Въпрос:

Здравейте!
Искам  да кандидатствам по една от програмите за млад фермер (мярка 112) или по-конкретно за комбинирана свинеферма – със затворен цикъл на производство на малки прасета и угояване на същите. Интересува ме какви са условията, сроковете за кандидатстване, необходимите документи и къде трябва да се подават? Кога и къде мога да се запиша за курса, който ми е необходим, тъй като нямам нужното образование? Искам да знам и кое колко точки ми носи и колко са ми необходими, за да кандидатствам по тази мярка? Трябва ли да имам предварително изградена сграда?
Благодаря предварително!

Отговор:

В отговор на Вашия 1 въпрос Ви информираме, че може да кандидатствате по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” от ПРСР, стига да отговаряте на условията и изискванията за кандидатстване по мярка 112, описани в Наредба № 9 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стоапанства на млади фермери“ по Програмата за развитие на селксите райони за периода 2007-2013г. (http://lex.bg/laws/ldoc/2135587006)
Имайте в предвид, че това все още е проект на наредбата и тя може да претърпи промени. Според публикуваната на сайта на МЗХ Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2008 г. по мярка 112 допустими кандидати за финансиране (http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/norm_aktove/proj_norm_akt.aspx) са кандидатите, които отговарят на следните основни условия:
1. еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), еднолични търговци (ЕТ) и физически лица, които не по-рано от 17 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са регистрирани за първи път като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;
2. са на възраст от 18 навършени до 40 ненавършени години към датата на подаване на заявлението за подпомагане;
3. не по-рано от 17 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;
4. не по-рано от 17 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са подали заявление по схемата за единно плащане на площ и/или за необлагодетелствани райони, и/или за националните доплащания за животни в случай, че са подали такова;
5. не по-рано от 17 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са започнали да се осигуряват като земеделски производители, в случай че се осигуряват като такива;
6. имат съответните професионални умения и познания, а именно:
а) средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина или средно икономическо образование със земеделска насоченост и/или
б) висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина или висше икономическо образование със земеделска насоченост и/или
в) завършен курс от минимум 150 часа в областта на селското стопанство и/или по мярка “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от ПРСР;
7. физическите лица и собствениците на еднолични търговци имат постоянен и настоящ адрес в общината или в една от общините, където извършват подпомаганата дейност, или в община, съседна на някоя от тях, а еднолични дружества с ограничена отговорност да имат седалище или клон на седалище в общината или в една от общините, където извършват подпомаганата дейност, или в община, съседна на някоя от тях;
8. общият икономически размер на земеделското стопанството е не по-малко от 4 икономически единици. Предоставената от вас информация е недостатъчна за да можем да изчислим броя животни, който Ви е необходим за да достигнете прага от 4 ИЕ.
9. към датата на подаване на заявлението за подпомагане са собственици и/или наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя; договорите за аренда или наем трябва да са с минимален срок 5 години, като е допустимо не повече от 17 месеца от срока да е изтекъл към датата на подаване на заявлението за подпомагане;
10. не са одобрени за финансиране по реда на тази наредба или по мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР;
11. не са получили финансова помощ, включително авансово или междинно плащане по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства” и/или мярка 122 “Подобряване икономическата стойност на горите”, и/или мярка 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” от ПРСР;
12. са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани в животновъдната дейност, в случай че развиват такава; сключените договори за наем трябва да са с минимален срок 5 години, като е допустимо не повече от 17 месеца от срока да е изтекъл към датата на подаване на заявлението за подпомагане;
13. едноличните търговци и еднолични дружества с ограничена отговорност са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Лицата по ал. 1 се подпомагат, при условие че:
1. нямат изискуеми задължения към ДФ "Земеделие”;
2. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
3. не са в производство по ликвидация;
4. нямат изискуеми публични задължения към държавата.

