Въпрос: Наех 3.5дка сливово насаждение и 7дка малиново насаждение. Искам с тях да кандидатствам по мярка 112. Начина на трайно ползване на имота със сливите е нива, а на малините е ливада.
Трябва ли да се промени на "овощна градина" преди да кандидатствам?
Има ли проблем ако се окаже, че имотите са в "Натура"?

Ще се радвам на вашия отговор!

Благодаря.

Отговор: В отговор на Вашия 1- ви въпрос, Ви информираме, че за да кандидатствате по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от ПРСР е необходимо да промените начина на трайно ползване на наетите от вас имоти, ако действително в момента те са с начин на трайно ползване различен от това което е в скицата на имота, т. е те са сливи и малини. За целта се подава заявление в Общинска служба по земеделие на територията на която се намират имотите.Процедурата е описана в чл. 78а. в Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи а именно:
Собственикът на земеделска земя или упълномощено от него лице писмено с нотариална заверка на подписа може да подаде заявление до общинската служба по земеделие за промяна на начина на трайно ползване на имота или на части от него за други земеделски нужди. Необходимо е предварително да трасирате границите на парцела.(обръщаме внимание, че това се прави от собственика на имота или той трябва да ви упърномощи)
Началникът на общинската служба по земеделие назначава комисия в състав: двама представители на общинската служба по земеделие и представител на изпълнителя на технически дейности за поддържане на картата на възстановената собственост, която съвместно със собственика или упълномощеното от него лице извършва проверка на на място и установява начина на трайно ползване на имота.
Комисията съставя протокол, в който отразява констатирания начин на трайно ползване на имота. Протоколът на комисията се одобрява от началника на общинската служба по земеделие и се съобщава собствениците.
  Когато за землището са одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, установяването на начина на трайно ползване на имота се отразява в кадастралната карта и кадастралните регистри.
Тази процедура използват собственици на ниви, които искат да ги разделят на части по-малки от 3 декара. Когато се делят ливади, минималният размер на новообразуваните имоти трябва да е 2 декара.
Процедурата е приложима, когато искате да превърнете земеделска земя в овощна градина, лозе и обратното.
Информираме Ви, че процедурата не е безплатна, а се заплащат такси съгласно Тарифата за таксите събирани от органите за поземлена собственост.


Трябва да имате в предвид че ако имотите попадат в обхвата на защитените територии по Натура 2000 се забранява превръщането на ливади или пасища в обработваеми земи и се забранява използването на определени торове и средства за растителна защита. В тази връзка е необходимо да проверите плана за управление на зоната в която евентуално попадат наетите от вас имоти. Можете да направете тази справка в Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ)  или на сайта  http://natura2000.moew.government.bg/


В отговор на Вашия 2-ри въпрос, Ви информираме че може да кандидатствате по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ с насаждения  попадащи в обхвата на защитените територии по Натура 2000, но трябва да отговаряте и на всички останали изисквания на Наредба № 9/03.04.2008 г. за прилагане на мярка 112. На 29 май е публикуван проект на изменение на Наредба № 9/03.04.2008 г., с които се предлагат и промени в изискванията за кандидатстване. С предлаганите промени може да се запознаете от сайта на МЗХ за Програмата за развитие на селските райони - http://prsr.government.bg/

Следователно за да кандидатствате по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от ПРСР  е необходимо да смените начина на трайно ползване на наетите от вас насаждения и да се съобразите с изискванията на Наредба № 9/03.04.2008 г. за прилагане на мярка 112.

Съветваме Ви да посетите на място наш офис, където ще получите различни решения за развитието на стопанството. В помощ на земеделските производители НССЗ има офиси във всеки областен град на страната.
Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони.
Работно време на териториалните офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „ Областни офиси на НССЗ” - http://www.naas.government.bg/bg/Контакти/49

 

Главна дирекция «Съвети в земеделието»
Национална служба за съвети в земеделието
e-mail: gdsz@naas.government.bg
тел.: 02 / 810 09 71, 76, 77, 78, 79
и 91