Въпрос: Здравейте,моля за малко помощ!
Кандидат по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” кандидатства с 5 декара орехи и втори вид култура – 0,5 декара праскови. Прасковите са отразени в анкетната карта при регистрация като земеделски производител и в бизнес плана като намерение за засаждане ноември 2013 година.? Допустимо ли е кандидатстване преди самото засаждане?
Благодаря предварително!!!

Отговор: Във връзка с Вашите въпроси Ви информираме, че:

1. За да кандидатствате през тази стопанска година (01.10.2012г.-30.09.2013г.) по мярка 141 по начина, по който е описано в писмото, трябва орехите и прасковите да бъдат засадени до 14.04.2013г. в противен случай те няма да се включат при изчисляване на икономическия размер на земеделското Ви стопанство и също така няма да е изпълнено условието на чл. 11, ал. 1, т. 4 на Наредба № 28 от 5.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135596215):
„.........................................
Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) За подпомагане могат да кандидатстват физически лица или еднолични търговци, които отговарят на следните условия:
…….
4. да отглеждат най-малко два вида земеделски култури (в случай че не се отглеждат животни) или най-малко един вид земеделска култура и един вид животни;
.......................................

При изчисляване на икономическите единици, съгласно буква “б” на Приложение № 6 към § 2 “Таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделското стопанство” се отчитат само данните от анкетните формуляри, записани за текущата стопанска година, включително намерения за засети/засадени площи. Настоящата стопанска година 2012/2013г. изтича на 30.09.2013г. и следователно ноември 2013 г.. е следващата стопанска година 2013/2014 и няма как култури засадени през м.ноември 2013г. да се взема под внимание при изчисляването на икономическия размер на земеделското стопанство.

Изискването за срока за засаждане на трайните насаждения е записан в чл.14б. на гореспоменатата наредба:
...........................
Чл. 14б. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Периодът за създаване на трайни насаждения е от 1 ноември до 14 април на стопанската година съгласно технологии за създаване и отглеждане на трайни насаждения
.............................
От казаното дотук става ясно, че в случай че ще си подадете заявлението за подпомагане по мярка 141 от ПРСР преди 01.10.2013г., то ако засадите трайните насаждения след 14.04.2013г., те няма да се включат при изчисляване на икономическия размер на стопанството ви.

До края на 2013 г. експертите от НССЗ при желание от Ваша страна, могат да Ви изготвят безплатно бизнес план за кандидатстване по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” и да продължават да Ви консултират през 5-годишния период на неговото изпълнение.

В помощ на земеделските производители НССЗ има офиси във всеки областен град на страната.
Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони.
Работно време на териториалните офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „ Областни офиси на НССЗ” - http://www.naas.government.bg/bg/Контакти/49

Главна дирекция «Съвети в земеделието»
Национална служба за съвети в земеделието
e-mail: gdsz@naas.government.bg
тел.: 02 / 810 09 71, 76, 77, 78, 79 и 91