Въпрос:

Добър ден.
Как мога да развия 300 декара ливади и да се спонсорит (примерно с орехи).
Благодаря предварително

Отговор:

В отговор на поставения от Вас въпрос Ви информираме, че земеделските производители могат да бъдат подпомогнати по различни мерки от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Предстои одобряване на новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР) и мерките за кандидатстване по нея. Програмата е изпратена официално на Европейската комисия за одобрение през м. юли 2014г. и в момента в Министерството на земеделието и храните се отразяват получените от Европейската комисия в началото на м. октомври бележки по нея. Все още новите условия и изисквания за кандидатстване по нея не са ясни и уточнени. Проектът на Програмата изпратен в ЕК е публикуван на сайта на МЗХ за ПРСР, рубрика „ПРСР 2014-2020 г.” - http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101."

Вероятно ще може да кандидатствате по някоя от следните мерки:
 Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ на Мярка 4 „Инвестиции в материални активи”;
 Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“;
 По някоя от мерките, подмерките и операциите на Тематична подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства в Република България - 2014-2020 г. в т.ч. и подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”

По подмярка 4.1. все още новите условия и изисквания за кандидатстване не са напълно ясни и уточнени.
Допустими бенефициенти ще могат да бъдат земеделски производители (физически и юридически лица), както и групи и организации на производители.
Основните изисквания към кандидати по подмярка 4.1 определени на този етап са следните:
 Да са регистрирани като земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители;
 Минималният стандартен производствен обем (СПО) на стопанството на кандидата да бъде не по малко от 8 000 евро;
 Кандидатите, юридически лица, да докажат доход от земеделска дейност и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ;
Стопанствата с икономически размер между 2 000 и 8 000 евро СПО е предвидено да се подпомагат по Тематична подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства в Република България - 2014-2020г. по операция 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства”.

СПО представлява условните, а не реалните приходите на стопанството и се изчислява на базата на осреднени за България цени и добиви от отглежданите в стопанството култури или животни, без да се включват данъците и преките плащания, т.е. две стопанства отглеждащи две еднакви култури или животни с еднаква площ ще имат и еднакъв икономически размер. СПО ще се изчислява с помощта на таблица, която вероятно ще е приложение към наредбите по прилагане на съответните мерки. На този етап таблицата е проект.

По подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ са допустими следните разходи:
 Изграждане, придобиване и подобряване на сгради и недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
 Закупуване на нови машини, специализирани транспортни средства, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
 Разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
 Разходи за закупуване на земя до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи.
  Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта;
 Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти.

Финансовата помощ ще е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като за определени видове проекти и бенефициенти може да се увеличи, както следва:
• с 10% за проекти представени от млади земеделски стопани ( до 40г.);
• с 10% за проекти за колективни инвестиции, представени от 10 до 20 земеделски производители;
• с 20% за проекти за колективни инвестиции, представени от над 20 земеделски производители;
• с 10 % за интегрирани проекти и/или такива свързани със сливания на организации на производители;
• с 10% за проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения;
• с 10% за проекти с дейности, подпомагани по линия на Европейско партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност;
• с 15% за проекти с инвестиции за изпълнение на дейности по мярка „Биологично земеделие”.

Максималното комбинирано подпомагане за проект на индивидуален бенефициент няма да може да бъде повече от 70% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, а за проекти за колективни инвестиции няма да може да бъде повече от  90%.

По подмярка 6.1. все още новите условия и изисквания за кандидатстване не са напълно ясни и уточнени, но на този етап в проекта на ПРСР 2014-2020 г. са записани следните критерии за допустимост за желаещите да кандидатстват по подмярката:
1) да са физически лица, еднолични търговци или ЕООД, които да са регистрирани като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители;
2) икономическият размер на стопанството да е в границите между 8 000 и 16 000 СПО (СПО - стандартен производствен обем означава стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт). Всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалните минимални СПО да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години;
3) да са на възраст от 18 до 40 години (без да са ги навършили)  към датата на подаване на молбата за подпомагане;
4) да имат съответните професионални умения и познания, което изисква да отговарят на едно от следните условия:
- да имат завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно икономическо образование със земеделска насоченост;
и/или
- да имат завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше икономическо образование със земеделска насоченост;
и/или
- да имат завършен курс от минимум 150 часа или да имат свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство;
Когато кандидатът не покрива изискванията за професионални умения и познания, може да бъде одобрен при условие, че поеме ангажимент, в рамките на 36 месеца от момента на вземане на решение за отпускане на помощта, да покрие тези изисквания.
5) тяхното стопанство да отговаря на определението за създаване на стопанство т.е. бенефициентите (като физически лица и/или еднолични търговци или ЕООД) да ръководят за първи път земеделско стопанство, което изисква да са изпълнени следните условия:
 в рамките на 15 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те да са регистрирани за първи път като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители;
 в рамките на 15 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те са подавали заявление за единно плащане на площ и/или за плащане за необлагодетелстван район;
 в рамките на 15 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;
 в рамките на 15 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те са започнали да се осигуряват като земеделски производители, с изключение на случаите, в които земеделският производител е осигурен на друго основание върху максималния за страната осигурителен доход
6) са предложили бизнес план за развитие на дейностите в стопанството.
Помощта се предоставя за изпълнение на заложените в бизнес плана дейности, инвестиции и цели, необходими за развитието на земеделското стопанство и допустими за подпомагане. Общият размер на помощта се планира да не може да надвишава 25 000 евро. Изплащането на помощта ще става на два пъти. Първо плащане се планира да е  в размер  до 12 500 евро и да се изплаща веднага след одобрение на проекта. Второ плащане също се планира да е  в размер  до 12 500 евро и да се изплаща само при коректно изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели.

