Въпрос:

Здравейте, искам да кандидатствам по мярка 112 със пчеларство. Колко на брой кошери трябва да имам / беше 4 МЕ *33 Кошера/ към датата на кандидатстване и кога се очаква старта, благодаря!

Отговор:

В отговор на поставения от Вас въпрос

Информираме Ви, че през тази година се очакваше да има прием на проекти по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., но досега прием не е обявен. На този етап не сме уведомени дали е взето окончателно и официално решение от страна на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) дали ще има прием на документи по мярка 112, но най-вероятно тя няма да се отваря вече за прием, а младите фермери ще могат да кандидатстват по новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. (ПРСР) и по специално по Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“.

Въпреки вероятността мярка 112 да не се отвори за прием на проекти, по-долу Ви представяме кратка информация за тази мярка.
Условията и изискванията за кандидатстване по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. са описани в Наредба № 9 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярката (http://lex.bg/laws/ldoc/2135587006).
Имайте предвид, че наредбата може да претърпи промени. Според публикувания на сайта на МЗХ проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2008 г. по мярка 112 допустими кандидати за финансиране (http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/norm_aktove/proj_norm_akt.aspx) са кандидатите, които отговарят на следните основни условия:
1. физически лица или еднолични търговци, които не по-рано от 15 месеца и 15 календарни дни преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са регистрирани за първи път като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;
2. са на възраст от 18 навършени до 40 ненавършени години към датата на подаване на заявлението за подпомагане;
3. не по-рано от 15 месеца и 15 календарни дни преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;
4. не по-рано от 15 месеца и 15 календарни дни преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са подали заявление по схемата за единно плащане на площ и/или за необлагодетелствани райони, и/или за националните доплащания за животни в случай, че са подали такова;
5. не по-рано от 15 месеца и 15 календарни дни преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са започнали да се осигуряват като земеделски производители, в случай че се осигуряват като такива;
6. имат съответните професионални умения и познания, а именно:
а) средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина или средно икономическо образование със земеделска насоченост и/или
б) висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина или висше икономическо образование със земеделска насоченост и/или
в) завършен курс от минимум 150 часа в областта на селското стопанство и/или по мярка “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от ПРСР;
7. физическите лица и собствениците на еднолични търговци имат постоянен и настоящ адрес в общината или в една от общините, където извършват подпомаганата дейност, или в община, съседна на някоя от тях;
8. общият икономически размер на земеделското стопанството е не по-малко от 4 икономически единици.
9. към датата на подаване на заявлението за подпомагане са собственици и/или наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя; договорите за аренда или наем трябва да са с минимален срок 5 години, като е допустимо не повече от 15 месеца и 15 календарни дни от срока да е изтекъл към датата на подаване на заявлението за подпомагане;
10. не са одобрени за финансиране по реда на тази наредба или по мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР;
11. не са получили финансова помощ, включително авансово или междинно плащане по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства” и/или мярка 122 “Подобряване икономическата стойност на горите”, и/или мярка 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” от ПРСР;
12. са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани в животновъдната дейност, в случай че развиват такава; сключените договори за наем трябва да са с минимален срок 5 години, като е допустимо не повече от 15 месеца и 15 календарни дни от срока да е изтекъл към датата на подаване на заявлението за подпомагане;
13. едноличните търговци са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията.
14. нямат изискуеми задължения към ДФ "Земеделие”;
15. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
16. не са в производство по ликвидация;
17. нямат изискуеми публични задължения към държавата.

Изчисляването на икономическия размер на стопанството (изразен в икономически единици - ИЕ) се извършва с помощта на „Таблиците за изчисляване на общата стандартна разлика на стопанството”, които са приложения към наредбите по прилагане на съответните мерки, публикувани в Държавен вестник. Икономическите единици се получават, като изчислената за съответното земеделско стопанство обща стандартна разлика се раздели на левовата равностойност на 1 200 евро (използва се официалният курс на БНБ -1 евро = 1,95583 лв.).  1 ИЕ е равна на 1200 евро.

Електронната таблица за изчисляване на икономическия размер на стопанството по мярка 112 може да се намери на www.prsr.government.bg като следвате следните стъпки: 1. Влизане в рубриката „Документи”; 2. Избор на секция „Документи по мерки от Ос 1“; 3. Избор на част „Изчисляване на икономически размер на земеделските стопанства” - http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l3/29.

В момента на сайта все още стои старият (непроменен) вариант на таблица за изчисляване на икономическия размер. В проекта за изменение на Наредба № 9/2008 г. за прилагане на мярка 112 от ПРСР се предлагат промени в стойностите на стандартните разлики на голям брой земеделски култури и селскостопански животни. Тези промени съответно ще доведат и до промени в размера на използваната земеделска площ, която ще трябва да обработват младите фермери и в броя на животните, които ще трябва да отглеждат, за да могат да кандидатстват за подпомагане по мярка 112.