Все още е дискусионен въпроса с увеличаването на срока за кандидатстване по мярка след започване на собствена земеделска дейност на младият фермер и дали ще бъде 17 или по-малко  месеца. Очаква се срокът да бъде ясно уточнен в крайния вариант на изменението на Наредба № 9 / 2008 г. за прилагане на мярка 112 от ПРСР.
На този етап не е взето окончателно решение от страна на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) относно сроковете за прием на документи по мярка 112 през 2014 г. По отношение на новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., все още новите условия и изисквания за кандидатстване в т.ч. за подпомагане на младите фермери не са ясни и уточнени.

Изчисляването на икономическия размер на стопанството (изразен в икономически единици - ИЕ) се извършва с помощта на „Таблиците за изчисляване на общата стандартна разлика на стопанството”, които са приложения към наредбите по прилагане на съответните мерки, публикувани в Държавен вестник. Икономическите единици се получават, като изчислената за съответното земеделско стопанство обща стандартна разлика се раздели на левовата равностойност на 1 200 евро (използва се официалният курс на БНБ -1 евро = 1,95583 лв.).  1 ИЕ е равна на 1200 евро.

Електронната таблица за изчисляване на икономическия размер на стопанството по мярка 112 може да се намери на www.prsr.government.bg като следвате следните стъпки: 1. Влизане в рубриката „Документи”; 2. Избор на секция „Документи по мерки от Ос 1“; 3. Избор на част „Изчисляване на икономически размер на земеделските стопанства” - http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l3/29. В момента на сайта все още стои старият (непроменен) вариант на таблица за изчисляване на икономическия размер. В проекта за изменение на Наредба № 9 / 2008 г. за прилагане на мярка 112 от ПРСР се предлагат промени в стойностите на стандартните разлики на голям брой земеделски култури и селскостопански животни в т.ч. за пчелните семейства. Тези промени съответно ще доведат и до промени в размера на използваната земеделска площ, която ще трябва да обработват младите фермери и в броя на отглежданите животни, които ще трябва да отглеждат за да могат да кандидатстват за подпомагане по мярка 112.

В отговор на Вашия 2 въпрос Ви информираме, че за да участвате в обучение по мярка 111 “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от ПРСР, трябва да отговаряте на едно от условията по-долу (т.е. не на всички, а поне на едно):
1. да сте земеделски производител, регистриран по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);
2. да сте управител на юридическо лице/едноличен търговец или нает с трудов договор в юридическо лице или едноличен търговец или физическо лице, което е регистрирано като земеделски производител по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);
3. да сте физическо лице, което е собственик/съсобственик на гори и/или земи от горския фонд;
4. да сте управител/едноличен търговец или нает с трудов договор в юридическо лице/едноличен търговец, което е собственик/съсобственик или ползвател на гори и/или земи от горския фонд;
5. да сте одобрен ползвател на помощ по реда на Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (обн., ДВ, бр. 29 от 2009 г.; изм., бр. 19 от 2010 г.)..
Тези изисквания са определени съгласно чл. 21 на Наредба № 23 от 14 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г. (http://94.156.102.51/bg/laws/ldoc/2135594889
Националната служба за съвети в земеделието, чрез Центъра си за професионално обучение, също организира обучения чрез курсове и информационни дейности по мярка 111 от ПРСР.
Приемаме заявления за 150 ч. курс на тема: „Технологии и иновационни практики за отглеждане на земеделски култури”. Курсът ще се проведе през м. септември и м. октомври 2014 г. в градовете Хасково и Балчик.
Заявление за участие в курсовете можете да изтеглите от същия сайт - http://www.naas.government.bg/bg/Обучение/Текущикурсове/948.
Заявлението се подава в териториалните офиси на НССЗ (във всеки областен град на страната) или в Централно управление на НССЗ (гр. София, ул. Шосе Банкя 7).
Безплатни курсове по мярка 111 от 150 уч.ч. се организират освен от НССЗ и от други институции – те са публикувани на сайта на Програмата за развитие на селските райони на Министерство на земеделието и храните (http://prsr.government.bg   – http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1389746014.xls), както и на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие” (http://www.prsr.bg/merki/%D0%9C%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0-111/10/index.html  - http://www.prsr.bg/attachment/documents/file_993.xls). В публикуваната информацията е включен списък на учебните центрове с телефони и контакти, както и темите и продължителността на обучителните курсове в различните области на земеделието. За точните дати за провеждане на обученията трябва да се свържете с конкретната обучаваща организация от списъка.

