Въпрос: Здравейте!
1.Колко декара годжи  бери съставят една икономическа единица?
2.С около 4.5 декара може ли да се кандидатства по някоя от мерките за развитие на селските райони? (мога да взема под аренда още 5 декара под аренда).
Притежавам няколко ниви едно землище, които не са окрупнени в един масив – общо около 13 декара (три ниви по 4 и 5 декара). Може ли да се кандидатства по някоя от мерките, въпреки, че не са в един масив?

Отговор: В отговор на поставения от Вас въпрос 1 по отношение на броя на декарите Ви информираме, че 70 дка годжи бери формират 1.04 икономически единици. Културата годжи бери се отнася в код 3129 „Други етерично-маслени култури“ от анкетния формуляр на анкетната карта по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;.

В отговор на поставения от Вас въпрос 2 по отношение на кандидатстването по мерките от Програмата за развитие на селските райони Ви информираме, че изчисляването на необходимите Ви икономически единици зависи от вида на културите/ животните, които отглеждате.
За различните мерки по ПРСР има съответно различни изисквания за минимум/ максимум икономически размер на стопанството. В тази връзка Ви представяме по-долу кратка информация за някои мерки по ПРСР и съответно как и къде можете да намерите Таблицата за изчисляване на икономическия размер на Вашето стопанство съобразно културите, които отглеждате/ще отглеждате.

В отговор на поставения от Вас въпрос 3 по отношение на окрупняването на земеделските Ви площи в един масив Ви информираме, че няма изискване за окрупняване на площите в един масив или в едно землище за да кандидатствате по мерките от Програмата за развитие на селските райони. Земеделските площи могат да бъдат разположени дори в различни общини.


Кратка информация за мярка 141 и мярка 112 от Програмата за развитие на селските райони

За да кандидатствате по мерките по Програмата за развитие на селските райони е необходимо:
- да сте регистриран земеделски производител по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;
- да сте собственик и/или наемател и/или арендатор на земеделска земя;
-да извършвате земеделска дейност в стопанството, което не е съсобствено и/или съвместно притежание с друго лице, с изключение на случаите на съпружеска имуществено собственост (за мерки 112 и 141 от Програмата за развитие на селските райони в земеделието);

На интернет страницата на Програмата за развитие на селските райони (http://www.prsr.bg/) може да се запознаете с всички мерки, както и с условията за кандидатстване. Препоръчваме Ви да обърнете внимание на следните мерки:
• мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”, Наредба № 28/05.08.2008 г. (http://lex.bg/bg/laws_stoyan/ldoc/2135596215)
• мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери", НАРЕДБА № 9/3.04.2008г. (http://lex.bg/bg/laws_stoyan/ldoc/2135587006)

Информация за мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”

Условията и изискванията за кандидатстване по мярка 141 са описани в наредба № 28 от 5.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

По мярка 141 се предоставя финансова помощ за период до 5 години (в размер на 7 500 евро), която се изплаща по 1 500 евро годишно, като за четвъртата и петата година се изплаща при условие, че до края на третата година, фермерът е изпълнил изцяло всички междинни цели заложени в бизнес плана. Плащанията за следващите години се преустановяват, в случай че на ползвателят на помощта по време на изпълнение на бизнес плана му е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст (без ранно пенсионираните –като миньори, военни, учители и др.), както и при прекратяване на земеделската дейност.

Допустими кандидати за подпомагане по мярката са физически лица и еднолични търговци, отговарящи на следните основни условия:
1. да са до 60 навършени години (към датата на кандидатстване);
2. да са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;
3. да извършват земеделска дейност в стопанството, което не е съсобствено и/или съвместно притежание с друго лице, с изключение на случаите на съпружеска имуществена общност;
4. да отглеждат най-малко два вида земеделски култури (в случай, че не се отглеждат животни) или най-малко един вид земеделска култура и един вид животни;
5. нито една от отглежданите земеделски култури да не надвишава 85,00 % от общия икономически размер на земеделското им стопанство, като това изискване се отнася само за случаите на отглеждане на технически, етеричномаслени и медицински култури;
6. да извършват земеделска дейност в стопанство с икономически размер на стопанството между 1,00 и 4,00 икономически единици;
7. да обработват земеделски площи с размер не по-малък от 1 ха или 0,5 ха за трайни насаждения и/или лозя, или 0,5 ха в случаите, когато земеделските площи са разположени в планински район.
Експертите от НССЗ, в зависимост от периода на прием на проекти,  при желание от Ваша страна, могат да Ви изготвят безплатно бизнес план за кандидатстване по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” и да продължават да Ви консултират през 5-годишния период на неговото изпълнение.

