Въпрос: Здравейте,

Интересувам се какви са изискванията, касаещи производство на посадъчен материал, реда за подаване на документи в тази област и включва ли това и производство на луковици, има ли изобщо такова в нашата страна и съществуват ли регистрирани производители вече в тази дейност, на какви условия трябва да отговаря съответния производител.Благодаря Ви!

Приятен ден!

Отговор: Във Връзка с Вашите въпроси Ви информираме, че  производството на посевен и посадъчен матриал, може да се осъществява след идаване на разрешение на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) - http://www.iasas.government.bg/bg/ .
Необходимо е да се запознаете със закона за посевния и посадъчния материал (ЗППМ) (http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135464084). Ето извадка от закона засягаща Вашия въпрос :
............................
Чл. 28. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) Производство, заготовка и търговия на посевен и посадъчен материал могат да извършват физически и юридически лица, получили разрешение от изпълнителния директор на ИАСАС и сключили договор с притежателя на сертификат, когато сортът е защитен.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) Условията и редът за издаване на разрешенията по ал. 1 се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.
(3) В ИАСАС се води регистър на лицата, получили разрешение по ал. 1.
(4) Физическите и юридическите лица, които търгуват с посевен и посадъчен материал, се вписват в регистър, който се води и съхранява в ИАСАС.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) Редът за регистриране по ал. 3 и 4 се определя с наредбата по ал. 2.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол събира такса по тарифата по чл. 6, ал. 7 за издаване на разрешение по ал. 1 и за регистрация по ал. 4.
(7) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2006 г.) Ежегодно към договора по ал. 1 се сключва анекс за всеки сорт и се прилага като неразделна част към документите за сертификация на посевен и посадъчен материал, произвеждан с търговска цел.
...................................

Подробно условията и редът за издаване на разрешение на производителите на посадачен материал са разписани в Наредба № 13 от 31 март 2004г. за реда за издаване на разрешения на производители и заготвители на посевен и посадъчен материал и за регистрация на търговци на посевен и посадъчен материал (http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135484733 ).
За получаване на разрешение всеки производител подава заявление по образец в териториалното звено на ИАСАС, на чиято територия се извършва производството, съответно заготовката на посевен и посадъчен материал.

Към заявлението производителят прилага:
1. за юридическите лица и едноличните търговци - копие от решението за съдебна регистрация и/или удостоверение от Агенцията по вписванията;
2. за физическите лица - копие от документа за самоличност;
3. заверена за съответната година анкетна карта на земеделския производител съгласно чл. 3 от Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), като такава не е задължителна за производителите на декоративен посадъчен материал;
4. актуална скица на имота, върху който се извършва производството на посевен или посадъчен материал, заверена от съответната общинска служба по земеделие и гори по местонахождението на имота - за производители на посадъчен материал;
5. копие от документа за собственост или от документа, удостоверяващ правното основание за ползване на имота - за производителите на посадъчен материал и за производителите на посевен материал, когато извършват това семепроизводство съвместно със собственик или ползвател на земята;
6. копие от трудов договор със специалист с висше агрономическо образование, ако производителят е юридическо лице или физическо лице без висше агрономическо образование, а по отношение на производителите на декоративен посадъчен материал може да се приложи договор със специалист с висше образование в областта на горското стопанство и ландшафтната архитектура;
7. копие от диплома за завършено висше агрономическо образование на производителя или специалиста по т. 6 или висше образование в областта на горското стопанство или ландшафтната архитектура;
8. декларация за осигурената техниката, която трябва да включва машини за осъществяване на всички агротехнически мероприятия, в зависимост от културата и обема на производството;
9. декларация за осигурената складова база;
10. документ за внесена такса, съгласно тарифата по чл. 6, ал. 6 ЗППМ.


Списък с регистрираните производители, заготвители и търговци може да намерите на сайта на ИАСАС http://www.iasas.government.bg/bg/register.html


Главна дирекция «Съвети в земеделието»
Национална служба за съвети в земеделието
e-mail: gdsz@naas.government.bg
тел.: 02 / 810 09 71, 76, 77, 78, 79 и 91