При кандидатстване по тази мярка с пчелни семейства трябва да имате минимално изисквания брой пчелни семейства към датата на кандидатстване. Затова трябва да имате документ за броя на пчелните семейства, който да е издаден и подписан  от официалния ветеринарен лекар, контролиращ пчелина, не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявлението за подпомагане. Експертите от Държавен фонд „Земеделие” могат да Ви направят проверка веднага след подаване на заявлението за подпомагане.

Предстои одобряване на новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. (ПРСР) и мерките за кандидатстване по нея. Програмата е изпратена официално на Европейската комисия за одобрение през м.юли 2014г. и в момента в Министерството на земеделието и храните се отразяват получените от Европейската комисия в началото на м. октомври бележки по нея. В процес на изготвяне са и наредбите за прилагане на мерките по Програмата. Все още новите условия и изисквания за кандидатстване по нея не са ясни и уточнени. Проектът на Програмата изпратен в ЕК е публикуван на сайта на МЗХ за ПРСР, рубрика „ПРСР 2014-2020 г.” - http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101..

По отношение на подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски производители“ все още новите условия и изисквания за кандидатстване също така не са напълно ясни и уточнени, но на този етап в проекта на ПРСР 2014-2020 г. са записани следните критерии за допустимост за желаещите да кандидатстват по подмярката:
1) да са физически лица, еднолични търговци или ЕООД, които да са регистрирани като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители;
2) икономическият размер на стопанството им да е най-малко 8 000 Стандартен производствен обем (СПО).
СПО представлява условните, а не реалните приходи на стопанството и се изчислява на базата на осреднени за България цени и добиви от отглежданите в стопанството култури или животни, без да се включват данъците и преките плащания, т.е. две стопанства отглеждащи две еднакви култури или животни с еднаква площ ще имат и еднакъв икономически размер. СПО ще се изчислява с помощта на таблица, която вероятно ще е приложение към наредбите по прилагане на съответните мерки. На този етап таблицата все още не е публикувана и съответно не можем да Ви дадем информация колко броя пчелни семейства ще са Ви необходими, за да кандидатствате по тази подмярка.
3) да са на възраст от 18 до 40 години (без да са ги навършили)  към датата на подаване на молбата за подпомагане;
4) да имат съответните професионални умения и познания, което изисква да отговарят на едно от следните условия:
- да имат завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно икономическо образование със земеделска насоченост;
и/или
- да имат завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше икономическо образование със земеделска насоченост;
и/или
- да имат завършен курс от минимум 150 часа или да имат свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство;
Когато кандидатът не покрива изискванията за професионални умения и познания, може да бъде одобрен при условие, че поеме ангажимент, в рамките на 36 месеца от момента на вземане на решение за отпускане на помощта, да покрие тези изисквания.
5) тяхното стопанство да отговаря на определението за създаване на стопанство т.е. бенефициентите (като физически лица и/или еднолични търговци или ЕООД) да ръководят за първи път земеделско стопанство, което изисква да са изпълнени следните условия:
  в рамките на 15 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те да са регистрирани за първи път като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители;
  в рамките на 15 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те са подавали заявление за единно плащане на площ и/или за плащане за необлагодетелстван район;
  в рамките на 15 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;
  в рамките на 15 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те са започнали да се осигуряват като земеделски производители, с изключение на случаите, в които земеделският производител е осигурен на друго основание върху максималния за страната осигурителен доход
6) са предложили бизнес план за развитие на дейностите в стопанството.
Помощта се предоставя за изпълнение на заложените в бизнес плана дейности, инвестиции и цели, необходими за развитието на земеделското стопанство и допустими за подпомагане. Общият размер на помощта се планира да не надвишава 25 000 евро. Изплащането на помощта ще става на два пъти. Първо плащане се планира да е в размер до 12 500 евро и да се изплаща веднага след одобрение на проекта. Второ плащане също се планира да е  в размер до 12 500 евро и да се изплаща само при коректно изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели.

Тъй като в момента в МЗХ се разработват условията и изискванията за кандидатстване по тази подмярка, за съжаление не може да Ви дадем повече подробности.

Съветваме Ви да следите специализираните сайтове на Министерството на земеделието и храните и на Държавен фонд ''Земеделие” за Програмата за развитие на селските райони – www.prsr.government.bg и www.prsr.bg. Там се очаква да се публикуват наредбите по мерките от новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., както и графиците за прием на заявления за подпомагане по мерките от Програмата. В наредбите ще бъдат подробно посочени и изискванията и условията за кандидатстване по съответната мярка.
Препоръчваме Ви да посетите наш офис, за да Ви предложат различни решения за развитие на Вашето стопанство. Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони.
НССЗ има офиси във всеки областен град на страната. Работно време на териториалните офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.
Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ” - http://www.naas.government.bg/bg/Контакти/49