По отношение на подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” Ви предоставяме следната информация:
Помощта по подмярката се предоставя  като фиксирана сума, която може да се изразходва за инвестиции и текущи разходи, необходими за постигане на целите, определени в бизнес-плана. Размерът на помощта по подмярка 6.3. се планира да е в размер на 15 000 евро за целият период на подпомагане. Плащанията се извършват на два транша, като първото плащане е в размер на 10 000 евро, а второто в размер на 5 000 евро.

На този етап в проекта на Тематичната подпрограма са записани следните критерии за допустимост за желаещите да кандидатстват по подмярка 6.3:
1. Да са регистрирани като земеделски производители, съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители;
2. Икономически размер на земеделските им стопанства да е от 2 000 до 7 999 евро СПО;
3. Да са получили минимум 30 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.

Съветваме Ви да следите специализираните сайтове на Министерство на земеделието и храните и на Държавен фонд ''Земеделие” за Програмата за развитие на селските райони – www.prsr.government.bg и www.prsr.bg. Там се очаква да се публикуват наредбите по мерките от новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., както и графиците за прием на заявления за подпомагане по мерките от Програмата. В наредбите ще бъдат подробно посочени и изискванията и условията за кандидатстване по съответната мярка.
За обработката и поддържането на ливадите вероятно ще можете да кандидатствате и по част от Схемите за директни плащания, които ще се прилагат в периода 2015-2020г. в т.ч.:
1. Схема за единно плащане на площ (СЕПП)
По тази схема земеделските производители, които стопанисват обработваема земя и/или трайно затревени площи (ливади и пасища) ще получат подпомагане, както по сега действащата уредба т.е. на хектар обработваема (орна) земя, постоянно затревена площ, трайни насаждения и/или семейни градини. Минималният размер за допустимост на стопанството е 1 хектар и 0,5 хектара за трайни насаждения. На подпомагане подлежат парцели с минимална площ 1 декар.
Тези, на които използваната земеделска площ попада в необлагодетелствани райони ще получават допълнителни плащания по Мярка 13. „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения” от ПРСР 2014-2020г..

2. Схема за преразпределително плащане
По тази схема се определя по-високо,но еднакво за всички бенефициенти плащане на хектар за първите хектари на всяко стопанство, допустими за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). България е определила тази по-висока ставка да се отнася за първите 30 ха от стопанството.

3. Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и  околната среда (зелени директни плащания)
Всички земеделски стопани, които са допустими по СЕПП трябва да спазват в рамките на всички стопанисвани площи определени  практики благоприятни за климата и за околната среда като диверсификация на културите, поддържане на съществуващи трайно затревени площи и екологично насочени площи (угар, тераси, особености на ландшафта, буферни ивици, единични дървета и др.).

По отношение на диверсификацията изискванията са следните:
- При обработваема земя между 10 и 30 хектара - най-малко две различни култури; основната култура да не превишава 75 % от обработваемата земя
- При обработваема земя над 30 хектара - три различни култури; основната култура не заема повече от 75% от площта, а двете основни култури - не повече от 95 % от обработваемата земя.

Изключение има за стопанства, в които над 75% от площта е пасище или се използва за производство на тревни култури или закултури под вода , като останалата площ на стопанството трябва да е до 30 ха;

По отношение на екологично насочените площи – всяко стопанство, което обработва повече от 15 ха трябва да има минимум 5% екологично насочени площи. Екологично насочените площи са земя под угар, тераси, особености на ландшафта, буферни ивици, ивици допустими площи на границата между обработваеми земи и гори, площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация, площи с междинни култури или зелена покривка и площи с азотфиксиращи култури (например люцерна, фасул, леща), За тези екологично насочени площи ще се получава допълнително плащане на ха т.е. това е плащане в допълнение на плащането по СЕПП и Схемата за преразпределително плащане, но то е само за площите, които са определени като екологично насочени. На този етап няма информация за неговия индикативен размер.