В отговор на Вашия 3 въпрос Ви информираме, че при  кандидатстване по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., приоритет за одобрение имат само проектите, които отговарят на критериите за оценка на проекта, като се включват само културите или животните, с които проекта стартира. В таблицата по долу може да разгледате проекта на критериите за оценка на проектите, описани в Наредба № 9 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (http://lex.bg/laws/ldoc/2135587006) и съответно да разберете колко приоритетни точки ви носи вашия проект.
Имайте предвид, че наредбата може да претърпи промени, във връзка с новия прием. Според публикуваната на сайта на МЗХ Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2008 г. по мярка 112 допустими кандидати за финансиране.

Критерии за оценка на проектни предложения по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”
Критерии Точки
1. Проекти на млади фермери, които към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат съответните професионални умения и познания, а именно: имат завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина и/или икономическо образование със земеделска насоченост, и/или вече са приключили 150 часа курс на обучение по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от Програмата за развитие на селските райони - 25 т.
2. Проектът е за дейности, които се осъществяват изцяло в сектор „Животновъдство” - 30 т.
3. Проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 - 20 т.
4. Проектът се реализира на територията на някоя от следните области: Благоевград, Варна, Габрово, Кърджали, Ловеч, Разград, Силистра, Смолян, София, Перник - 5 т.
5. Проекти за дейности, които се осъществяват изцяло в сектор "Плодове и зеленчуци" - 20 т.
Общо точки 100

Съветваме Ви да следите специализираните сайтове на Министерството на земеделието и храните и на Държавен фонд ''Земеделие” за Програмата за развитие на селските райони – www.prsr.government.bg и www.prsr.bg. Там се очаква да се публикуват наредбите по мерките от новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., както и графиците за прием на заявления за подпомагане по мерките от Програмата. В наредбите ще бъдат подробно посочени и изискванията и условията за кандидатстване по съответната мярка.
В отговор на Вашия 4 въпрос Ви информираме, че без създадено стопанство към датата на кандидатстване не сте допустим за участие по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери". Възможността за кандидатстване с „намерение” се отнася за кандидатстване в направление растениевъдство и означава, че към датата на кандидатстване може да не сте засадили /засели записаните култури в анкетната карта по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, но те трябва да бъдат засети/засадени през стопанската година на кандидатстване, тъй като при изчисляване на икономическия размер на земеделското стопанство се включват само култури, които са засети/засадени или ще бъдат засадени/засети до края на стопанската година. Стопанската година започва на 1 октомври на текущата година и приключва на 30 септември на следващата календарна година (в момента тече стопанска година 2013/2014г. т.е. от 01.10.2013 до 30.09.2014). т.е. за да кандидатствате при евентуален прием ще трябва да имате вече създадена ферма за  отглеждане на свине.

Национална служба за съвети на земеделието (НССЗ) консултира и ще продължи да консултира безплатно потенциалните бенефициенти по мярка 112. Но имайте предвид, че срокът за безплатно изготвяне на бизнес план и попълване на заявление за подпомагане на земеделските производители по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" изтече на 30.09.2010 г. На този етап Национална служба за съвети на земеделието няма ангажимент да изготвя проектите на кандидатите, в т.ч. бизнес плановете, но ще консултира и съветва всички желаещи да кандидатстват по мярката относно условията и изискванията за кандидатстване.