Въпрос: Добър ден, прочетох наредбите и ако има пожар, трябва да взема бележка от Пожарната, че не съм го причинил аз. Но според много познати пожарната не дава такъв документ. Какво да правим в този случай?

Отговор: В отговор на Вашия въпрос Ви информираме, че в Чл. 16., ал.4 на Наредба №5 от 10 март 2010 г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища (http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135668969) е записано следното:
„(4) Не са допустими за подпомагане пасищата или тези части от тях, за които при проверка на място се установи, че са били изгаряни, освен когато ползвателят на пасището представи документ от структура на Министерството на вътрешните работи за осигуряване на пожарна безопасност, че палежът е резултат на природно явление или на действия на други лица.,
Във Вашия случай тази структура е пожарната отговаряща за общината, в която се намира стопанството. Там трябва да Ви издадат документ, че е установено опожаряване на насаждението и че не е станало поради Ваша вина и не би трябвало да Ви откажат, ако го направят би трябвало писмено да се мотивират.

Главна дирекция «Съвети в земеделието»
Национална служба за съвети в земеделието
e-mail: gdsz@naas.government.bg
тел.: 02 / 810 09 71, 76, 77, 78, 79 и 91