Въпрос:

Разполагам с два парцела. Разполагам също и със около 80-90 кошера ,които вече са празни след като земеделците си напръскаха рапицата с отровни препарати. Разполагам също и с добре оборудвана дърводелска работилница.
Въпросът ми е при тези обстоятелства как мога да бъда подпомогнат и от кого за да си възстановя пчелните семейства и да ги увелича малко.

Отговор:

В момента се разработва новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. (ПРСР) и мерките за кандидатстване по нея. Все още новите условия и изисквания за кандидатстване не са ясни и уточнени. Проектът е публикуван на сайта на МЗХ за ПРСР, рубрика „ПРСР 2014-2020г.” - http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101. Вероятно ще може да кандидатствате по някоя от следните мерки:
- Подмярка 4.1 „Помощ за инвестиции в земеделски стопанства“ на Мярка 4 „Инвестиции в материални активи”;
- По някоя от мерките на Тематична подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства към ПРСР 2014-2020г.
Като цяло всички, които желаят да кандидатстват по ПРСР трябва да са регистрирани земеделски производители, съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители.
По операция 4.1.1 на подмярка 4.1. все още новите условия и изисквания за кандидатстване не са напълно ясни и уточнени.
По операция 4.1.1 на подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ подкрепа ще се предоставя на територията на цялата страна. Планира се да са допустими инвестиции:
• за модернизация и механизация, пряко свързани с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;
• за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността;
• в съоръжения и оборудване за напояване/отводняване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата;
• за подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;
• за съхранение и преработка на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;
• в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;
• в недвижима собственост, свързана с дейността на земеделските стопанства;
• за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
• за производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства.
Допустими бенефициенти ще могат да бъдат земеделски производители (физически и юридически лица), както и групи и организации на производители.
Основните изисквания към кандидати по подмярка 4.1 определени на този етап са следните:
 Да са регистрирани като земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители;
 Минималният стандартен производствен обем (СПО) на стопанството на кандидата да бъде не по малко от 8 000 евро;
 Кандидатите, юридически лица, да докажат доход от земеделска дейност и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ;
Изискванията за минимален икономически размер (8 000 евро СПО) и доход се предлага да не се прилагат за кандидати с проекти в селски райони, създадени до 1 година преди кандидатстването, за проекти с инвестиции в сектори „животновъдство”, „плодове и зеленчуци”, „етерично-маслени и медицински култури” и „технически култури“.
Стопанствата с икономически размер между 2 000 и 8 000 евро СПО е предвидено да се подпомагат по Тематична подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства в Република България - 2014-2020г. по операция 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства”.
СПО представлява условните, а не реалните приходите на стопанството и се изчислява на базата на осреднени за България цени и добиви от отглежданите в стопанството култури или животни, без да се включват данъците и преките плащания т.е. две стопанства отглеждащи две еднакви култури или животни с еднаква площ ще имат и еднакъв икономически размер. СПО ще се изчислява с помощта на таблица, която вероятно ще е приложение към наредбите по прилагане на съответните мерки. На този етап таблицата е проект.
Финансовата помощ ще е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като за определени видове проекти и бенефициенти може да се увеличи, както следва:
• с 10% за проекти представени от млади земеделски стопани ( до 40г.);
• с 10% за проекти за колективни инвестиции, представени от 10 до 20 земеделски производители;
• с 20% за проекти за колективни инвестиции, представени от над 20 земеделски производители;
• с 10 % за интегрирани проекти и/или такива свързани със сливания на организации на производители;
• с 10% за проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения;
• с 10% за проекти с дейности, подпомагани по линия на Европейско партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност;
• с 15% за проекти с инвестиции за изпълнение на дейности по мярка „Биологично земеделие”.
Максималното комбинирано подпомагане за проект на индивидуален бенефициент няма да може да бъде повече от 70% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, а за проекти за колективни инвестиции няма да може да бъде повече от  90%.

Друга възможност е кандидатстването по Националната програма по пчеларство 2014-2016, по която се предоставя финансова помощ за закупуване на пчелни семейства. Тя се регламентира от НАРЕДБА № 9 ОТ 19 НОЕМВРИ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2016 Г.

Информацията, която предоставяте е недостатъчна за подробен отговор, тъй като не става ясно:
- имате ли регистрация като пчелар и пчелина Ви бил ли е регистриран?
- имате ли констативен протокол от ветеринарен лекар, че пчелните семейства са отровени?
- имате ли останали живи пчелни семейства?
Очаква се да се отвори прием по Националната програма по пчеларство в края на месец октомври 2014г.. По тази програма могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), които отговарят едновременно на следните условия:
1. стопанисват пчелни семейства под ветеринарномедицински контрол;
2. стопанисват пчелни семейства в кошери, маркирани в съответствие с Наредба № 27 от 2002 г. за регистрация и идентификация на пчелните семейства (ДВ, бр. 70 от 2002 г.);
3. стопанисват пчелни семейства в пчелини, регистрирани или пререгистрирани като животновъдни обекти.

Условия за подпомагане по мярка Г - Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Общността от Националната програма по пчеларство 2014-2016
Допустими за подпомагане по мярката са горепосочените лицата, които отговарят и на следните условия:
- за дейности закупуване на нови кошери за подмяна на стари негодни кошери и/или за увеличаване броя на пчелните семейства в пчелина са лицата, притежаващи към датата на кандидатстване не по-малко от 20 броя и не повече от 150 броя пчелни семейства. Недопустими за подпомагане са кандидати:
1. които по предходни тригодишни програми по пчеларство са получили финансиране за закупуване на 150 и повече кошера;
2. които извършват дейности, свързани с производство на кошери

- за дейности поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства са лицата, притежаващи към датата на кандидатстване не по-малко от 20 броя пчелни семейства.

По мярката се подпомагат следните разходи:
1. за закупуване на нови кошери за подмяна на стари и/или негодни кошери и/или за увеличаване броя на пчелните семейства в пчелина от следните модели и окомплектовки:
а) кошер Лангстрот – Рут комплект – 3 корпуса, дъно, капак, покривна табла, рамки;
б) кошер Дадан Блат комплект – плодник, 2 магазина или 2 корпуса, покривна табла, рамки, дъно, капак;
в) кошер Лангстрот – Рут комплект – 2 корпуса, дъно, капак, покривна табла, рамки;
г) кошер Дадан Блат комплект – плодник, 1 магазин или 1 корпус, покривна табла, рамки, дъно, капак;
д) кошер Фарар – 4 корпуса, дъно, покривна табла, капак, рамки;
2. за поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства чрез закупуване на пакети пчели (голи роеве) и/или отводки за дейности;
3. за закупуване на пчелни майки
Препоръчваме Ви да посетите наш офис, за да Ви предложат различни решения за развитие на Вашето стопанство. Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони. Работно време на териториалните офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.