатства за подпомагане. Когато 15 май е неприсъствен ден, срокът за подаване на заявления за подпомагане изтича в първия следващ работен ден. . Заявленията може да се подават и до 25 календарни дни след изтичането на срока,  но ДФЗ намалява полагащите се плащания с 1 % за всеки работен ден закъснение.

Всеки кандидат може да подаде само едно общо заявление за подпомагане за съответната стопанска година.

В помощ на земеделските производители НССЗ има офиси във всеки областен град на страната.
Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони.
Работно време на териториалните офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „ Областни офиси на НССЗ” - http://www.naas.government.bg/bg/Контакти/49


Главна дирекция «Съвети в земеделието»
Национална служба за съвети в земеделието
e-mail: gdsz@naas.government.bg
тел.: 02 / 810 09 71, 76, 77, 78, 79 и 91