Информация за мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери"

Условията и изискванията за кандидатстване по мярка 112 са описани в Наредба № 9 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стоапанства на млади фермери“ по Програмата за развитие на селксите райони за периода 2007-2013г.
Размерът на помощта е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро и се изплаща на два етапа:
- първо плащане в размер на левовата равностойност на 12 500 евро - след одобрение на заявлението за подпомагане
- второ плащане в размер на левовата равностойност на 2 500 евро за всяка 1,5 икономически единици увеличение спрямо първоначалното състояние на земеделското стопанство след проверка за изпълнението на бизнес плана на младия фермер - след края на третата или четвъртата година от датата на сключване на договора за отпускане на финансовата помощ
По отношение на изискванията към кандидатите Ви информираме, че допустими кандидати за финансиране по мярка 112 са кандидатите, които отговарят на следните основни условия:
1. физически лица или еднолични търговци, които не по-рано от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са регистрирани за първи път като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители
2. са на възраст от 18 навършени до 40 ненавършени години към датата на подаване на заявлението за подпомагане;
3. не по-рано от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;
4. не по-рано от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са подали заявление по схемата за единно плащане на площ и/или за необлагодетелствани райони, и/или за националните доплащания за животни в случай, че са подали такова;
5. не по-рано от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са започнали да се осигуряват като земеделски производители, в случай че се осигуряват като такива;
6. физическите лица и собствениците на еднолични търговци имат постоянен и настоящ адрес в общината или в една от общините, където извършват подпомаганата дейност, или в община, съседна на някоя от тях;
7. общият икономически размер на земеделското стопанството е не по-малко от 4 икономически единици;
8. към датата на подаване на заявлението за подпомагане са собственици и/или наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя; договорите за аренда или наем трябва да са с минимален срок 5 години, като е допустимо не повече от 14 месеца от срока да е изтекъл към датата на подаване на заявлението за подпомагане;
9. едноличните търговци са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията.
Лицата се подпомагат, при условие че:
1. нямат изискуеми задължения към ДФ "Земеделие";
2. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност; (отнася се за едноличните търговци)
3. не са в производство по ликвидация; (отнася се за едноличните търговци)
4. нямат изискуеми публични задължения към държавата.

Помощта се предоставя за изпълнение на заложените в бизнес плана дейности, инвестиции и цели, необходими за развитието на земеделското стопанство и допустими за подпомагане.
НССЗ консултира и ще продължи да консултира безплатно потенциалните бенефициенти по мярка 112. Но имайте предвид, че срокът за безплатно изготвяне на бизнес план и попълване на заявление за подпомагане на земеделските производители по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" изтече на 30.09.2010 г. На този етап Национална служба за съвети на земеделието няма ангажимент да изготвя проектите на кандидатите в т.ч. бизнес плановете, но ще консултира и съветва всички желаещи да кандидатстват по мярката относно условията и изискванията за кандидатстване.
Изчисляването на икономическия размер на стопанството (изразен в икономически единици - ИЕ) се извършва с помощта на „Таблиците за изчисляване на общата стандартна разлика на стопанството”, които са приложения към наредбите по прилагане на съответните мерки, публикувани в Държавен вестник. Икономическите единици се получават, като изчислената за съответното земеделско стопанство обща стандартна разлика се раздели на левовата равностойност на 1 200 евро (използва се официалният курс на БНБ -1 евро = 1,95583 лв.).  1 ИЕ е равна на 1200 евро.
Електронната таблица за изчисляване на икономическия размер на стопанството по мярка 141 и 112 може да се намери на www.prsr.government.bg като следвате следните стъпки: 1. Влизане в рубриката „Документи”; 2. Избор на секция „Документи по мерки от Ос 1“; 3.Избор на част „Изчисляване на икономически размер на земеделските стопанства” - http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l3/29 .
На сайта на Програмата за развитие на селските райони е публикуван индикативния график за прием на заявления за подпомагане по мерките по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., за календарната 2013 г. - http://prsr.government.bg/index.php/bg/. Графикът може и директно да го изтеглите оттук: http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1372733253.xls.  Съгласно графикът се предвижда по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ да се приемат заявления от 02 септември до 01 ноември 2013г., а по  мярка 112 от 02.09.-20.09.2013г. Имайте предвид, че това все пак е индикативен (предварителен)  график. Конкретните дати за прием на заявления по всяка една мярка се определят със заповед на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”-Разплащателна агенция. Приемът по мярка 121 приключи, за сега нов прием до края на годината не се очаква по тази мярка.
Следете сайта на МЗХ за ПРСР (http://prsr.government.bg/) и сайта на ДФЗ-РА за мярка 141 - http://www.prsr.bg/merki/Мярка-141/15/index.html  (там ще се публикува заповедта на изп. директор на ДФЗ-РА за прием на заявления по мярка 141) и за мярка 112 - - http://www.prsr.bg/merki/ -112/11/index.html  (там ще се публикува заповедта на изп. директор на ДФЗ-РА за прием на заявления по мярка 112).
Препоръчваме Ви да посетите наш офис за да Ви предложат различни решения за развитие на Вашето стопанство. Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони. Работно време на териториалните офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.
Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ” - http://www.naas.government.bg/bg/Контакти/49


Главна дирекция «Съвети в земеделието»
Национална служба за съвети в земеделието
e-mail: gdsz@naas.government.bg
тел.: 02 / 810 09 71, 76, 77, 78, 79 и 91