4. Схема за млади земеделски стопани
По тази схема право да получат право да получат подпомагане ще имат фермери допустими по СЕПП и отговарящи на изискванията за "млад фермер". Предвижда се подпомагането да е в размер на 25% от размера на плащането на хектар по тези схеми и то е в допълнение на горепосочените схеми т.е. това е плащане в допълнение на плащането по СЕПП и Схемата за преразпределително плащане. На този етап няма информация за неговия индикативен размер. Плащането е за срок най-много от пет години. Този период се намалява с броя на годините, които са изминали от създаването на стопанството и първото подаване на заявлението за плащане за млади земеделски стопани т.е. ако младият фермер е създал стопанството си през май 2012г., като кандидатства през 2015г. ще може да получи подпомагане само за 2 години (2015 и 2016г.), тъй като от създаването на стопанството са минали вече 3 години. За целите на схемата млади земеделски стопани са лица, които за пръв път създават земеделско стопанство като ръководители на стопанството или които вече са създали такова стопанство в рамките на пет години преди подаването за пръв път на заявление по схемата за единно плащане на площ и които са на не повече от 40 години в годината на подаване на заявлението по схемата за единно плащане на площ. Младите фермери трябва да притежават професионални умения и познания, т.е. да имат завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина или икономика със земеделска насоченост или удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство;

5. Схема за дребни земеделски стопани
Тази схема замества плащанията по всички останали горепосочени схеми. През периода на участие в схемата земеделските стопани трябва да поддържат най-малко такъв брой хектари, който съответства на броя на отговарящите на условията за подпомагане хектари, декларирани през 2015 г. Подпомагане по схемата ще бъде  между 500 евро и 1250 евро. Кандидатите по тази схема също трябва да са с минимален размер от 1 хектар или 0,5 хектара за трайни насаждения. Предимства от участие в схемата са, че малките стопанства ще трябва да отговарят на много по-малко условия и ще са обект на много по-малко проверки от страна на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция. ;

За да получавате подкрепа по горепосочените схеми Вие трябва да спазвате Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние (http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/DZEU/NacionalniStandarti.aspx) в т.ч. стандарти 4.1.и 4.2. :
„Национален стандарт 4.1: „Земеделски стопани, ползващи постоянно затревени площи (пасища и мери), са длъжни да ги поддържат, чрез паша с минимална гъстота от 0,15 животински единици на хектар (ЖЕ/ха). Допуска се минимум 1 коситба за съответната година – до 15 юли за равнинните райони и до 15 август за планинските райони, включени в обхвата на необлагодетелстваните планински райони, при спазване на минималната посочена гъстота от 0,15 животински единици на хектар (ЖЕ/ха).

Земеделски стопани, ползващи постоянно затревени площи (ливади), са длъжни да ги поддържат чрез минимум 1 коситба за съответната година – до 15 юли за равнинните райони и до 15 август за планинските райони, включени в обхвата на необлагодетелстваните планински райони. Допуска се, след задължителната коситба, поддържане и чрез паша.
За равнинните райони, при наличие на Заповед за обявяване на съответната защитена зона от Националната екологична мрежа „Натура 2000”, издадена по реда на Закона за биологичното разнообразие, с включена в нея забрана за косене до определена дата, срокът за извършване на коситбата се удължава с 30 дни, след изтичане срока на забраната.”
Забележка: До изтичане на сроковете за поетите агроекологични ангажименти по Мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР – 2007-2013 г., се прилагат текстовете на Национален стандарт 4.1 от м. юли 2013 г.
„Национален стандарт 4.2. Задължително е постоянните пасища и ливади да се почистват от нежелана растителност - орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант (Ailanthus altissima) и аморфа (Amorpha fruticosa).”

Имайте предвид, също така, че в ДВ бр. 40 от 13.05.2014г. са обнародвани промени в Закона за подпомагане на земеделските производители (http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134406656), с които се забранява разораването на постоянно затревени площи, в т.ч. ливади и съответно например засаждането на орехи върху тях.

„ЗАКОН ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
……………..
Чл. 33б. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) (1) Забраняват се преобразуването и разораването от земеделските стопани на постоянно затревените площи, включени в слой "Постоянно затревени площи".
(2) Министърът на земеделието и храните може, в срок до 1 март, по изключение да разреши със заповед на земеделски стопанин преобразуване или разораване на постоянно затревени площи, включени в слой "Постоянно затревени площи", които са негова собственост, при условие че друга площ в стопанството бъде съответно преобразувана в постоянно затревена площ.
(3) Контролът за спазване на ал. 1 се упражнява от Разплащателната агенция чрез извършване на проверки по реда на чл. 37 или от определени със заповед на министъра на земеделието и храните длъжностни лица.
(4) Когато земеделски стопанин е преобразувал или разорал постоянно затревена площ, включена в слой "Постоянно затревени площи", без разрешение, министърът на земеделието и храните издава заповед, с която разпорежда възстановяване на тази площ в постоянно пасище в 6-месечен срок.
………………..
Чл. 49а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Който наруши забраната по чл. 33б, ал. 1 или не изпълни задължението по чл. 33б, ал. 4, се наказва с глоба или имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.”

И в заключение Ви препоръчваме да посетите наш офис, за да Ви предложат различни решения за развитие на Вашето стопанство. Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони.

НССЗ има офиси във всеки областен град на страната. Работно време на териториалните офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.