Въпрос:

Здравейте, моля да ме информирате кога планирате провеждане на курс от 150 часа за зеленчукопроизводство в област Варна или близките до Варна области.
Благодаря предварително.

Отговор:

Национална служба за съвети в земеделието, чрез Центъра си за професионално обучение, организира обучения чрез курсове и информационни дейности по мярка 111 “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”от ПРСР в т.ч. курсове от 150 учебни часа. На електронната страница на НССЗ в рубрика „Обучения и информационни дейности“  (http://www.naas.government.bg/bg/Обучение) се публикуват местата, където ще се провеждат курсовете и точния график за тяхното провеждане.

През периода м. септември – м. октомври 2014 г. НССЗ планира да проведе курс от 150 часа на тема „Технологии и иновационни практики за отглеждане на земеделски култури“ в градовете Хасково и Балчик. В курса е предвидено обучение и по технологии и иновационни практики при отглеждане на зеленчукови култури.
Подобни безплатни курсове се организират и от други институции – те са публикувани на сайта на Програмата за развитие на селските райони на Министерство на земеделието и храните (http://prsr.government.bg   – http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1389746014.xls), както и на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие” (http://www.prsr.bg/merki/%D0%9C%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0-111/10/index.html  - http://www.prsr.bg/attachment/documents/file_993.xls). В публикуваната информацията е включен списък на учебните центрове с телефони и контакти, както и темите и продължителността на обучителните курсове в различните области на земеделието. За точните дати за провеждане на обученията трябва да се свържете с конкретната обучаваща организация от списъка.
За да участвате в обучение по мярка 111 “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от ПРСР, трябва да отговаряте на едно от условията по-долу (т.е. не на всички, а поне на едно):
1. да сте земеделски производител, регистриран по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);
2. да сте управител на юридическо лице/едноличен търговец или нает с трудов договор в юридическо лице или едноличен търговец или физическо лице, което е регистрирано като земеделски производител по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);
3. да сте физическо лице, което е собственик/съсобственик на гори и/или земи от горския фонд;
4. да сте управител/едноличен търговец или нает с трудов договор в юридическо лице/едноличен търговец, което е собственик/съсобственик или ползвател на гори и/или земи от горския фонд;
5. да сте одобрен ползвател на помощ по реда на Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (обн., ДВ, бр. 29 от 2009 г.; изм., бр. 19 от 2010 г.)..
Тези изисквания са определени съгласно чл. 21 на Наредба № 23 от 14 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г. (http://94.156.102.51/bg/laws/ldoc/2135594889
Заявление за участие в курсовете по мярка 111 от ПРСР организирани от НССЗ можете да изтеглите от сайта на НССЗ –
http://www.naas.government.bg/bg/Обучение/Текущикурсове/948 . Заявлението се подава в териториалните офиси на НССЗ (във всеки областен град на страната) или в Централно управление на НССЗ (гр. София, ул. Шосе Банкя 7).