Въпрос: Здравейте,
Моля за информация по отношение на осигурителен доход на регистриран земеделски производител – възможно ли е физическото лице само да избира осигурителен доход от 240 до 2 200 лв. или е задължено да се осигурява върху минимума от 240 лв./мес?
Има ли възможност осигурителния доход през избрани месеци да се внасят осигурителни вноски върху 600 лв., въз основа на завишен оборот от продажба на продукция.
Благодаря предварително за съдействието.

Отговор: В отговор на поставените от Вас въпроси, Ви информираме, че предоставената информация от Вас не е достатъчна за да Ви дадем еднозначен отговор. Не става ясно дали Вие сте Едноличен търговец (ЕТ) или не, както и дали извършвате само земеделска дейност.

Задължението за осигуряване на всички самоосигуряващи се лица възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.

Регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители се осигуряват за своя сметка върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Тези, които произвеждат непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност.
За 2013 година са определени следните размери на месечния осигурителен доход съгл.чл. 8, ал. 1, т. 2-4 от Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г.
„2.минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2011 г. като самоосигуряващи се лица (т.е минималният размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2013 г. зависи от окончателния им доход от дейността като самоосигуряващи се лица за 2011 год. (деклариран към 30.04.2012 год.)),
а) до 5400 лв. – 420 лв.;
б) от 5400,01 до 6500 лв. - 450 лв.;
в) от 6500,01 до 7500 лв. – 500 лв.;
г) над 7500 лв. – 550 лв.;
3.минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 240 лв.;
4.максимален месечен размер на осигурителния доход – 2200 лв.“
Когато регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители извършват и друга дейност като самоосигуряващи се, те не могат да внасят авансовите си вноски върху минималния осигурителен доход, определен за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители. Минималният размер на месечния осигурителен доход, върху който трябва да се провежда осигуряването в тези случаи трябва да бъде не по-малък от дохода, определен за дейността, различна от земеделската (чл. 2, ал. 3 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (загл. изм. дв - бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.))
„Самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си вноски за едно от основанията по избор на лицето. Лицата, регистрирани като земеделски производители или тютюнопроизводители, когато едновременно с тази дейност упражняват и дейности по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване, се осигуряват върху минималния осигурителен доход, определен за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване.“).
Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се земеделски производители и тютюнопроизводители, които извършват единствено земеделска дейност през 2013 г. е 240 лв.

Всички самоосигуряващи се лица (в това число и регистрираните земеделски производители) плащат своите данъци и задължителни осигурителни вноски по сметка на териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес на самоосигуряващото се лице и чрез ЕГН, ЛНЧ или служебен номер издаден от НАП на лицето.

Т.е от всичко горепосочено и ако Вие сте физическо лице регистрирано като земеделски производител ежемесечните вноски могат да се внасят върху избран доход, чийто размер трябва да бъде не по-малък от минималния и не по-голям от максималния месечен осигурителен доход, съгл. горепосочения Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г., т.е минимален месечен размер на осигурителния доход 240 лв и максимален месечен размер на осигурителния доход 2200 лв.

Ако обаче Вие сте ЕТ и извършвате и други дейности (не само земеделска дейност) трябва да се осигурявате на 420 лв. минимален осигурителен доход.

По отношение на възможността през избрани месеци да се сменя размера на осигурителния доход въз основа на завишен оборот от продажба на продукция Ви информираме, че осигурителния Ви доход не кореспондира с оборота Ви от продажба на непреработена земеделска продукция. Вие можете да промените сумата на осигурителния си доход, но може да се наложи да довнесете изравнителни осигурителни вноски при подаване на Годишна данъчна декларация от Закон за данъците върху доходите на физическите лица.

Съгл. чл. 6, ал. 7 и 8 от Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)

„(7) Осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 са за сметка на осигурените лица и се дължат авансово: върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
(8) Окончателният размер на месечния осигурителен доход за лицата по ал. 7 се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателните осигурителни вноски се дължат от осигурените лица върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд "Пенсии" и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в срока за подаване на данъчната декларация. Годишният осигурителен доход се определя като разлика между декларирания или определения с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски. Когато с данъчната декларация за предходната година са декларирани доходи, получени за извършена дейност през минали години, или е определен с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по-висок или по-нисък облагаем доход, лицето подава и коригираща справка за осигурителния доход за съответната година.“


Съветваме Ви да се свържете с местното поделение на Националната агенция за приходите. Адресите може да намерете от тук - http://www.nap.bg/page?id=24.
Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони.
Работно време на териториалните офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.
Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „ Областни офиси на НССЗ” - http://www.naas.government.bg/bg/Контакти/49


Главна дирекция «Съвети в земеделието»
Национална служба за съвети в земеделието
e-mail: gdsz@naas.government.bg
тел.: 02 / 810 09 71, 76, 77, 78, 79 и 91